تعبیر خواب شب🌒 تعبیر خواب شب سیاه/ تعبیر خواب شب از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب شب🌒 تعبیر خواب شب سیاه/ تعبیر خواب شب از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب شب, تعبیر خواب شب از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب راه رفتن در شب, تعبیر خواب شب بارانی, تعبیر خواب روشنایی در شب, تعبیر خواب شب از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب شب شدن روز, تعبیر خواب شب یلدا, تعبیر خواب کوچه تاریک, تعبیر خواب تنهایی,  تعبیر خواب شب از دیدگاه محمد ابن سیرین

تعبیر خواب شب, تعبیر خواب شب از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب راه رفتن در شب, تعبیر خواب شب بارانی, تعبیر خواب روشنایی در شب, تعبیر خواب شب از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب شب شدن روز, تعبیر خواب شب یلدا, تعبیر خواب کوچه تاریک, تعبیر خواب تنهایی,  تعبیر خواب شب از دیدگاه محمد ابن سیرین

تعبیر خواب شب, تعبیر خواب شب از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب راه رفتن در شب, تعبیر خواب شب بارانی, تعبیر خواب روشنایی در شب, تعبیر خواب شب از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب شب شدن روز, تعبیر خواب شب یلدا, تعبیر خواب کوچه تاریک, تعبیر خواب تنهایی,  تعبیر خواب شب از دیدگاه محمد ابن سیرین


 تعبیر خواب شب از دیدگاه کلی

شب در خواب نمادی از چیزهای ناشناخته است که برای درک آن مجبورید سختی های زیادی بکشید.

خواب شب دیدن همچنین نشانه اتفاق های پیش بینی نشده، دشمنان ناشناخته، اسرار کشف نشده، رازهای پنهانی است.

در بعضی موارد، شب در خواب نشانه ای از ورود به مرحله جدید زندگی است.

شب در اکثر موارد، نارضایتی و سردرگمی و چیزهای بد و غم و اندوه می باشد. به همین دلیل در کل تعبیرخوبی ندارد.


تعبیر خواب سر گردانی در شب

اگر خواب دیدید که در شب سرگردان هستید و بی هدف در خیابان می چرخید تعبیرش این است که در آینده با خطراتی روبرو می شوید.

این خواب نشانه اتفاقات بدی است که در زندگی کاری یا خصوصی تان اتفاق می افتد.

این خواب به شما هشدار میدهد که احتیاط کنید و مراقب امنیت خود باشید.


تعبیر خواب در شب خوابیدن

اگر خواب دیدید که در شب در تخت خواب خود خوابیدید تعبیرش این است که به زودی مجبورید از آن محل بروید.

این خواب نشانه دور بودن از خانه و وطن است و از این بابت ناراحتید.


تعبیر خواب شب و ستاره

اگر خواب دیدید که در شب به آسمان خیره شدید و ستاره ها را می دیدید تعبیرش این است که بخت شما بلند است و فرد خوش شانسی هستید.


تعبیر خواب پیاده روی در شب

اگر درخواب دیدید که به تنهایی در شب پیاده روی می کردید تعبیرش این است که شکست خوردید و افسرده ایدT زندگی تان یکنواخت است و دوست دارید هرچه زودتر اتفاق خوبی برایتان رخ خواهید داد.

این خواب به شما یادآوری میکند که هرگز نا امید نشوید و اجازه ندهید شرایط سخت بر شما غلبه کند.

تعبیر پیاده روی در شب پیامی به شماست که سعی کنید راه های پیش بینی نشده ای را برای حل مشکل انتخاب کنید و اجازه ندهید کسالت و بی قراری شما را تحت الشعاع قرار دهید.


تعبیر خواب شب در جنگل

اگر در خواب دیدید که در شب و در جنگل بودید و پیاده روی میکردید تعبیرش این است که مشکلی دارید که نمی توانید چگونه از پس آن بربیایید.

شاید اخیرا خبر بدی را شنیده اید و به همین دلیل بسیار اشفته اید. احتمالا این خبر مربوط به بعضی از اعضای خانواده تان می باشد.

دیدن خواب شب و جنگل خواب نشانه اضطراب، استرس و نگرانی ها و احساسات ناخوشایند دیگر است.


تعبیر خواب دزدی در شب

اگر خواب دیدید هنگام پیاده روی در شب از شما دزدی کردند تعبیرش این است که پول زیادی از دست داده اید.

تعبیر دیدن خواب سرقت در شب نشانه مشکلات مالی خانواده و سر ارثیه فامیلی است. شما در تقسیم دارایی هایتان به مشکل برخورده اید.


تعبیر خواب ماه و خورشید در شب

تعبیر دیدن خورشید یا ماه در شب نشانه خوش شانسی و عشق پایدار است.

شاید هنوز آن شخص را نشناخته اید و نمی دانید او کیست. اما به زودی با او ملاقات میکنید.


تعبیر خواب رانندگی در شب

اگر درخواب دیدید که در شب رانندگی میکردید تعبیرش این است که در راه رسیدن به اهدافتان با چالش هایی روبرو هستید که سرعت شما را کاملا گرفته است و نمیدانید چه واکنشی از خود نشان دهید.

شما نسبت به آینده خود حس مبهمی دارید ومطمئن نیستید راهی که می روید درست است یا خیر.

رانندگی در شب همچنین نشانه ترسی است که در شرایط مهم زندگی دارید.

ممکن است به زودی با تغییرات عجیب و غریبی روبرو شده اید.

این تغییرات برای شما بسیار سخت است. سعی کنید در تصمیم های خود انعطاف پذیرتر باشید.

در بعضی موارد این خواب نشانه تغییرات مهم شغلی یا برخی تغییرات مهم دیگر است.


تعبیر خواب شب از دیدگاه  محمد ابن سیرین

اگر در خواب بیند شب تاریک بود، دلیل غم و اندوه بود. اگر روشن بود یا ماهتاب، دلیل خرمی بود.

اگر ببینی محیط تاریکی که در آن قرار داشته‌ای روشن شده است، یـعـنـی توبه می‌کنی و به راه راست هدایت می‌شوی.


تعبیر خواب شب از دیدگاه اسماعیل بن اشعث

اگر ببینی از تاریکی وارد روشنایی شده‌ای، یـعـنـی از فقر به ثروت می‌رسی، و غم و ناراحتی تو از بین می‌رود و در کار تو گشایش به وجود می‌آید و از گمراهی دور می‌شوی.


تعبیر خواب شب از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر بیند شب تاریک راه می رفت، دلیل بر استقامت بود.

اگر ببینی از تاریکی به روشنائی می‌روی، تعبیرش این است که از رنج و تنگنا به نعمت و گشایش و فراخی خواهی رفت .

اگر ببینی روشنی به سینۀ تو افتاده و روشن شده است، یـعـنـی پرهیزکار و پاکدامن خواهی بود.


تعبیر خواب شب از دیدگاه امام صادق

تاریکی در خواب بر پنج وجه است.

کفر، تحیر و سرگردانی، فروبستن کارها، بدعت، در ضلالت وگمراهی افتادن


تعبیر خواب بشب از دیدگاه  آنلی بیتون

اگر خواب ببینید در تاریکی کبریت روشن می‌کنید، علامت آن است که به طرز غیرمنتظره ای ثروتمند خواهید شد.

اگر خواب ببینید در حین مسافرت با تاریکی مواجه می‌شوید، علامت آن است که به هر کاری دست بزنید، بد خواهید آورد.

اما اگر ناگاه خورشید از میان تاریکی هویدا شود، نشانه غلبه بر اشتباهات است.

اگر زنی خواب ببیند ناگاه تاریکی بر قبرستان فرو می‌افتد. جایی برای خواب نمی‌یابد مگر قبری که از دل خاک دهان گشوده است، علامت آن است که در امور عاطفی شکست می‌خورد و به خاطر مرگ یکی از دوستان اندوهگین و نومید خواهد شد.

اگر بیوه ای خواب ببیند در تاریکی شب وارد قبرستان می‌شود، دلالت بر آن دارد که لباس عزا را از تن درمی آورد و لباس عروسی بر تن خواهد کرد.


تعبیر خواب شب از دیدگاه جابر مغربی

تاریکی به خواب، غم و اندوه است.

اگر دید که هوا سخت تاریک شد، دلیل که مردم آن دیار را غم و اندوه رسد و کار ایشان بسته شود.

اگر بیند هوا روشن است و تاریکی ابر، ناگاه پدید آمد، دلیل که در آن دیار مرگ مفاجات ظاهر شود.


تعبیر خواب شب از دیدگاه  لیلا برایت

اگر در خواب خودتان را در تاریکی ببینید، یعنی برای انجام کاری نیاز به کمک دارید.

اگر در خواب خود را در زیرزمین تاریکی ببینید، یعنی باید مراقب توطئه‌ی دشمنان باشید.


تعبیر خواب شب از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

شب باید تاریک باشد اما هر تاریکی در خواب های ما شب نیست.

گاه اتفاق می افتد که خواب را درون ظلمت می یابیم. این تاریکی تعبیر دیگری دارد و تعبیر شب به آن اطلاق نمی شود ولی گاه نیز هست که تاریکی را می بینیم و از ذهن ما می گذرد که شب است در این صورت باید دنبال تعبیر شب بگردیم.

در رویاهای ما شب مجهول و راز است و هر چه تاریکتر و ظلمانی تر باشد این راز و مجهول بزرگتر و پیچیده تر می باشد .

چنانچه در خواب شب ببینیم و مشاهده کنیم که در ظلمت شب راه می رویم با مجهول درازی رو به رو می شویم که ما را به تکاپو و تلاش بر می انگیزد و کوشش هائی در جهت کشف راز و حل مجهول به عمل می آوریم .

ولی اگر شب مهتابی و روشن بود و به علت نور ماه یا چراغ روشن شده و ظلمت طبیعی آن شکسته بود خوابی است نیکو که خبر از فرج بعد از عسرت و تنگی می دهد.

اگر وامداری در خواب چنین شبی را ببیند که نور ماه آن را شکسته یا ستاره درخشان بر آسمان آنست وام خود را می پردازد و همین طور بیمار اگر ببیند در شب تاریک چراغ دارد یا نور ماه بر او تابیده از بیماری شفا حاصل می کند.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments