تعبیر خواب اسب 🌒 تعبیر خواب اسب سفید و سیاه به روایت امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۰۳ تیر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب اسب 🌒 تعبیر خواب اسب سفید و سیاه به روایت امام صادق

تعبیر خواب اسب, تعبیر خواب اسب سیاه, تعبیر خواب اسب سفید, تعبیر خواب اسب خال خالی, تعبیر خواب اسب در خواب, تعبیر خواب اسب دیدن, تعبیر خواب اسب سواری, تعبیر خواب اسب سرخ, تعبیر خواب اسب قرمز, تعبیر خواب اسب قهوه ای داشتن, تعبیر خواب اسب سفید امام حسین, تعبیر خواب اسب گرسنه, تعبیر خواب نوازش اسب, تعبیر خواب ترسیدن از اسب, تعبیر خواب اسب برای زن حامله, تعبیر خواب اسبی که زایمان میکند, تعبیر خواب زایمان اسب, تعبیر خواب انسان به شکل اسب, تعبیر خواب نوازش اسب سیاه, دیدن خواب زایمان اسب

تعبیر خواب اسب, تعبیر خواب اسب سیاه, تعبیر خواب اسب سفید, تعبیر خواب اسب خال خالی, تعبیر خواب اسب در خواب, تعبیر خواب اسب دیدن, تعبیر خواب اسب سواری, تعبیر خواب اسب سرخ, تعبیر خواب اسب قرمز, تعبیر خواب اسب قهوه ای داشتن, تعبیر خواب اسب سفید امام حسین,

تعبیر خواب اسب, تعبیر خواب اسب سیاه, تعبیر خواب اسب سفید, تعبیر خواب اسب خال خالی, تعبیر خواب اسب در خواب, تعبیر خواب اسب دیدن, تعبیر خواب اسب سواری, تعبیر خواب اسب سرخ, تعبیر خواب اسب قرمز, تعبیر خواب اسب قهوه ای داشتن, تعبیر خواب اسب سفید امام حسین,

به طور کلی تعبیر اسب سفید در خواب نشانه کامیابی و خلوص در زندگی بیننده خواب است.


تعبیر خواب سوار شدن بر اسب

اگر ببینی روی محملی که بر پشت اسب یا شتر است نشسته‌ای و حرکت می‌کنی، یعنی بزرگی و سود و منفعت به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی که آن محمل افتاده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.

اگر خواب ببینید که مشغول تماشای اسب سفید هستید و یا سوار آن شدید نشانه معاشرت با مردان و زنان خوش برخورد خواهد بود اما اگر اسب سفید کثیف و لاغر باشد نشانه آن است که دوست یا زنی حسود از اعتماد شما سوء استفاده خواهد کرد.و اگر یک زن خواب ببینید که سوار بر اسبی سفید شده است نشانه این است که شوهرش نسبت به او بی وفا خواهد بود.

اگر ببینی سوار اسبِ برهنه و بدون زین شده‌ای، یعنی گناه و معصیت و مصیبت تو بیشتر می‌شود، ‌‌‌‌ ولی اگر آن اسب برای کس دیگری است آن تعبیری که گفته شد به صاحب اسب می‌رسد.


تعبیر خواب اسب تیره

دیدن اسب هایی با رنگ تیره در خواب نشانه این است که برخی از لذت های زودگذر را تجربه خواهید کرد.

اسب سیاه امری است مخاطره آمیز و کاری است دشوار که سر راه شما قرار می‌گیرد.


تعبیر خواب اسب خال دار

دیدن اسب خال دار در خواب نشانه آن است که دست به هر کاری که بزنید سودآور خواهد بود.


تعبیر خواب اسب اصیل

اگر خواب ببینید که بر اسبی از نژاد اصیل و رنگ کهر سواری می کنید نشانه این است که به ثروتی دست خواهید یافت و اگر یک زن چنین خوابی ببینید نشانه آن است که او خود را تسلیم پیشرفت های زودگذر و مادیات خواهد کرد.

اگر خواب ببینید که بر اسبی دم دراز سوار هستید به اندازه درازی دم اسب طرفدار پیدا می کنید و اگر دم اسب کوتاه باشد طرفدارانش را از دست خواهید داد.


تعبیر خواب اسب وحشی

دیدن یک گله اسب وحشی در خوابتان بیانگر حس آزادی و نبود مسئولیت و وظیفه است. شاید ممکن است بیانگر احساسات غیر قابل کنترل شما باشد. اگر شما یک اسب وحشی را می رانید، بیانگر تمایلات جنسی نامحدود (بی بند و بار) است.


تعبیر خواب اسب مرده

برخی معبران غربی تعبیر خواب اسب مرده را هجوم نومیدی‌ ها، کار زیاد یا رسیدن پول خوب تعبیر می کنند.


تعبیر خواب پهن اسب

تعبیر دیدن مدفوع و پهن اسب و مال و نعمت می‌باشد به طوری که اگر ببینی پهن‌های فراوانی داری، مال و نعمت فراوانی به دست می‌آوری.


تعبیر خواب اسب بالدار

اگر ببینی سوار اسب شده‌ای و پرواز می‌کنی، یا اسب مثل پرنده‌ها بالدار می‌باشد و پرواز می‌کند، یعنی در دین و دنیا به عزت و شرافت و بزرگی می‌رسی یا شاید صاحب اسب به مسافرت برود.

اگر خواب ببینید که سوار بر اسب شده اید و پرواز می کنید و یا اینکه اسب مثل پرنده ها بالدار می باشد و پرواز می کند نشانه آن است که در دنیا و دین به عزت و شرافت و بزرگی می رسید و یا اینکه صاحب اسب به مسافرت خواهد رفت.


تعبیر خواب اسب رام

تعبیر خواب اسب رام و اهلی: اگر ببینی سوار اسبِ برهنه و بدون زین ولی رام و فرمانبردار شده‌ای، یعنی شرافت و بزرگی بدست می‌آوری.


تعبیر خواب سم اسب

تعبیر سُم اسب یا خر، مال و اموال می‌باشد. اگر ببینی سم خر یا اسب به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، یعنی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.


تعبیر خواب شیهه اسب

اگر ببینی اسب بانگ و فریاد می‌کند و شیهه می‌کشد، به تو بشارت و خبر خوبی می‌رسد.


تعبیر خواب خوردن گوشت اسب

خوردن گوشت اسب در خواب نشانه رسیدن سود و منفعت از پادشاه یا مقام بالایی به تو است.


تعبیر خواب دم اسب

معبران به طور عموم دم اسب را به خدمتکاران تعبیر کرده‌اند یا کسانی که از شما حرف شنوی دارند و یا فرمان می‌برند.


تعبیر خواب اسب زرد

در میان رنگ‌های اسب که می‌شناسیم، اسب زرد و سمند چندان نیکو نیست چه این که بر بیماری دلالت دارد.
اسب با رنگ غیر معقول نیز توفیق کاذب است. اسب سفید شرف و عظمت است.


تعبیر خواب سوار و پیاده شدن اس اسب

سوار بودن بر اسب نیکو است اما فرود آمدن از اسب خوب نیست مگر این که اسب زرد باشد در این صورت به شما نوید می‌دهد که از بیماری شفا می‌یابید. در صورتی که بیمار باشید. نوشته‌اند اسب سبز دین داری است و چنان چه کسی بر مادیان سبز رنگی نشسته در آینده با زنی متقی و پرهیزگار و دین دار رو به رو می‌شود.


تعبیر خواب گله اسب

اجتماع اسبان نشان نزول باران است.


تعبیر خواب مادیان

معبران مادیان رابه زن تعبیر کرده اند و کره اسب را فرزند. اجتماع اسبان نشان نزول باران است.


امام جعفر صادق میفرمایند :

دیدن اسب در خواب بر پنج وجه است. عز و احترام، مقام و مرتبت، فرمانروایی، بزرگی و عظمت، خیر و برکت


محمد ابن سیرین گوید :

اگر بیند بر اسب برهنه نشسته بود، دلیل که مصیبت و معصیت و گناه او بیشتر بود.
اگر آن اسب از شخصی دیگر بود،آن چه گفتیم خداوند اسب را بود. اگر دید اسب برهنه در خواب بود. لکن مطیع او شد، دلیل بر بزرگی و شرف او بود.
اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر بام خانه یا بر دیوار ایستاده بود، دلیل آن چه گفتیم از گناه بیشتر و صعب تر نماید.
اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر هوا می‌پرید، یا بیند که آن اسب را پرها بود و چون مرغ همی پرید، دلیل که وی را شرف و بزرگی بود در دین و دنیا باشد که خداوندش سفر نماید.
خوردن قلیه ای از گوشت اسب یا کباب و بریان اسب ، نشانه رسیدن منفعت از پادشاه یا مقام بالایی به تو است و اگر خواب ببینی که گوشت اسب خشک کرده (قدید) می خوری نشانه این است که مردم تو را غنیمت می نمایند.
لگد زدن اسب نشانه این است که کار شما دچار اشکال و اختلال می شود.

اگر بیند اسب با وی سخن گفت، دلیل بود که کاری نماید که مردمان از او به شگفت آیند.
اگر دید اسب بیگانه در سرای وی درآمد، یا درکوچه وی، دلیل که مدری شرف و نام دار در سرا یا در کوچه وی درآید، به قدر و قیمت اسب و در آنجا مقام سازد.
اگر دید اسبی از کوچه او بیرون رفت، دلیل کند که مردی شریف از کوچه او غائب شود، یا بمیرد.


حضرت دانیال میفرمایند :

اسب تازی را به خواب دیدن، دلیل بزرگی و عز و جاه بود.
اگر دید بر اسب تازی نشسته بود و آن اسب مطیع و به فرمان او بود، دلیل که عز و بزرگی دولت یابد، بر قدر نیکوئی و قیمت اسب.
اگر دید که اسب را فرا گرفته یا کسی بدو داد و بر وی نشست، دلیل که شرف و بزرگی یابد، لیکن کمتر از آن که در اسب تازی گفتیم
اگر دید از آن اسب چیزی کم بود، یازین یا نمد زین یا لگام، دلیل که بر قدر آن نقصان در بزرگی او بود.
اگر بیند اسب وی را دم انبوه و دراز بود، دلیل که بر قدر آن وی را خادمان باشند و چاکران و اگر دم اسب او بریده بود، دلیل که وی را خادمان و چاکران نباشند.
اگر بیند چیزی از اندام اسب او ناقص بود، دلیل که به قدر آن از عز و شرف او نقصان بود.
اگر دید با اسب جنگ و نبرد همی کرد و اسب غالب بود و فرمانبر وی نبود، دلیل که مصیبت و گناه نماید.


جابر مغربی میگوید :

خوردن گوشت اسب یعنی اینکه پادشاه یا مقام بالایی تو را طلب می کند و تو را از نزدیکان خودش می کند.
تعبیر خواب گله اسب: اگر ببینی اسب‌های زیادی اطراف خانه یا کوچۀ تو هستند، یعنی در آنجا باران می‌بارد یا اینکه سیل جاری می‌شود.
تعبیر خواب شلاق زدن اسب: اگر ببینی سوار اسب شده‌ای و شلاق می‌زنی، یعنی به جای کسی کار می‌کنی و به خاطر آن کار بر او منت می‌گذاری.
تعبیر دو نفر روی یک اسب در خواب: اگر ببینی روی اسب نشسته‌ای و کسی هم پشت سر تو نشسته، یعنی آن شخص از تو پیروی می‌کند.
تعبیر خواب اسب مادیان: اگر ببینی اسب مادیان به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است و بروی آن سوار شدی، یعنی با زنی ازدواج می‌کنی و ازدواج شما مبارک و خجسته می‌شود.
اگر ببینی آن مادیان سیاه رنگ است، یعنی آن زن شریف و خوشنام نیست، یا اگر ابلق است، یعنی پدر و مادر او از یک نسل نیستند، یا اگر جرمه باشد، یعنی آن زن زیبا می‌باشد، یا اگر سبز رنگ باشد، یعنی آن زن دیندار و پرهیزکار خواهد بود.
یا اگر ببینی اشقر است، یعنی آن زن بزرگ و عزیز و صاحب جاه و مقام است، یا اگر کمیت باشد، یعنی آن زن خوش‌گذران و طرب‌دوست می‌باشد.
خواب مادیان با کره: اگر ببینی مادیان کره‌ای دارد، یعنی آن زن فرزند دارد، طوری که اگر کره نر باشد، فرزندش پسر ولی اگر ماده باشد فرزندش دختر است.
اگر ببینی پای تو مثل پای اسب یا خر می‌باشد، یعنی قوت و جاه و مقام تو بیشتر می‌شود.
اگر ببینی سر تو مثل سر اسب شده است، یعنی از «پادشاه» به تو مال و نعمت می‌رسد.


ابراهیم کرمانی میگوید :

اگر دید بر اسب ابلق نشسته بود، دلیل بر کاری کند که بر وی گواهی دهند.
اگر دید بر اسب سیاه نشسته بود، دلیل بر کاری نماید که وی را مال و مهتری حاصل شود
اگر بیند بر اسب کمیت بود، دلیل که از پادشاه قوت و بزرگی یابد.
اگر دید بر اسب اشقر (سرخ مو) بود، دلیل است بر صلاح دین و حرمت او از پادشاه. اگر دید بر اسب زرد بود، دلیل که اندک بیماری یابد و بر اسب سمند همین دلیل بود.
اگر بیند بر اسب جرمه بود، دلیل است بر خیر و صلاح.
اگر دید که بر اسب سلیس بود، دلیل است زن خواهد.
اگر دید از اسب فرود آمد، دلیل است از شرف و بزرگی بیفتد.
اگر دید از اسب برهنه فرود آمد، دلیل که از گناه و معصیت بازایستد.
اگر بیند بر اسب نشسته بود و سلاح تمام پوشیده بود، دلیل که شرفو بزرگی یابد، چنانکه شخص از آن مانع نباشد و دشمن بر او ظفر نیابد
.اگر بیند اسب را همی تاخت تا جنگ نماید، دلیل که از وی گناهی در وجود آید با ترس و وهمی بدو رسد، بر قدر تاختن اسب.
اگر دید بر اسب نشسته بود و اسب او را در مسجد برد، هیج خیر اندر این نبود، مگر بیند که اسب او را از آنجا بیرون آورد.
اگر دید اسب او را مراغمه همی کرد، دلیل که مال و دولت یابد.
اگر ببینی دم خر یا اسب در دست داری، یعنی به اندازه آن مال و نعمت به دست می‌ آوری.


اسماعیل بن اشعث میگوید :

اگر خواب ببینید که اسب به شما لگد زد و یا تو را گاز گرفت یعنی یک زن به طور مخفیانه مشغول انجام کاری می شود.
اگر خواب ببینید که با اسب پرواز کردید و بعد فرود آمدید یعنی اینکه به وسیله پادشاه هلاک و نابود خواهید شد.


منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن اسب در مجموع بسیار نیکو است.


کارل گوستاو یونگ میگوید :

دیدن اسب در خوابتان نمادی از نیرومندی، قدرت و تحمل است. بیانگر انرژی فیزیکی قوی است. شما نیاز دارید نیروهای وحشی درونتان را رام کنید. تعبیر دیگر این است که دیدن اسب در خوابتان بیانگر این است که شما نیاز دارید کمتر متکبر باشید و از خر شیطان پایین بیایید.
اگر اسب، دو سر دارد( سر اسب یک سر دارد و تهش هم یک سر)، بیانگر این است که شما از دو طرف کشیده می شوید(گیر کرده اید). شاید قدرت یا نیروی شما تقسیم می شود یا شما در مورد یک مساله ی جنسی سردرگم هستید.
دیدن اسب سیاه یا اسب تیره در خوابتان بیانگر راز، درنده خویی و ناشناختگی است. شما روی یک موقعیت ناشناخته، شانس خود را امتحان می کنید یا قمار می کنید. ممکن است حتی به نیروهای غیبی اشاره داشته باشد. اگر اسب سفید باشد، بیانگر خلوص، کامیابی و شانس خوب است.
خواب دیدن اینکه توسط یک اسب سفید تعقیب می شوید جناسی از پاکدامنی است.
دیدن اسب مرده در خوابتان بیانگر این است که چیزی در زندگی تان که در ابتدا به شما قدرت داده است، دیگر الان نیست.
دیدن یک گله اسب وحشی در خوابتان بیانگر حس آزادی و نبود مسئولیت و وظیفه است. شاید ممکن است بیانگر احساسات غیر قابل کنترل شما باشد. اگر شما یک اسب وحشی را می رانید، بیانگر تمایلات جنسی نامحدود(بی بند و بار) است.
خواب دیدن اینکه شما اسب سواری می کنید بیانگر این است که شما در موقعیتی بالا یا جایگاه قدرت قرار دارید. تعبیر دیگر این است که شما از طریق یک سری روش های پنهانی و نادرست، به موفقیت دست خواهید یافت. اگر شما یک اسب می رانید که از کنترل خارج است، به این معنی است که شور و هیجانتان شما را در زندگی پیش می برد.
دیدن اسب زره پوش در خوابتان به وحشی گری، پرخاشگری، قدرت و/یا سفت و سختی اشاره دارد. شما ممکن است خیلی منطقی و اهل جدال باشید. تعبیر دیگر این است که شما ممکن تلاش کنید که از خودتان در مقابل تمایلات مادی و جنسی ضمیر ناخودآگاهتان که بروز می کند حفاظت کنید.
خواب دیدن اینکه شما یک اسب را می شویید بیانگر احیای قدرت و انرژی است. شما انفجار انرژی را در جنبه ای از زندگی تان تجربه می کنید.
خواب دیدن در مورد اسبی که سخن می گوید، به دانش بالاتر اشاره دارد. اهمیت چیزی که اسب می گوید را در نظر بگیرید. اگر اسب سیاه است، پس پیغام ممکن است از طرف ضمیر ناخودآگاهتان باشد. اگر اسب، آبی باشد، پیغام ممکن است ناراحتی باشد. شما یا کسی که به دنبال کمک هستید، اما نمی دانید که چگونه آن را دریافت کنید.
اگر خوردن گوشت اسب در فرهنگ شما پذیرفته نیست، خواب به موقعیتی اشاره دارد که شما نمی خواهید جزئیات رادر موردش بدانید. اگر شما از خوردن گوشت اسب لذت می برید، بیانگر این است که شما آغوشتان را به سمت تجارب مختلف باز می کنید. اگر خوردن گوشت اسب از نظر فرهنگی برای شما پذیرفته است، پس خواب، اهمیت یکسانی مشابه خوردن گوشت دارد.
خواب دیدن اینکه شما مسابقه اسب دوانی را نگاه می کنید، بیانگر قدرت و انگیزه ای است که برای پیش رفتن در زندگی نیاز دارید. شما نیاز دارید که باور کنید قادر به موفقیت در همه ی تلاش هایی که می کنید هستید(تلاش هاتان به نتیجه می رسد). خواب نمادی از انرژی جنسی یا ماهیت رقابتی شماست.
دیدن نعل اسب در خوابتان بیانگر شانس و موفقیت در تلاش هاتان است. ممکن است بیانگر عروسی در اینده ای نزدیک باشد. اگر نعل اسب به سمت پایین بچرخد، معنای برعکسی دارد و به عنوان بدشانسی است. همه ی انرژی ای که در یک پروژه می گذارید، ممکن است ارزشش را نداشته باشد.


فروید میگوید :

دیدن اسب بارکش در خواب نشانه بخت است و هر چه اسب آرام تر باشد کامرواتر است.
اگر خواب ببینید که یک اسب بارکش وارد خانه ای شد نشانه آمدن مردی غریب به آن خانه خواهد بود.


آنلی بیتون میگوید :

اگر خواب ببینید سوار بر اسب از رودخانه عبور می کنید نشانه آن است که به زودی در زندگی اقبال به شما روی می آورد. اما اگر آب رودخانه متلاطم و ناآرام بود نشانه آن است که خوشی ها به نومیدی و یاس مبدل می گردند.
اگر خواب ببینید که بر پشت اسبی سوار شده اید و از رودخانه ای زیبا و زلال عبور می کنید نشانه آن است که آرزوها و خواسته های شما به سرعت برآورده می شود. و اگر مردی تاجر چنین خوابی ببینید نشانه آن است که او به ثروتی فراوان خواهد رسید.
اگر خواب ببینید که سوار بر اسبی از تپه ای بالا می رود و ناگهان اسب سرازیر می شود و شما در نوک تپه تنها می مانید ، نشانه آن است که بر کینه و نیرنگ دشمنان مبارزه می کنید و سرانجام شما پیروز خواهید شد. اما اگر موفق شدید با اسب به نوک تپه برسید نشانه رسیدن به مقامی والا به صورت اتفاقی خواهد بود.
اگر خواب ببینید که سوار بر اسبی از تپه ای پایین می آیید نشانه آن است که اتفاقاتی شما را ناامید خواهد ساخت.
اگر دختری خواب ببیند که سوار بر اسب سفید از تپه ها بالا و پایین می رود و فردی با اسب سیاه او را تعقیب می کند نشانه آن است که مدتی در میان اندوه و شادی در نوسان خواهد بود و در این مدت دشمنی مدام در حال تلاش است تا او را مغلوب کند.
اگر یک دختر خواب ببینید که دوستی پشت سر او سواری می کند نشانه آن است که او مورد توجه مردی بلند مرتبه قرار خواهد گرفت اما اگر در خواب بترسد نشانه آن است که شاید حسادت دیگران را به نسبت به خودش برانگیزد.
اگر یک دختر خواب ببینید که سوار بر اسب سیاهی است نشانه آن است که آرزوهایش در مواقع غیر قابل پیش بینی برآورده می شود.
اگر خواب ببینید که سوار بر اسبی هستید که یورتمه می رود نشانه آن است که آرزوهای شما به سختی برآورده می شود. و اگر خواب ببینید از روی اسبی که یورتمه می رود به زمین می افتید نشانه آن است که در کار خود رقیب قدرتمندی خواهید داشت که اجازه نخواهد داد به پیروزی برسید
دیدن اسب زخمی در خواب نشانه به دردسر افتادن دوستان خواهد بود.
دیدن اسب مرده در خواب نشانه هجوم ناامیدی ها خواهد بود.
اگر در خواب مشغول تماشای اسب سیاه بودید و یا سوار بر آن اسب شدید نشانه آن است که بخت یار شما خواهد بود ولی متوسل به فریب و نیرنگ می شوید و دست به کاری خطا می زنید.
اگر در خواب اسب تندرویی را ببینید و حتی بر آن اسب سوار شدید نشانه آن است که زندگی راحت و آسوده خواهید داشت.
اگر در خواب بر اسب سرکش سوار شدید نشانه آن است که در اثر حماقت ، دوست یا زیردستان شما از منافع تان سوء استفاده خواهند کرد.
اگر خواب ببینید که اسبی با اسب های دیگر در حال فرار است خواب شما نشانه آن است که خبر بیماری دوستی به گوش شما خواهد رسید.
اگر در خواب اسبی از نژاد اصل ببینید نشانه آن است که در یک زندگی بسیار آسوده دست به اعمالی غیر اخلاقی خواهید زد.


لوک اویتنهاو میگوید :

دیدن اسب مرده نشانه کار زیاد است.
دیدن اسب لاغر نشانه مانع بر سر کارها می باشد.
دیدن بالا رفتن بر روی یک اسب نشانه عزاداری است.
اسبی که بر دو پای خود به هوا بر می خیزد نشانه افتخار بزرگ است.
اسب سواری نشانه آرزوهای برآورده شده است.
افتادن از اسب نشانه ناراحتی زیاد است.
اسب سرکش: مرگ
سفید: لذت
سیاه: مشکلات
سیاه و سفید: یک کار پر خطر


لیلا برایت میگوید :

خواب اسب نشانه‌ی سعادت و خوشبختی است .
دیدن اسب در اصطبل نشانه خوشبختی و سعادت است. سوار شدن بر اسب آرام در خواب نشانه این است که راه پیشرفت و ترقی را آرام آرام طی خواهید کرد
اگر سوار بر اسبی سرکش شده اید نشانه نرسیدن به هدف است. و اگر در خواب مشغول رم کردن اسب بودید نشان این است که از لحاظ مادی و معنوی در خطر هستید.


در کتاب سرزمین رویاها میخوانیم :

دیدن اسب های سفید نشانه شادی است.
دیدن اسب های سیاه نشانه عذاب است.
دیدن اسب های آتش نشانه خوشبختی بزرگ است.
دیدن اسب های تزیین شده نشانه برآورده شدن آرزوها خواهد بود.
دیدن اسب خاکستری در خواب نشان نداشتن کمبود مالی در تمام طول عمرتان خواهد بود.
یک زن سوار بر اسب نشانه آشتی با دوستان خواهد بود.
یک مرد سوار بر اسب نشانه پول خواهد بود.
دیدن اسب مسابقه نشانه مشاجره و نزاع با دوستان خواهد بود.
دیدن یک اسب نازا در خواب نشانه خوشبختی است.
دیدن اسب با دم کوتاه : دوستانتان در مواقع بی پولی شما را ترک خواهند کرد.
دیدن اسب با دم بلند : دوستانتان به شما کمک خواهند کرد تا به هدفتان برسید.
دیدن اسب زخمی : از کارهایتان نتایج بدی خواهید دید.
دیدن اسب در خواب نشانه یک ازدواج پر پول است.
اگر اسب بر روی زمین افتادید باید در کارهایتان بسیار احتیاط کنید.
دیدن ماده اسب نشانه یک زن زیبا چهره در زندگی شما است.
سوار بر اسب آرام در خواب نشانه شانس در عشق و پول است.
سوار شدن بر اسبی که برای شما نیست نشانه منفعت بزرگ است.
گم کردن اسب نشانه از دست دادن دوستانتان خواهد بود.
سوار شدن بر اسب خطرناک نشانه این است که شما به سختی کار خواهید کرد و پول فراوانی بدست خواهید آورد.
یک اسب را برای اینکه رام شود می زنید نشانه احترام و امیتاز است.
دیدن یک اسب در آب جویبار نشانه فقر و فلاکت است.
دوستانتان سوار بر اسب هستند : نشانه این است که دوستانتان به شما حسادت و خیانت خواهند کرد.
دیدن اسب بسته شده به درشکه نشانه موفق شدن در کارهایی است که می خواهید انجام بدهید.
دیدن اسب وحشی در خواب نشانه آن است که به خوبی خواهید توانست از خود در کارها و معاملات مهارت نشان دهید.
آمدن شخصی با اسب به ملاقات شما نشانه خبرهای خوش است.
نعل کردن اسب در خواب نشانه منفعت عالی است.
اگر اسب خودتان را نعل می کنید یعنی پول خوب بدست می آورید.
دیدن رم کردن یک اسب در خواب نشانه مصیبت و بدشانسی است.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments