تعبیر خواب غسل🌒 تعبیر خواب غسل میت/ تعبیر خواب غسل از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب غسل🌒 تعبیر خواب غسل میت/ تعبیر خواب غسل از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب غسل, تعبیر خواب غسل از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب غسل دادن ادم زنده, تعبیر خواب غسل با آب زمزم, تعبیر خواب غسل دادن بچه, تعبیر خواب غسل از دیدگاه محمد ابن سیرین, تعبیر خواب دوش گرفتن, تعبیر خواب غسل میت امام صادق, تعبیر خواب مرده در حال غسل دادن, تعبیر خواب غسل دادن پدر فوت شده, تعبیر خواب غسل از دیدگاه حضرت یوسف

تعبیر خواب غسل, تعبیر خواب غسل از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب غسل دادن ادم زنده, تعبیر خواب غسل با آب زمزم, تعبیر خواب غسل دادن بچه, تعبیر خواب غسل از دیدگاه محمد ابن سیرین, تعبیر خواب دوش گرفتن, تعبیر خواب غسل میت امام صادق, تعبیر خواب مرده در حال غسل دادن, تعبیر خواب غسل دادن پدر فوت شده, تعبیر خواب غسل از دیدگاه حضرت یوسف

تعبیر خواب غسل, تعبیر خواب غسل از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب غسل دادن ادم زنده, تعبیر خواب غسل با آب زمزم, تعبیر خواب غسل دادن بچه, تعبیر خواب غسل از دیدگاه محمد ابن سیرین, تعبیر خواب دوش گرفتن, تعبیر خواب غسل میت امام صادق, تعبیر خواب مرده در حال غسل دادن, تعبیر خواب غسل دادن پدر فوت شده, تعبیر خواب غسل از دیدگاه حضرت یوسف


تعبیر خواب غسل از دیدگاه کلی

غسل کردن در خواب بیانگر این است که افکار ناخالص و آغشته به گناه شما پاک شده و دور می شود.

شاید شما درباره چیزی که انجام داده اید احساس گناه می کنید و بدنبال بخشش هستید.

شما نیاز دارید که خود قدیمی و منفی تان را کنار گذارید، پس خود جدیدتان ظاهر شده و موفق می شود.


تعبیر خواب نماز خواندن بعد از غسل

در صورتی که در خواب ببینیند که بعد از غسل کردن شروع به نماز خواندن کردید، به این معنی است که بعد از رسیدن به هدفتان و موفقیت های پی در پی ، خدا را فراموش نکرده و شاکر نعمت های خدا خواهید بود .

بخصوص اگر دوبار پشت سر هم غسل کرده و نماز بخوانید.


تعبیر خواب تماشای غسل کردن دیگران

اگر در خواب کسی را در حال غسل کردن ببینید تعبیرش این است که آن شخص از لحاظ مالی پیشرفت خواهد کرد و مشکلات مالی و زندگی آن شخص به زودی حل خواهد شد .

در صورتی که در خواب ببینید که با آب تمیزی شروع به غسل گرفتن کردید ولی غسل شما ناقص ماند، در صورتی که تاجر یا فروشنده هستید ضرر مالی زیادی خواهید دید.

در صورتی که بیمار هستید، بیماری شما بدتر خواهد شد.

در صورتی که غم یا غصه ای دارید، اندوه شما همچنان ادامه خواهد داشت و به آرامش روحی نخواهید رسید .


تعبیر خواب غسل کردن با خون

اگر در خواب ببینید که با خون غسل میکنید و یا در حین غسل کردن از شما خون جاری میشود به بیماری سختی دچار خواهید شد .


تعبیر خواب غسل کردن با شیر

در صورتی که ببینید با شیر غسل میکنید، کسب و کار شما رونق فراوانی خواهد گرفت و سود زیادی خواهید کرد حتی اگر سرمایه زیادی نداشته باشید .


تعبیر خواب غسل کردن در جای سرد و تاریک

در صورتی که ببینید در جای سرد و تاریک با آب سرد غسل میکنید کسی که به شما ضرر مالی وارد کرده است ، مشکل مالی شما را برطرف خواهد کرد .


تعبیر خواب غسل کردن با آب داغ

به صورتی که بدن شما از داغی آب قرمز شود ، در این صورت به این معنی است که بیماری سختی که دارید به زودی از بدن شما خارج شده و به سلامتی کامل خواهید رسید.


تعبیر خواب غسل تعمید

خواب غسل تعمید خودتان : خوشبختی

غسل تعمید بستگان : دوستان صمیمیتان باعث ناراحتی شما خواهند شد

غسل تعمید بچه های شما : شادی

غسل تعمید بچه های دیگران : هماهنگی در بین دوستان برقرار خواهد شد


تعبیر خواب غسل از دیدگاه لوک اویتنهاو

شستشوی خود: فردی نا لایق را ترک کردن.

خود را در آبی تمیز شستن: خوش یمن.

خود را در آب کثیف شستن: بیماری.


تعبیر خواب غسل از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر زن حامله‌ای این خواب را ببیند، یـعـنـی صاحب فرزند پسر می‌شود.

تعبیر انجام غسل جنابت، پاکی دین و ایمان می‌باشد و هر کم و زیادی که در غسل ببینی، تعبیرش به پاکی دین و ایمان برمی‌گردد.

اگر خواب ببینی در حمام غسل جنابت کردی و لباس پاکیزه پوشیدی و بیرون آمدی، یـعـنـی به درگاه خداوند توبه می‌کنی.

دیدن غسل کردن، دلیل بر پاکی دین بود و هر زیاده و نقصان که در شستن جنابت بیند، دلیل بر پاکی دین او است.


تعبیر خواب غسل از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

غسل به معنی شستن است که در فارسی با دو فعل معین به کار می رود.

غسل کردن به معنی خود شویی است , و غسل دادن به معنی شستن دیگری. این هر دو در تعبیر فرق می کند.

روی هم رفته شستن اگر به منظور پاک کردن و پاک شدن و تطهیر باشد در خواب های ما خوب است , و تعبیر بد ندارد چه خودمان را بشوییم و چه دیگران را.

اگر در خواب ببینیم که درون آب بسیار غسل می کنیم از غم و اندوه می رهیم و از گرفتاری های دست و پاگیر, نجات می یابیم.

مثلا در آب رودخانه، استخر، یا دریا و دریاچه که درون آنها بتوانیم غوطه بخوریم و غوص کنیم.

این خواب را اگر متهمی ببیند از او رفع اتهام می شود و اگر محکومی ببیند اززندان خلاص می گردد.

و اگر بیماری ببیند از بیماری شفا می یابد ولی در این میان سه شرط وجود دارد.

نیت، حرارت آب و مقدار آن. چنانچه در آب دریا غوطه بخورید که مثلا ساعت مچی خویش را که گم شده پیدا کنید, شامل غسل کردن نمی شود.

غسل در صورتی است که نیت خود شویی باشد برای نظافت.

همین طور آب باید سرد باشد چون تعبیر آب گرم فرق می کند که در زیر می نویسیم.

سوم مقدار آب است, که اگر اندک باشد و نتوانیم در آن غوطه بخوریم باز هم تعبیری دیگر پیدا می کند.

اگر در خواب ببینید که دیگری را می شویید خدمتی در جهت او انجام می دهید که موجب سکون و آرامش, آن شخص می شود.

تعبیر غسل کردن با آب کم: اگر آب اندک و قلیل یا تیره و کدر باشد غم و گرفتاری است همین طور اگر آب گرم باشد، غسل به ترتیبی که گفتیم دارای تعبیر فوق نمی شود.


تعبیر خواب غسل از دیدگاه جابرمغربی

اگر در خواب بیند که خود را از جنابت بشست، دلیل است که کارش تمام شود.


تعبیر خواب غسل از دیدگاه محمد بن سیرین

اگر بیند که در آب رود یا در آب دریا غسل کرد، دلیل بر درستکاری و دیانت او باشد و غمش زایل شود.

اگر این خواب را بیمار بیند، دلیل است شفا یابد. اگر وام دار بود بگذارد،

اگر بنده ای بیند خلاصی یابد. اگر بیند که به اب گرم غسل کرد و بعد از آن دست و رو را شست، دلیل که دو نیکی بکند.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments