تعبیر خواب برهنگی 🌒 تعبیر خواب لخت بودن / تعبیر خواب برهنگی حضرت یوسف

تعبیر خواب 🔥 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب برهنگی 🌒 تعبیر خواب لخت بودن / تعبیر خواب برهنگی حضرت یوسف

تعبیر خواب برهنگی, تعبیر خواب لخت شدن, تعبیر خواب برهنگی حضرت یوسف, تعبیر خواب زن لخت, تعبیر خواب لخت شدن, تعبیر خواب لخت بودن, تعبیر خواب برهنگی همسر, تعبیر خواب برهنه بودن همسر, تعبیر خواب زن برهنه چیست, تعبیر خواب برهنه بودن شوهر, تعبیر خواب عورت زن, تعبیر خواب دیدن عورت زن دیگر, تعبیر خواب برهنه دیدن دوست, تعبیر خواب مرده برهنه, تعبیر خواب برهنگی از نظر امام صادق, تعبیر خواب برهنگی از ابن سیرین

تعبیر خواب برهنگی, تعبیر خواب لخت شدن, تعبیر خواب برهنگی حضرت یوسف, تعبیر خواب زن لخت, تعبیر خواب لخت شدن, تعبیر خواب لخت بودن, تعبیر خواب برهنگی همسر, تعبیر خواب برهنه بودن همسر, تعبیر خواب زن برهنه چیست, تعبیر خواب برهنه بودن شوهر, تعبیر خواب عورت زن, تعبیر خواب دیدن عورت زن دیگر, تعبیر خواب برهنه دیدن دوست, تعبیر خواب مرده برهنه, تعبیر خواب برهنگی از نظر امام صادق, تعبیر خواب برهنگی از ابن سیرین

تعبیر خواب برهنگی, تعبیر خواب لخت شدن, تعبیر خواب برهنگی حضرت یوسف, تعبیر خواب زن لخت, تعبیر خواب لخت شدن, تعبیر خواب لخت بودن, تعبیر خواب برهنگی همسر, تعبیر خواب برهنه بودن همسر, تعبیر خواب زن برهنه چیست, تعبیر خواب برهنه بودن شوهر, تعبیر خواب عورت زن, تعبیر خواب دیدن عورت زن دیگر, تعبیر خواب برهنه دیدن دوست, تعبیر خواب مرده برهنه, تعبیر خواب برهنگی از نظر امام صادق, تعبیر خواب برهنگی از ابن سیرین

برهنگی، لخت بودن و یا عریان شدن در رویا از جمله خواب‌هایی است که بسیاری از مردم حداقل تجربه یکبار دیدن آن را دارند.

خواب دیدن اینکه ناگهان برهنگی خود را کشف کرده اید و سعی در پوشاندن آن دارید ، نشانگر آسیب پذیری شما در شرایط است.

خواب دیدن اینکه همه برهنه بودن به جز شما دلالت بر این دارد که چیزی وجود دارد که شما از دیگران پنهان می کنید.
همچنین ممکن است به این معنی باشد که شما از چیزی عصبی هستید.

از طرف دیگر ، این رویا نشان می دهد شما به جای پذیرش نقص های خود ، تمایل دارید نقص هایی را در دیگران پیدا کنید.

نویسندگان همگی متفق‌القولند که این خواب نشانه استرس و در خطر دیدن خود است. تحقیق جامع نشان می‌دهد که این خواب در بین کسانی که قرار است ترفیع کاری بگیرند و یا وارد یک شغل جدید می‌شوند و یا قصد دارند در یک فضای عمومی اجرا و فعالیتی داشته باشند شایع است.


تعبیر خواب لباس نداشتن

اگر خواب ببینید که بدون لباس و لخت هستید، تعبیر این خواب نوعی هشدار است.

راز‌های شما در حال فاش شدن هستند. مراقب باشید که با چه کسانی درد و دل می‌کنید. اسرار زندگی خود را برای هر فردی بازگو نکنید. برخی افراد از این اطلاعات برای صدمه زدن به شما استفاده خواهند کرد.


تعبیر خواب لباس نداشتن دیگران

اگر در خواب ببینید که سایر افراد لخت هستند، مردمی که شما می‌شناسید، این خواب نیز نشان از یک هشدار دارد.

باید مراقب برخی افراد در زندگی خود باشید، یعنی به آن‌ها توجه کنید. از طرفی مراقب و مواظب برخی چیز‌ها در زندگی باشید، چراکه این موارد می‌تواند برای شما شادی به ارمغان بیاورد. چیز‌ها یا افرادی که از آن‌ها غافل شده اید، ممکن است از کنار شما بروند و دست‌های شما را خالی بگذارند، بنابراین قبل از اینکه دیر شود به آن‌ها اهمیت دهید و مراقب آن‌ها باشید.


تعبیر خواب معلوم بودن عورت

اگر خواب ببینید که عورت شما معلوم است و مردم آن را می بینند این خواب نشانه این است که راز تو فاش می شود. ولی اگر خواب ببینید که عورت خود را پوشانده اید یعنی اینکه راز شما مخفی و پوشیده می ماند.

اگر خواب ببینید که عورت شما ظاهر شده ولی زود آن را پوشاندید و کسی آن را ندید این خواب نشانه این است که اگر بیمار بودید بهبود پیدا می کنید و اگر بدهکار بودید بدهی خود را پرداخت می نمایید و یا اگر دچار ترس و بیم شده اید در امان خواهید بود.


تعبیر خواب لخت بودن همسر

اگر خواب ببینید که زن شما برهنه است یعنی اینکه اعضای فامیل درباره شما حرف می زنند.


تعبیر خواب برهنگی از نظر امام جعفر صادق (ع) :

برهنگی در خواب، مرد صالح را خیر و نیکی است و مرد مفسد را بدی و رسوائی است.
گر ببینی بیمار و برهنه هستی، یـعـنـی به زودی از دنیا خواهی رفت، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى کَمَا خَلَقْنَاکُمْ اَوَّلَ مَرَّهٍ… _ … شما تک تک چنانکه نخستین بار خلقتان کرده‌ایم پیش ما آمده‌اید… (انعام-۹۴)


تعبیر خواب برهنگی از نظر حضرت یوسف :

دیدن خود را برهنه در میان مردم با حرمت گردد دیدن برهنه بودن غم های او زایل شود و به مراد برسد برهنگی توانگر گردد.


ابراهیم عبدالله کرمانی میگوید :

اگر در خواب ببینی جنب و برهنه شده‌ای، یـعـنـی در کار خودت دچار حیرت و عجز و سرگردانی می‌شوی.
اگر ببینی برهنه هستی و در طلب دنیا و مادیات هستی، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد.
اگر بیند ازاری بر میان بسته، دلیل که در طاعت و پرستش مجتهد شود.
اگر خواب ببینید که بخاطر بیماری برهنه شده اید یعنی اینکه به زودی از دنیا خواهید رفت.


جابر مغربی میگوید :

تعبیر برهنگی و معلوم بودن عورت، رنج و سختی و رسوائی می‌باشد، ولی اگر عورت پوشیده باشد، تعبیرش برای مرد درستکار و صالح، خوب است، ولی برای شخص «فاسق»، بد می‌باشد


تعبیر خواب برهنگی از نظر محمد بن سیرین :

ااگر خواب ببینید که برهنه هستید و از مردم خجالت می کشید این خواب نشانگر این است که شما به زودی قصد رفتن به سفر حج خواهید کرد.
اگر در کنار مرد پاکدامن و عفیف باشی و این خواب را ببینید گناه شما بخشیده می شود و اگر آن مرد درستکار و صالح نباشد تعبیر این خواب خوب نیست.


منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

برهنگی در خواب آشکار شدن مکنونات قلبی بیننده خواب است.
چنانچه کسی در خواب خویشتن را برهنه ببیند مردم او را همان طور که هست خواهند شناخت.
زیاد اتفاق می افتد که در خواب به صورت برهنگی ظاهر می شود.
اگر خود را در خواب برهنه دیدیم ولی عورت ما پوشیده بود از چیزی می ترسیم که فاش شدن آن رسوائی نمی آورد.
اگر برهنه بودیم و لباس پوشیدیم از گزندی در امان می مانیم.
اگر در حال برهنگی کسی به ما لباس پوشانید یا خودمان لباس بپوشیم به استعانت کسی از رسوائی و فضاحت نجات می یابیم.
دیدن بدن برهنه دیگران آگاهی از شخصیت نهانی دیگران است.
لخت شدن این را می گوید که خودمان کاری می کنیم تا سر زبان ها بیافتیم و دیگران درباره ما حرف بزنند و احیانا بد بگویند.


اسماعیل بن اشعث میگوید :

اگر ببینی لباس خود را از دست داده‌ای یا از بدنت درآورده‌اند و برهنه شده‌ای، یـعـنـی قدر و منزلت تو کم شده و دچار حقارت و خواری می‌شوی.


کارل گوستاو یونگ میگوید :

خب، شما در حال زندگی روزمره تان هستید  به مدرسه می روید، منتظر اتوبوس می مانید، به مرکز خرید می روید، پیاده روی می کنید  زمانی که ناگهان متوجه می شود که فراموش کرده اید شلوار بپوشید یا کاملا لخت هستید!

دیدن اینکه شما کاملا یا نیمه، لخت هستید ممکن است هشدار دهنده باشد اما خیلی رایج است.

برهنگی سمبلی از چند چیز است، بسته به موقعیت زندگی واقعی تان.
برهنگی بیانگر آسیب پذیری است: وقتی که شما بدون لباس هستید، شما بیشترین مقدار آسیب پذیری را دارید. یقینا چیزی نیست که شما بتوانید قایم کنید. پس خواب ممکن است در راستای یک موقعیت بیداری تان باشد که احساس بی یاوری می کنید یا جایی که شما کاملا گارد خود را کنار می گذارید. شاید شما در رابطه ای هستید که خودتان را در معرض این ریسک گذاشته اید که از سمت طرف مقابل، رد شوید
برهنگی بیانگر ترس از نمایان بودن: ترس شدید از فهمیدن اینکه شما در یک مکان عمومی لخت هستید، ممکن است انعکاسی از ترس شما برای نمایان شدن خودتان و درونیاتتان و احساس شرم شما باشد. ممکن است چیزی را پنهان می کنید و می ترسید که دیگران بتوانند حقیقت درون شما را ببینند. بنابراین خودتان را در خواب، لخت می بینید
از نظر استعاری، لباس ها، ابزار هایی برای پوشاندن هستند. و بسته به نوع لباسی که می پوشید شما می توانید هویت خود را مخفی کرده و کس دیگری باشید. اما بدون لباستان، همه چیز در معرض دید همگان است. شما در در معرض دید عموم هستید و هیچ دفاعی ندارید. پس خواب اینکه لخت هستید ممکن است به شما بگوید که شما تلاش می کنید کسی باشید که واقعا نیستید. شما می ترسید که کلاه بردار یا متقلب به نظر برسید. این اضطراب ها، خصوصا در موقعیت هایی بیشتر می شود که شما تلاش می کنید دیگران را تحت تاثیر قرار دهید. شاید شما در محیط کاری جدید یا در رابطه ای جدید هستید. ممکن است نگران باشید که احساس واقعی تان را در این موقعیت ها نشان دهید و می ترسید که مورد تمسخر قرار گرفته، رسوا شوید
برهنگی بیانگر نا امنی است: خواب دیدن اینکه لخت هستید ممکن است به مسائل مربوط به احساس عدم امنیت اشاره داشته باشد. شما حس می کنید که همه ی چشم ها همیشه روی شماست – به شما می خندند، شما را قضاوت می کنند یا شما را مورد نقد قرار می دهند. لخت بودن بیانگر این گفته است که همه به شما اشاره می کنند و می خندند (مضحکه عام و خاص شده اید). در اغلب مواقع، اینها همه در ذهن شماست و واقعیت ندارد
برهنگی بیانگر این است که حس می کنید آماده نیستید: برهنگی سمبلی ازین است که غافلگیر می شوید، واجد شرایط انجام وظیفه ای مهم نیستید یا برای انجامش آماده نیستید. اگر خودتان را لخت در سر کار یا کلاس درس ببینید، بیانگر این است که شما حس می کنید که برای یک پروژه ی کاری یا کلاسی آماده نیستید. شما میترسید که عیب های شما، مورد توجه عموم واقع شود. خواب دیدن اینکه لخت هستید، بیانگر این است که شما اهداف غیر واقعی برای خود وضع کرده اید که راهی برای رسیدن به اهداف نیست
برهنگی بیانگر تکبر است:برخی از خواب ها که شما خودتان را لخت می بینید ممکن است به تکبر شما در برخی موقعیت های بیداری اشاره دارد. شاید شما تمایل دارید که از بالا به مردم نگاه کنید یا فکر کنید که شما بهتر از دیگران هستید. این خواب که شما را در بی لباسی روز تولدتان نشان می دهد، احتمالا از شما می خواهد که بیشتر فروتن و خاضع باشید.
برهنگی بیانگر آزادی ابراز عقیده است:اگر شما خواب ببینید که لخت بودن تان باعث افتخارتان است و هیچ گونه دستپاچگی یا شرمندگی از خود نشان ندهید، پس حس نامحدود آزادی شما را نشان می دهد. شما چیزی برای پنهان کردن ندارید و از کسی که هستید، احساس افتخار می کنید. خواب مربوط به صداقت، باز بودن(راحتی در بیان کردن) و طبیعت آسان گیر شماست
برهنگی بیانگر توجه است:در برخی موارد، خواب دیدن اینکه لخت هستید بیانگر این است که شما به دنبال توجه هستید. شما می خواهید مورد توجه باشید، اما به شیوه ای اشتباه، به دنبال این قضیه هستید. شما نوع اشتباهی از توجه را به سمت خود جلب می کنید


آنلی بیتون میگوید :

اگر در خواب خود را برهنه ببینید، علامت آن است که به اعمال رسوایی آور تن خواهید داد.اگر در خواب ناگاه متوجه شوید برهنه هستید و بکوشید با چیزی خود را بپوشانید، علامت آن است که از عادات ناپسند و لذت های نامشروع دست خواهید کشید.
آنلی بیتون می گوید: اگر دیگران را در خواب عریان ببینید، نشانه آن است که افرادی مکار شما را تشویق می کنند تا وظایف اصلی خود را از یاد ببرید.


در کتاب سرزمین رویاها میخوانیم

برهنه بودن یک دختر جوان و زیبا نشانه تکبر و خودخواهی است.
برهنه بودن یک زن در خواب نشانه ناکامی از همه طرف است.
برهنه بودن یک زن زیبا در خواب نشانه بدست آوردن پول خوبی است.
برهنه بودن یک زن معمولی نشانه داشتن ایده ها و نقشه های بزرگ در سر می باشد.
برهنه بودن یک زن زشت نشانه برآورده نشدن خواسته هایش می باشد.
برهنه بودن تعداد زیادی زن در خواب نشانه داشتن نظر بلند مردم روی شما است.
برهنه بودن مردان و زنان لخت در خواب نشانه باوفا و نجیب بودن شما است.
دویدن افرادی که برهنه هستند نشانه از دست دادن ایده هایتان می باشد.
خوابیدن با یک شخص برهنه نشانه پریشانی و تشویش است.
خوابیدن با یک زن برهنه در محلی دور از خانه خود ، نشانه آزار رساندن یک نفر به شما خواهد بود.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments