تعبیر خواب رودخانه 🌒 تعبیر خواب رودخانه خروشان و زلال / تعبیر رودخانه امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب رودخانه 🌒 تعبیر خواب رودخانه خروشان و زلال / تعبیر رودخانه امام صادق

تعبیر خواب رودخانه, تعبیر خواب آب رودخانه, تعبیر خواب رودخانه آرام, تعبیر خواب رودخانه خروشان, تعبیر خواب رودخانه زلال, تعبیر خواب رودخانه ابن سیرین, تعبیر خواب رودخانه امام صادق, تعبیر خواب رودخانه حضرت یوسف 

تعبیر خواب رودخانه, تعبیر خواب آب رودخانه, تعبیر خواب رودخانه آرام, تعبیر خواب رودخانه خروشان, تعبیر خواب رودخانه زلال, تعبیر خواب رودخانه ابن سیرین, تعبیر خواب رودخانه امام صادق, تعبیر خواب رودخانه حضرت یوسف 

تعبیر خواب رودخانه, تعبیر خواب آب رودخانه, تعبیر خواب رودخانه آرام, تعبیر خواب رودخانه خروشان, تعبیر خواب رودخانه زلال, تعبیر خواب رودخانه ابن سیرین, تعبیر خواب رودخانه امام صادق, تعبیر خواب رودخانه حضرت یوسف

منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

اگر بیند در رود بزرگ صافی شد. دلیل که با مردی با دیانت پیوندد. اگر بیند در رودی بزرگ شد که آبش تیره بود و در زیر وی گِل گندیده بود، دلیل که با مردی ستمگر و بی دیانت پیوندد، به قدر تیرگی آب و از او غم و اندوه به وی رسد. اگر بیند که در رود غرق شد، دلیل کند که تا به وقت مرگ از غم رهائی بیابد و هر چند رود بزرگتر و صافتر بود، مرد بزرگوارتر و به منزلت و دیانت بهتر بود. اگر به خلاف این بیند، آن مرد ستمگر و فاسق تر بود.


تعبیر خواب رودخانه به روایت محمد ابن سیرین :

تعبیر رودخانه بزرگ، مردی بزرگ می‌باشد ‌‌‌‌‌و هر چه رودخانه بزرگ‌تر و صاف‌تر باشد، بزرگی و منزلت و دینداری آن مرد بیشتر می‌باشد در غیر اینصورت ظالم‌تر و «فاسق‌تر» است.

اگر بیند در رودی بزرگ شد که آبش تیره بود و در زیر وی گل گندیده بود، دلیل که با مردی ستمگر و بی دیانت پیوندد، به قدر تیرگی آب و از او غم و اندوه به وی رسد.
اگر بیند که در رود غرق شد، دلیل کند که تا به وقت مرگ از غم رهائی بیابد.
اگر ببینی به زیر آب رودخانه رفتی و غوطه‌ور شدی و دوباره بالا آمدی، یـعـنـی از راز وزیر آگاه می‌شوی.
اگر ببینی روی آب دریا و رودخانه و… راه می‌روی، تعبیرش قوت ایمان و اعتقادات پاک تو می‌باشد.


کرمانی میگوید :

اگر ببینی که در میان رودخانه‌ای از شیر می‌باشی، یـعـنـی دچار فتنه می‌شوی.
اگر ببینی در تابستان آب رودخانه باغ میوه‌دار و سرسبزی را به طور کلی خراب کرده و از بین برده است، یـعـنـی احتمال نابودی و هلاکت پادشاه آنجا وجود دارد، یا اینکه پادشاهی بزرگتر او را از پادشاهی برکنار می‌کند.


اشعث میگوید :

اگر ببینی آب رودخانه زمین تو را غرق کرده و کشت تو را از بین برده است، یـعـنـی از پادشاه در امان می‌مانی و از او ایمن می‌شوی .


تعبیر خواب رودخانه به روایت امام صادق :

دیدن رود در خواب بر هفت وجه است.
حج بزرگی و جاه (جاه ومقام). پادشاهی. نعمت. تجارت. ریاست. علم و ظفر بود (علم وپیروزی)


آنلی بیتون میگوید :

دیدن آب گل آلود رود در خواب نشانه آن است که به بیماری معده دچار خواهید شد و همچنین با طرح‌های پنهانی دشمنان.
اگر خواب ببینید آب رود زلال و شفاف است، نشانه آن است که زندگی آسوده و دوستانی خوب در انتظار شماست.
دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه، در خواب، علامت آن است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می‌دهند.
اگر دختری خواب ببیند با قایقی عرض رود را طی می‌کند، نشانه آن است که همسری شایسته خواهد یافت و زندگی او همراه با سعادت و خوشی خواهد بود.
اگر دختری خواب ببیند با قایقی از کنار رود می‌گذرد و مشغول جمع آوری سرخس‌ها و سبزه‌های کناره رود است، دلالت بر آن دارد که زندگی سرشار از لذت و خوشی نصیب او خواهد شد و به امتیازات اجتماعی دست خواهد یافت. اما اگر ببیند که با قایق از روی آبی گل آلود و تیره می‌گذرد، نشانه آن است که از مشکلات بسیار حیرت خواهد کرد و سختی خواهد کشید.
اگر خواب ببینید به هنگام گذشتن از رودخانه در ته آب اجسادی مشاهده می‌کنید، نشانه آن است که در پی سعادت و لذت بردن از زندگی، ناراحتی و نومیدی شما را دربر خواهد گرفت.


تعبیر خواب رودخانه به روایت حضرت دانیال :

آب دادن باغ و کشت، از جوی ها و رودها، دلیل کند بر مال و رستگاری از غم و اندوه و رود بزرگ وزیر پادشاه است.
اگر بیند که آب رود زیاد شد، دلیل که مال وزیر زیاد شود.
اگر بیند که آب رود تیره و گندیده بود، دلیل که بیمار شود.
اگر بیندکه آب رود همی خورد، دلیل که از وزیر عطا یابداگر بیند آب رود سرد و خوش بود، دلیل که نوازش وزیر بکند. اگر بیند که رود خون گشته بود و می‌رفت، دلیل که در آن دیار خون ریختن عظیم بود، ودر میان پادشاهان. اگر بیند از آن آب خون آلود همی خورد، دلیل که از بهر طمع به داوری پادشاه افتد.


لوک اویتنهاو میگوید :

رودخانه عریض و زلال: خوشبختی زیاد در آینده.
در رودخانه شنا کردن: خوش شانسی.
عبور کردن از رودخانه بوسیله شنا: آرزوهای شما برآورده خواهند شد.
افتادن و بوسیله آن برده شدن: شما شانس زیادی دارید.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments