تعبیر خواب یاقوت 🌒 تعبیر خواب یاقوت سرخ و کبود ابن سیرین / دیدن یاقوت در خواب

تعبیر خواب 🔥 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب یاقوت 🌒 تعبیر خواب یاقوت سرخ و کبود ابن سیرین / دیدن یاقوت در خواب

تعبیر خواب یاقوت, تعبیر خواب یاقوت قرمز, تعبیر خواب یاقوت هدیه گرفتن, تعبیر خواب پیدا کردن یاقوت, تعبیر خواب انگشتر یاقوت, تعبیر خواب گردنبند یاقوت, تعبیر خواب انگشتر یاقوت قرمز هدیه گرفتن, تعبیر خواب انگشتر نگین قرمز, تعبیر خواب زمرد سبز, تعبیر خواب گردنبند نگین قرمز, تعبیر خواب انگشتر یاقوت آبی, تعبیر خواب فیروزه

تعبیر خواب یاقوت, تعبیر خواب یاقوت قرمز, تعبیر خواب یاقوت هدیه گرفتن, تعبیر خواب پیدا کردن یاقوت, تعبیر خواب انگشتر یاقوت, تعبیر خواب گردنبند یاقوت, تعبیر خواب انگشتر یاقوت قرمز هدیه گرفتن, تعبیر خواب انگشتر نگین قرمز, تعبیر خواب زمرد سبز, تعبیر خواب گردنبند نگین قرمز, تعبیر خواب انگشتر یاقوت آبی, تعبیر خواب فیروزه

تعبیر خواب یاقوت, تعبیر خواب یاقوت قرمز, تعبیر خواب یاقوت هدیه گرفتن, تعبیر خواب پیدا کردن یاقوت, تعبیر خواب انگشتر یاقوت, تعبیر خواب گردنبند یاقوت, تعبیر خواب انگشتر یاقوت قرمز هدیه گرفتن, تعبیر خواب انگشتر نگین قرمز, تعبیر خواب زمرد سبز, تعبیر خواب گردنبند نگین قرمز, تعبیر خواب انگشتر یاقوت آبی, تعبیر خواب فیروزه

دیدن یک یاقوت در خواب نمادی از اشتیاق ، نشاط و تمایل جنسی است. در برخورد با قلب محتاط باشید زیرا ممکن است زودگذر باشد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر مردی که همسرش باردار باشد در خواب یاقوت ببیند، آن زن دختری صاحب جمال به دنیا می‌آورد.
اصولاً دیدن یاقوت در خواب به عقیده معبران نیک است و چنانچه یاقوت با رنگ نامشخص باشد مال و دارایی است و چنانچه یاقوت زیاد یا بزرگ ببیند، کام بیننده خواب روا می‌شود و مال بسیار حاصل می‌کند.

یاقوت سرخ و کبود، نشان جمال و زیبایی زنی است که سر راه شما قرار می‌گیرد


تعبیر خواب یاقوت ابن سیرین :

تعبیر خواب یاقوت، زن یا کنیز می‌باشد.
اگر در خواب ببینی یاقوت به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که به خواستۀ خودت می‌رسی.
اگر ببینی مقدار خیلی فراوانی یاقوت داری مال و اموال فراوانی به دست می‌آوری.

تعبیر خواب یاقوت سرخ یا سبز، زنی خوش‌قیافه می‌باشد و اگر زن تو حامله می‌باشد، دختری زیبا به دنیا می‌آورد.


ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی از بهشت به تو یاقوت یا مروارید و یا گوهر می‌دهند صاحب فرزندی عالم و دانا می‌شوی، طوری که در جهان به علم و دانش مشهور خواهد شد.


آنلی بیتون:

دیدن یاقوت کبود در خواب، علامت آن است که به ثروتی دست خواهید یافت. تعبیر این خواب برای زنان، علامت آن است که عاقلانه مردی را برای زندگی انتخاب خواهند کرد.
اگر در خواب یاقوت ارغوانی ببینید، علامت آن است که به هدف خود می‌رسید.
مشاهده‌ی یاقوت زرد در خواب، علامت اوقات لذتبخش است.
اگر در خواب یاقوت زردی هدیه بگیرید، به این معنا است که دل بسته‌ی جنس مخالف خواهید شد.

مشاهده‌ی یاقوت کبود در خواب، به معنای کسب ثروت است.

دیدن یاقوت در خواب، علامت آن است که در امور کار و تجارت و همین طور در امور عاشقانه اقبال می‌آورید.
اگر زنی خواب ببیند یاقوت خود را گم کرده است، علامت آن است که نامزدش نسبت به او بی تفاوت می‌گردد.
اگر در خواب یاقوتی ببینید، نشانه‌ آن است که بخت و اقبال به شما روی خواهد کرد.
اگر در خواب یاقوتی را گم کنید، به این معنا است که در انجام کاری دچار مشکل می‌شوید.


لیلا برایت می‌گوید:

پیداکردن یاقوت کبود در خواب، بیانگر آن است که باید مراقب خود باشید.


لوک اویتنهاو می‌گوید:

یاقوت: خوشبختی برای شما و خانواده

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments