شبکه آموزش / شبکه آموزش سیما / جدول پخش آموزش دروس از شبکه آموزش

مدرسه، کنکور و دانشگاه 🔥 ۰۸ فروردین ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

شبکه آموزش / شبکه آموزش سیما / جدول پخش آموزش دروس از شبکه آموزش

شبکه آموزش, شبکه آموزش سیما, برنامه های شبکه آموزش سیما, مدرسه تلویزیون,  مدرسه تلویزیون از شبکه آموزش, پخش آموزش دروس از شبکه آموزش بدلیل کرونا, آموزش تلویزیونی دروس مدرسه از شبکه آموزش, جدول پخش دروس مقاطع تحصیلی, جدول پخش روزانه دروس مقاطع تحصیلی, جدول پخش دروس مقاطع تحصیلی از شبکه آموزش, جدول پخش روزانه دروس مقاطع تحصیلی, جدول پخش آموزش دروس از شبکه آموزش

شبکه آموزش و مهارت سیما با هدف اصلی « ایجاد فرصت های برابر آموزشی و مهارتی اقشار مختلف جامعه و متناسب با نیاز های واقعی جامعه » در تاریخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۳ با یک ساعت پخش روزانه تأسیس شد که این میزان به تدریج با گسترش فعالیتهای شبکه به ۱۸ ساعت پخش در شبانه روز افزایش یافته است.

شبکه آموزش, شبکه آموزش سیما, برنامه های شبکه آموزش سیما, مدرسه تلویزیون,  مدرسه تلویزیون از شبکه آموزش, پخش آموزش دروس از شبکه آموزش بدلیل کرونا, آموزش تلویزیونی دروس مدرسه از شبکه آموزش, جدول پخش دروس مقاطع تحصیلی, جدول پخش روزانه دروس مقاطع تحصیلی, جدول پخش دروس مقاطع تحصیلی از شبکه آموزش, جدول پخش روزانه دروس مقاطع تحصیلی

شبکه آموزش, شبکه آموزش سیما, برنامه های شبکه آموزش سیما, مدرسه تلویزیون,  مدرسه تلویزیون از شبکه آموزش, پخش آموزش دروس از شبکه آموزش بدلیل کرونا, آموزش تلویزیونی دروس مدرسه از شبکه آموزش, جدول پخش دروس مقاطع تحصیلی, جدول پخش روزانه دروس مقاطع تحصیلی, جدول پخش دروس مقاطع تحصیلی از شبکه آموزش, جدول پخش روزانه دروس مقاطع تحصیلی


جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران روز شنبه ۹فروردین از شبکه ۷(شبکه آموزش )

متوسطه دوره اول:

ساعت٩ تا٩:٣٠درس ادبیات و نگارش پایه۷

ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس ریاضی پایه۹

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس علوم تحربی پایه۸

برنامه دوره ابتدایی :

از ساعت١٠:٣٠ تا۱۱فارسی و نگارش پایه اول

از ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢علوم تجربی و تفکر پایه سوم

از ساعت١٢تا١٢:٣٠ بازی و ریاضی پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ فارسی و نگارش پایه پنجم

از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴٠ علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت۱۵درس زبان انگلیسی پایه١٠

ساعت١۵:٣٠ درس هندسه٣ پایه۱٢

ساعت۱۶درس زیست شناسی ١ پایه ١٠

ساعت۱۶:۳۰درس زیست شناسی٢ پایه١١

ساعت۱۷ درس زبان انگلیسی پایه ١٢

ساعت۱۷:۳۰درس ریاضیات گسسته پایه۱۲


جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران روزسه شنبه ۵فروردین از شبکه ۷(شبکه آموزش )

۱۳۹۹/۰۱/۰۴

متوسطه دوره اول:

ساعت٩ تا٩:٣٠درس علوم تجربی پایه۷.

ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس زبان انگلیسی پایه۸

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس زبان انگلیسی پایه۹

برنامه دوره ابتدایی :

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱کتاب فارسی ونگارش پایه اول

از ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰کتاب فارسی ونگارش پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢کتاب مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم

ازساعت١٢تا١٢:٣٠کتاب پیام ها و هدیه های آسمانی پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ کتاب فارسی ونگارش پایه پنجم

از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴۵کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم.

متوسطه دوم :

ساعت۱۵درس شیمی پایه ۱۱

ساعت١۵:٣٠ درس فیزیک پایه۱۰

ساعت۱۶درس هندسه۱ پایه۱۰

ساعت۱۶:۳۰درس عربی و زبان قرآن پایه۱۱

ساعت۱۷ درس زیست شناسی پایه۱۲

ساعت۱۷:۳۰درس فیزیک۳پایه۱۲


جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران دوشنبه ۲۶ اسفندماه از شبکه آموزش سیما

۱۳۹۸/۱۲/۲۶

متوسطه دوره اول

ازساعت۸ صبح تا ٨:٣٠ درس زبان انگلیسی پایه ۷.

ساعت ۸:٣٠تا٩ صبح علوم تجربی پایه ۹

ساعت ٩ تا۹:٣٠ درس عربی پایه ۸

ساعت ۹:٣٠تا١٠ درس علوم تجربی پایه ۹

برنامه دوره ابتدایی :

ازساعت۱۰:٠۵ تا١٠:۴٠کتاب علوم تجربی وتفکرپایه اول.
از ساعت ۱٠:۴۵تا١١:٢٠کتاب علوم تجربی وتفکرپایه دوم.
از ساعت ۱١:٢۵تا١٢کتاب بازی وریاضی پایه سوم.
ازساعت١٢:٢٠ تا١٢:۵٠کتاب فارسی و نگارش پایه چهارم.
از ساعت ١٢:۵٠ تا١٣:٢٠ کتاب بازی وریاضی پایه پنجم.
از ساعت ١٣:٢٠ تا١٣:۵٠کتاب بازی وریاضی پایه ششم.

متوسطه دوم

ساعت١۴:۴٠ تا١۵:٠۵ درس زیست شناسی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم تجربی.

ساعت۱۵:٠۵تا١۵:٣٠ درس جغرافیای ایران پایه ۱۰ تمام رشته ها.

ساعت۱۵:۳۰تا١۵:۵۵درس هندسه ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت١۵:۵۵ تا١۶:٢٠ درس عربی،زبان قران ۲ پایه یازدهم رشته های تجربی وریاضی.

ساعت۱۶:٢٠ تا١۶:۴۵ درس عربی،زبان قران ۳ پایه ۱۲رشته های تجربی و ریاضی .

ساعت۱۶:۴۵ تا١٧:١٠ درس هویت اجتماعی پایه ۱۲ رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک.

ساعت۲۲الی۲٢:٢۵درس عربی٣ ریاضی و تجربی .

ساعت٢٢:٢۵ ریاضی پایه دوازدهم تجربی .

منبع : شبکه آموزش


جدول پخش برنامه های درسی شنبه ۲۴ اسفند ماه شبکه آموزش

۱۳۹۸/۱۲/۲۳

متوسطه دوره اول

ساعت۸ صبح تا ٨:٣٠ درس عربی پایه ۷

ساعت ۸:٣٠تا٩صبح درس ریاضی پایه ۹

ساعت٩ تا۹:٣٠درس علوم تجربی پایه ۸

ساعت۹:٣٠ تا ١٠ درس ریاضی پایه ۹

برنامه دوره ابتدایی

ازساعت ۱۰:٠۵ تا١٠:۴٠کتاب قرآن و فارسی پایه اول

از ساعت ۱٠:۴۵تا١١:٢٠ کتاب بازی و ریاضی پایه دوم

از ساعت ۱١:٢۵ تا ١٢ کتاب علوم تجربی وتفکر پایه سوم

ازساعت١٢:٢٠ تا١٢:۵٠ کتاب بازی و ریاضی پایه چهارم

از ساعت ١٢:۵٠ تا١٣:٢٠ کتاب فارسی و نگارش پایه پنجم

از ساعت ١٣:٢٠ تا١٣:۵٠ کتاب علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه دوم

ساعت١۴:۴٠ تا ١۵:٠۵ درس فیزیک۱ پایه۱۰ رشته تجربی

ساعت ۱۵:٠۵ تا ١۵:٣٠ درس فارسی ۱ پایه ۱۰ همه رشته ها

ساعت ۱۵:۳۰ تا ١۵:۵۵ درس زمین شناسی پایه ۱۱ رشته های ریاضی و تجربی

ساعت ١۵:۵۵ تا١۶:٢٠ درس تاریخ معاصر پایه یازدهم رشته های تجربی و ریاضی

ساعت۱۶:٢٠ تا١۶:۴۵ درس شیمی۳ پایه ۱۲ ریاضی فیزیک و تجربی

ساعت ۱۶:۴۵ تا١٧:١٠ درس سلامت و بهداشت پایه ۱۲ همه رشته ها

ساعت ۲۲ الی ۲٢:٢۵ درس ریاضی پایه۱۲رشته تجربی.

ساعت٢٢:٢۵ درس زبان انگلیسی پایه ۱۲


جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شنبه ۲۴ اسفند ماه از شبکه ۴

۱۳۹۸/۱۲/۲۳

ازساعت ۸ صبح تا۸:۳۰ درس علوم ومعارف قرانی۲ پایه ١١ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت۸:۳۰تا۹صبح درس فلسفه۱ پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۹ تا ۹:۳۰ درس منطق پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی و ادبیات و علوم انسانی

ساعت۹:۳۰تا۱۰درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱رشته علوم و معارف اسلامی وادبیات و علوم انسانی

ساعت۱۰ درس دین وزندگی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱:درس علوم وفنون ادبی ۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی وادبیات و علوم انسانی

دوره متوسطه دوم رشته های فنی حرفه ای وکاردانش.

از ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ درس فیزیک پایه ۱۰ پودمان ۴

ازساعت۱۱:۳۰تا۱۲کتاب دانش فنی تخصصی(صورتهای مالی) پایه۱۲پودمان۴ رشته حسابداری مالی شاخه فنی حرفه ای.

ساعت۱۳ استاندارد حسابداری مقدماتی پایه ۱۰ رشته حسابداری مالی شاخه کاردانش.

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۴ استانداردعکاسی دیجیتال پایه۱۰شاخه کاردانش.


جدول پخش برنامه های درسی جمعه ۲۳ اسفند ماه شبکه آموزش

۱۳۹۸/۱۲/۲۲

متوسطه اول

ساعت ۹صبح تا۹:۲۵ درس مطالعات اجتماعی پایه ۷.

ساعت ۹:۲۵تا۹:۵۰صبح. درس ادبیات فارسی پایه۹

ساعت۹:۵۰تا١٠:١٠درس مطالعات اجتماعی پایه۸

ساعت۱٠:١٠ تا١٠:٣٠درس علوم تجربی پایه۹.

برنامه دوره ابتدایی

ازساعت۱۰:۳۰تا۱۱کتاب بازی و ریاضی پایه ۱

از ساعت ۱۱تا۱۱:۳۰کتاب فارسی ونگارش پایه ۲

از ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲کتاب قرآن و هدیه آسمانی پایه ۳

ازساعت۱۲:۲۰تا۱۲:۵۰کتاب فارسی ونگارش پایه ۴

از ساعت ۱۲:۵۰تا۱۳:۲۰ کتاب قرآن و هدیه های آسمانی پایه ۵

از ساعت ۱۳:۲۰تا۱۳:۵۰کتاب فارسی ونگارش پایه ۶

متوسطه دوم

ساعت۱۴:۳۰الی۱۵ درس عربی زبان قران ۱پایه۱۰ رشته های تجربی وریاضی فیزیک

ساعت۱۵الی۱۵:۳۰ درس کارگاه کارآموزی وتولید پایه۱۰رشته های تجربی وریاضی فیزیک

ساعت۱۵:۳۰الی ۱۶درس آمارواحتمال پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۶الی۱۶:۳۰ درس فیزیک ۲پایه۱۱رشته علوم تجربی

ساعت۱۶:۳۰الی۱۷ درس زیست شناسی۳ پایه۱۲رشته علوم تجربی

ساعت۱۷الی۱۷:۳۰درس فیزیک۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک


جدول پخش دروس مدارس سه شنبه ۱۳ اسفند

۱۳۹۸/۱۲/۱۲

متوسطه دوره اول :

ازساعت۸ صبح تا۸:۳۰ ریاضی پایه ۹

ساعت۸:۳۰تا۹صبح

درس زبان انگلیسی ۸ پایه ۸

ساعت۹تا۹:۳۰ریاضی ۹ پایه نهم متوسطه اول

برنامه دوره ابتدایی پایه ۱تا۶

ساعت ۱۰:۳۰صبح الی۱۰:۵۰ درس علوم اول ابتدایی

ساعت۱۰:۵۰الی۱۱:۱۰درس فارسی ششم

ساعت۱۱:۱۰الی۱۱:۳۰درس علوم پنجم

متوسطه دوم

ساعت۱۱:۳۰ الی ۱۲ درس ریاضیات گسسته پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت۳۰؛۱۲الی۱۳ درس دین وزندگی۳پایه۱۲ همه رشته های متوسطه دوم

ساعت۱۵تا۱۵:۳۰ درس جغرافیا۲ پایه۱۱ رشته انسانی.

ساعت۱۵:۳۰ تا۱۶ درس فیزیک ۱ پایه دهم رشته ریاضی

دفترفنی حرفه ای وکاردانش

ساعت۱۶ الی ۱۶:۳۰ درس فیزیک (فنی و حرفه ای وکاردانش)

ساعت ۱۶:۲۵الی ۱۶:۴۵ درس ریاضی ۱ پایه دهم (فنی حرفه ای وکاردانش)


جدول پخش برنامه های مدرسه در روز دوشنبه ۱۲ اسفند

۱۳۹۸/۱۲/۱۱

شبکه آموزش, شبکه آموزش سیما, برنامه های شبکه آموزش سیما, مدرسه تلویزیون,  مدرسه تلویزیون از شبکه آموزش, پخش آموزش دروس از شبکه آموزش بدلیل کرونا, آموزش تلویزیونی دروس مدرسه از شبکه آموزش, جدول پخش دروس مقاطع تحصیلی, جدول پخش روزانه دروس مقاطع تحصیلی, جدول پخش دروس مقاطع تحصیلی از شبکه آموزش, جدول پخش روزانه دروس مقاطع تحصیلی

جدول پخش برنامه های مدرسه در روز دوشنبه ۱۲ اسفند

متوسطه اول

ازساعت ۸ عربی هفتم
ساعت۸:۳۰ زبان انگلیسی نهم
ساعت۸:۳۰ زبان عربی هشتم

ابتدایی

ازساعت ۱۰:۳۰ ریاضی اول
ساعت ۱۰:۵۰ فارسی سوم
ساعت ۱۱:۱۰ ریاضی پنجم

متوسطه دوم

ساعت۱۱:۳۰ حسابان ۲ پایه دوازدهم ریاضی
ساعت ۱۲:۰۰ دوازدهم تجربی
ساعت ۱۵:۰۰ زبان خارجه ۲ پایه یازدهم
ساعت ۱۵:۳۰ شیمی ۱ پایه دهم ریاضی و تجربی

فنی حرفه ای و کاردانش

ساعت۱۶ کاربرد فناوری های نوین یازدهم
ساعت ۱۶:۲۵ ریاضی ۳ دوازدهم


فراهم شدن امکان دانلود کلاس های درسی از سایت شبکه هفت سیما

۱۳۹۸/۱۲/۱۱

دانش آموزان ازاین پس می توانند کلاس های دروس تحصیلی که از شبکه آموزش سیما پخش می شود با اختلاف چند ساعت از سایت این شبکه دانلود کنند.

به گزارش روابط عمومی شبکه هفت سیما، بنا به درخواست مکرر مخاطبان با هماهنگی های لازم با رسانه های نوین صداو سیما مقرر شد در کنار پخش برنامه های دروس ابتدایی ساعت ۸ تا ۹ صبح، متوسطه اول ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲ و متوسطه دوم ساعت ۱۵ تا ۱۶ که از شبکه آموزش سیما روی آنتن می رود، این برنامه ها با اختلاف چند ساعت در پایگاه اطلاع رسانی این شبکه به آدرس tv7.ir بارگذاری شود.

مخاطبان می توانند این برنامه ها را با سرعت بالا و حجم کم دانلود و تماشا کنند.


جدول پخش برنامه های مدرسه در روز یکشنبه ۱۱ اسفند

۱۳۹۸/۱۲/۱۰

٨:٠٠ علوم هفتم متوسطه اول

٨:٣٠. علوم هشتم متوسطه اول

١٠:٣٠ریاضی دوم ابتدایی

١٠:۵٠ ریاضی چهارم ابتدایی

١١:١٠ علوم ششم ابتدایی

١١:٣٠ریاضی آمار ٢ (علوم انسانی و علوم معارف)

١۵:٠٠ فیزیک ٢(پایه ١١ ریاضی)

١۵:٣٠ ریاضی ١ (پایه دهم تجربی و ریاضی)

١۶:٠٠ درس الزامات محیط کار (پایه دهم) (هنرستانهای فنی حرفه ای وکار دانش)

١۶:٢۵ درس مدیریت تولید (پایه یازدهم) (هنرستانهای فنی حرفه ای و کار دانش)

شبکه آموزش, شبکه آموزش سیما, برنامه های شبکه آموزش سیما, مدرسه تلویزیون,  مدرسه تلویزیون از شبکه آموزش, پخش آموزش دروس از شبکه آموزش بدلیل کرونا, آموزش تلویزیونی دروس مدرسه از شبکه آموزش, جدول پخش دروس مقاطع تحصیلی, جدول پخش روزانه دروس مقاطع تحصیلی, جدول پخش دروس مقاطع تحصیلی از شبکه آموزش, جدول پخش روزانه دروس مقاطع تحصیلی

جدول پخش برنامه های مدرسه در روز یکشنبه ۱۱ اسفند


جدول پخش برنامه‌ها در تاریخ شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ از شبکه آموزش

۱۳۹۸/۱۲/۰۹

٨:٠٠ ریاضی هفتم متوسطه اول

٨:٣٠ ریاضی هشتم متوسطه اول

١٠:٣٠ فارسی اول ابتدایی

١٠:۵٠ علوم سوم ابتدایی

١١:١٠ فارسی پنجم ابتدایی

١١:٣٠ شیمی ٣ (پایه١٢متوسطه)

١۵:٠٠ عربی ٢ (پایه ١١ علوم انسانی)

١۵:٣٠ عربی ٣ (پایه ١٢ علوم انسانی)

١۶:٠٠ درس اخلاق حرفه‌ای (هنرستانهای فنی حرفه ای وکار دانش)

١۶:٢۵ کارگاه نو آوری و کار آفرینی(پایه ١١ هنرستانهای فنی حرفه ای و کار دانش)

دانش آموزان و دبیران، دروس تلویزیونی را از دست ندهند و طبق زمانبندی اعلام شده برنامه دانش آموزان را تنظیم کنند.


آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان برای جبران تعطیلی‌ها، از شنبه در شبکه آموزش آغاز خواهد شد.

۱۳۹۸/۱۲/۰۹

به گزارش روابط عمومی شبکه هفت سیما، از روز شنبه ١٠ اسفندماه آموزش دروس مقاطع تحصیلی به این ترتیب از شبکه آموزش سیما آغاز می‌شود: صبح مقطع ابتدائی، ظهر مقطع متوسطه اول راهنمایی و بعداز ظهر متوسطه دوم دبیرستان و هنرستان های فنی حرفه‌ای و کارودانش.

با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم حفظ سلامت بیشتر دانش‌آموزان، شبکه هفت امکانات خود را در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌دهد و بخشی از ساعات خود را به موضوع آموزش تکمیلی دانش آموزان مقاطع تحصیلی مختلف اختصاص داده است.

هر عنوان درسی در ۲۰ دقیقه از هر پایه ظرف مدت ۴ تا ۵ ساعت به صورت روزانه آموزش داده خواهد شد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments