تعبیر خواب روغن🌒 تعبیر خواب روغن داغ/ تعبیر خواب روغن به روایت از امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب روغن🌒 تعبیر خواب روغن داغ/ تعبیر خواب روغن به روایت از امام صادق

تعبیر خواب روغن, تعبیر خواب روغن داغ, تعبیر خواب روغن از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیرخواب روغن زیتون, تعبیر خواب روغن دست مرده, تعبیر خواب روغن گرفتن از دنبه, تعبیر خواب روغن از دیدگاه امام صادق,  تعبیر خواب روغن زدن به مو, تعبیر خواب روغن موتور, تعبیر خواب روغن نارگیل,تعبیر خواب روغن مار, تعبیر خواب روغن از دیدگاه محمد ابن سیرین

تعبیر خواب روغن, تعبیر خواب روغن داغ, تعبیر خواب روغن از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیرخواب روغن زیتون, تعبیر خواب روغن دست مرده, تعبیر خواب روغن گرفتن از دنبه, تعبیر خواب روغن از دیدگاه امام صادق,  تعبیر خواب روغن زدن به مو, تعبیر خواب روغن موتور, تعبیر خواب روغن نارگیل,تعبیر خواب روغن مار, تعبیر خواب روغن از دیدگاه محمد ابن سیرین

تعبیر خواب روغن, تعبیر خواب روغن داغ, تعبیر خواب روغن از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیرخواب روغن زیتون, تعبیر خواب روغن دست مرده, تعبیر خواب روغن گرفتن از دنبه, تعبیر خواب روغن از دیدگاه امام صادق,  تعبیر خواب روغن زدن به مو, تعبیر خواب روغن موتور, تعبیر خواب روغن نارگیل,تعبیر خواب روغن مار, تعبیر خواب روغن از دیدگاه محمد ابن سیرین


تعبیر خواب روغن ار دیدگاه کلی

تعبیر روغن، مال و نعمت می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرکنندگان گفته‌اند تعبیرش ارث و میراث است.

خواب روغن نتایج عالی و پرسود و علامت یک محصول پربرکت برای کشاورزان است .


تعبیر خواب تجارت روغن

تجارت روغن در خواب به معنای شانس – پول است.


تعبیر خواب فروش روغن

اگر شخصی خواب ببیند روغن می فروشد به معنی مرگ یک دشمن است .


 تعبیر خواب روغن کرچک

استفاده از روغن کرچک به معنای خوشبختی است.


تعبیر خواب روغن ماهی

روغن ماهی بدان معناست که کارهای شما چنان پیشرفت می کند که ابداً انتظارش را نداشته اید.


تعبیر خواب لباس آغشته به روغن

لباس آغشته به روغن به معنی منفعت بزرگ مالی است.


تعبیر خواب روغن بنفشه

تعبیر روغن بنفشه، سود و منفعت از طرف شخصی زمیندار و صاحب و ملک و املاک می‌باشد.

اگر ببینی در داخل شیشه روغن گل یا روغن بنفشه می‌باشد، یـعـنـی با زن ثروتمند و دینداری ازدواج می‌کنی.


 تعبیر روغن نرگس

تعبیر روغن نرگس، سود و منفعت از طرف مرد روستائی می‌باشد.


تعبیر خواب روغن شاه بلوط

تعبیر روغن شاه بلوط و روغن قسط، سود و منفعت از طرف رومی‌ها می‌باشد.


تعبیر خواب بر سر روغن مالیدن

اگر ببینی به سر خودت روغن می‌مالی، تعبیرش زینت و آرایش دنیا می‌باشد.

اگر ببینی آن روغنی که سر خودت مالیده‌ای، ناخوشایند و گندیده بوده است، یـعـنـی مردم از تو بدگوئی می‌کنند، ولی اگر ببینی به سر خودت روغن‌های خوشبوئی مثل روغن گل و یاسمن و بنفشه و… مالیده‌ای، تعبیرش زینت و آراستگی و تحسین و ستایش می‌باشد.


تعبیر خواب دبه روغن

اگر ببینی دبۀ روغن داری یا کسی به تو داده است، یـعـنـی بین تو و فردی امانت‌دار ارتباط و مصاحبتی دوستانه برقرار می‌شود و به اندازه کوچکی و بزرگی دبه از او خیر می‌بینی، ولی اگر دبه را کهنه و کثیف ببینی، یـعـنـی از آن مرد شر و ضرر و زیان به تو خواهد رسید (دفع بلا و گرفتاری).

اگر ببینی دبه روغن را از دست داده‌ای، یـعـنـی ارتباط و مصاحبت خود را با آن شخص قطع می‌کنی.


تعبیر خواب روغن از دیدگاه اسماعیل بن اشعث

روغن ها به تاویل غم و اندوه بود مگر روغن زیتون که خوردن آن مال بود و در مالیدن بد بود.

اگر بیند تن خویش را به روغن زیت مالید، دلیل که سوگند خورد به دروغ و قول خلاف کند. اگر جامه خویش به روغن آلوده بیند، دلیل که اندوهگین شود


تعبیر خواب روغن از دیدگاه آنلی بیتون

اگر خواب ببینید به چیزی روغن می مالید ، علامت آن است که برای روبرو شدن با برخی از حوادث نیرویی زیاد صرف خواهید کرد .

دیدن مقدار زیادی روغن در خواب ، علامت دست زدن به اقدامات لذتبخش فراوان است .

اگر کسی خواب ببیند روغن خرید و فروش می کند، علامت آن است که روابط عاشقانه ای ناموفق را تجربه خواهد نمود زیرا توقع او بیش از حد معمول است .


تعبیر خواب روغن از دیدگاه محمد ابن سیرین

اگر ببینی روغن گاو داری و یا کسی به تو بخشیده است و از آن می‌خوری، یـعـنـی هم مال و اموال به دست می‌آوری و هم ارث و میراث و به طور کلی تعبیر روغن گاو از سایر روغن‌ها بهتر می‌باشد.

تعبیر روغن دنبه و روغن کنجد، علم و دانش و حکمت می‌باشد.


تعبیر خواب از دیدگاه امام جعفر صادق

روغن خوش به خواب دیدن، دلیل بر شش وجه است.

اول: زن خوب روی.

دوم: کنیزک با جمال.

سوم: ثنای نیکو.

چهارم: منفعت.

پنجم: سخنهای خوش.

ششم: طبعهای نیک.

و روغن گندیده، دلیل بر سه وجه است.

اول: زن.

دوم: مرد فاسق.

سوم: سخنهای زشت به انکار.

و بدان که روغن گیر درخواب یاری دهند و کسی بود که با وی بیامیزد.


تعبیر خواب  روغن از دیدگاه ابرهیم کرمانی

روغن زیت مال و نعمت باشد. اگر بیند روغن بی اندازه بر سر می مالید، چنانکه روغن از سر او می چکید، دلیل بر اندوه و مصیبت کند.

اگر بیند کسی روغن بر سر وی می مالید، آن که روغن می مالید، از بهر کاری با وی مکر و حیله سازد.


تعبیر خواب روغن از دیدگاه جابرمغربی

روغن ها خوردن و بر خود مالیدن جمله آرایش است، لکن اگر بی اندازه بود غم و اندوه است.

اگر بیند روغن بر سینه خود می مالید، دلیل که سوگند به دروغ خورد.

اگر ببینی از مغز گردو روغن می‌گیری، یـعـنـی از شخص خسیسی مال و اموال به دست می‌آوری.

تعبیر مالیدن روغن به خود، آرایش می‌باشد، ولی اگر بیش از اندازه باشد تعبیرش غم و اندوه است،

اگر ببینی روغن را به سینۀ خودت مالیده‌ای، یـعـنـی قسم و سوگند دروغ می‌خوری.

تعبیر خوردن و مالیدن روغن به خود، آرایش می‌باشد، ولی اگر بیش از اندازه باشد تعبیرش غم و اندوه است.


تعبیر خواب روغن از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن جمله روغن ها در خواب خوب است بخصوص روغن زیتون که از روغن های مبارک است.

چنان که در خواب ببینید که روغن زیتون می خورید به مال و نعمت می رسید و پولی از راه درست به دست شما می آید.

برخی از معبران روغن را میراث دانسته اند و برخی مال و نعمت و روی هم رفته دیدن روغن در خواب خوب است.

اگر در خواب ببینید که دیگری روغن به سر شما می مالد فریب می خورید و کسی که روغن می مالد به شما دروغ می گوید و مکر و نیرنگ در کارتان به کار می برد و اگر شما به سر دیگری روغن بمالید همین تعبیر را دارد که شما او را می فریبید.


تعبیر خواب روغن از دیدگاه خالد بن علی بن محد العنبری

روغن در خواب، بر رزق و روزی پاک و حلال یا علم سودمند دلالت دارد .

اگر کسی ببیند که بدن خود را با آن میمالد، اگر بیمار باشد، شفا می یابد.

روغن زیتون به علم، برکت، هدایت، شفا و رزق و روزی حلال تعبیر می شود.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments