تعبیر خواب گوشت 🌒 تعبیر خواب گوشت گوساله / تعبیر خواب گوشت حضرت یوسف

تعبیر خواب 🔥 ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ یک دیدگاه

تعبیر خواب گوشت 🌒 تعبیر خواب گوشت گوساله / تعبیر خواب گوشت حضرت یوسف / تعبیر خواب گوشت نذری

تعبیر خواب گوشت, تعبیر خواب گوشت گوشاله, تعبیر خواب گوشت نذری, تعبیر خواب گوشت گوسفند, تعبیر خواب گوشت گاو, تعبیر خواب گوشت قربانی چیست, تعبیر خواب گوشت قرمز دیدن, تعبیر خواب گوشت کباب, تعبیر خواب گوشت ماهی, تعبیر خواب خوردن گوشت انسان, تعبیر خواب گوشت حضرت یوسف, تعبیر خواب گوشت امام صادق, تعبیر خواب گوشت ابن سیرین, تعبیر خواب گوشت دانیال نبی, تعبیر خواب بریدن گوشت, تعبیر خواب گوشت انسان, تعبیر خواب خرد کردن گوشت قرمز

تعبیر خواب گوشت, تعبیر خواب گوشت گوشاله, تعبیر خواب گوشت نذری, تعبیر خواب گوشت گوسفند, تعبیر خواب گوشت گاو, تعبیر خواب گوشت قربانی چیست, تعبیر خواب گوشت قرمز دیدن, تعبیر خواب گوشت کباب, تعبیر خواب گوشت ماهی, تعبیر خواب خوردن گوشت انسان, تعبیر خواب گوشت حضرت یوسف, تعبیر خواب گوشت امام صادق, تعبیر خواب گوشت ابن سیرین, تعبیر خواب گوشت دانیال نبی, تعبیر خواب بریدن گوشت, تعبیر خواب گوشت انسان, تعبیر خواب خرد کردن گوشت قرمز

تعبیر خواب گوشت, تعبیر خواب گوشت گوشاله, تعبیر خواب گوشت نذری, تعبیر خواب گوشت گوسفند, تعبیر خواب گوشت گاو, تعبیر خواب گوشت قربانی چیست, تعبیر خواب گوشت قرمز دیدن, تعبیر خواب گوشت کباب, تعبیر خواب گوشت ماهی, تعبیر خواب خوردن گوشت انسان, تعبیر خواب گوشت حضرت یوسف, تعبیر خواب گوشت امام صادق, تعبیر خواب گوشت ابن سیرین, تعبیر خواب گوشت دانیال نبی, تعبیر خواب بریدن گوشت, تعبیر خواب گوشت انسان, تعبیر خواب خرد کردن گوشت قرمز

بریدن گوشت قرمز یا سفید در خواب به نشانه ی خلاصی یافتن از غم رنج و یا درد های مزمن است،

ایشان نوشته اند اگر مردی ببیند در حال بریدن گوشت گاو یا گوسفند است به نشانه ی این باشد که مشکلات و گرفتاری های روحی اش رو به اتمام است در واقع بریدن در اینجا به معنی تمام شدن و یا رها شدن است

خوردن و دیدن گوشت گوسفند غنیمت و نعمت است.

اگر در خواب ببینی گوشت بدن خودت را می‌خوری، تعبیرش این است که پشت سر افراد خانه خودت غیبت خواهی کرد.

تعبیر خواب گوشت از نظر حضرت یوسف :

دیدن گوشت خام کمی اندیشه باشد , دیدن گوشت پخته خوب است , دیدن گوشت فربه مال و میراث بود , دیدن گوشت لاغر غم و اندوه باشد , دیدن خوردن گوشت عزت و دولت باشد.


تعبیر خواب گوشت از نظر دانیال نبی :

تعبیر خواب خوردن گوشت بدن خود ، مال است.


منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

دیدن و خوردن گوشت حیوانات حلال خوب است و دیدن و خوردن گوشت حیوانات مکروه و حرام بد.

البته میزان خوبی و بدی و اندازه قبح و شئامت و میمنت و تبرک گوشت بستگی به نوع حیوان دارد.

خرید و فروش گوشت در خواب خوب نیست بخصوص اگر در خواب ببینید که از قصاب گوشت خریده اید و به خانه خویش می برید.

خریدن و فروختن گوشت نیز غم و اندوه و بلا و فتنه تعبیر شده و چه حیوان حلال گوشت باشد و چه مکروه یا حرام.

اگر در خواب ببینید گوشت پخته دارید یا مشغول خوردن آن هستید آن چه می خورید و دارید غذا به حساب می آید و تعبیر اغذیه را دارد و خوب است زیرا نعمت و برکت خداوندی است ولی گوشت خام مالی است که به زحمت تحصیل می شود و با رنج و مشقت به دست می آید و خوردن و دندان زدن گوشت خام نیز بد است و تعدی و تجاوز و ستمگری است.

خوردن و دیدن گوشت گوسفند غنیمت و نعمت است.

چنان چه در خواب ببینید گوشت شتر دارید یا گوشت شتر را می خواهید بخورید میراثی به شما می رسد که انتظارش را ندارید.

گوشت گاو نعمت و فراخی معیشت است.

گوشت خرگوش را نیز میراث از یک زن تعبیر کرده اند.

اگر در خواب ببینید که گوشت بز لاغری را می خورید یا دارید و نمی خورید مال فقیر و یتیمی را به دنائت و پستی به چنگ می آورید و بهره می برید.

اگر در خواب ببینید گوشتی که دارید می خورید خروس است از مردی شجاع و نام آور متمتع می شوید و از او نعمت می یابید.


محمد ابن سیرین گوید :

اگر بیند گوشت گوسفند پخته می خورد، دلیل که به قدر آن مال یابد به زحمت.

اگر بیند کبابی از گوشت گاو می خورد یا از اسب، دلیل منفعت است از پادشاه.

دیدن گوشت ها به خواب هر چند که پخته تر بیند، دلیل است که مال آسان تر بدست آید و آن چه خام خوردند، دلیل بر مالی است که به زحمت بدست آید.

خریدن و فروختن گوشت درخواب، بد بود.

اگر ببینی گوشت گوسفند خشک کرده (قدید) داری، تعبیرش غنیمت می‌باشد،‌‌‌‌‌ یا چنانچه گوشت خشک کرده اسب بود، یـعـنـی مردم تو را غنیمت می‌نمایند.

در خوردن گوشت خشک کرده سود و منفعتی وجود ندارد.

اگر ببینی استخوانی برداشته‌ای که گوشت دارد، به اندازه گوشت آن خیر و مال و اموال بدست آوری،‌‌‌‌‌ ولی اگر بدون گوشت باشد، کمی خیر به تو می‌رسد.


ابراهیم کرمانی گوید :

گر بیند که گوشت اشتر میخورد، دلیل که مال یتیمی خورد به رنجوری.
اگر بیند که گوشت پرستو می خورد، دلیل بر مال اندک است.
اگر بیند که گوشت بز می خورد، دلیل بر بیماری است و مصیبت.
اگر بیند که گوشت بط می خورد، دلیل مال است.
اگر بیند که گوشت پلنگ می خورد، دلیل که درحرب نام آور شود.
اگر دید که گوشت گنجشک می خورد، دلیل که مال فرزند خورد.
اگر بیند که گوشت بوزینه می خورد، رنجور شود.
اگر دید که گوشت فیل می خورد، دلیل که از قبل پادشاه مال یابد.
اگر بیند که گوشت چکاوک میخورد، دلیل است که مال دزدیده خورد.
اگر بیند که گوشت چکاوک می خورد، دلیل که مال بسیار یابد.
اگر بیند که گوشت خرگوش می خورد، دلیل که از زنان میراث یابد.
اگر دید که گوشت خرچنگ می خورد دلیل که از زنان مال حاصل کند.
اگر بیند که گوشت دراج می خورد، دلیل که مال زنی بستاند.
اگر بیند که گوشت راسو می خورد، دلیل است مال دزدیده خورد.
اگر گوشت روباه می خورد، دلیل بیماری و ترس است.
اگر بیند که گوشت زاغ می خورد، دلیل که مال مردی فاسق خورد.
اگر بیند که گوشت سوسمار می خورد، دلیل که زحمت یابد.
اگر گوشت سار می خورد، دلیل که از مسافری راحت یابد.
اگر بیندکه گوشت سگ می خورد، دلیل که بردشمن ظفریابد.
اگر دید گوشت سیمرغ می خورد، دلیل که از بزرگی راحت یابد.
اگر بیند که گوشت شاهن می خورد، دلیل است از ستمکاری راحت یابد.
اگر بیند گوشت بره می خورد، دلیل که با گمراهی پیوندد.
اگر دید گوشت شیر میخورد، دلیل است از سلطانی منفعت یابد.
اگر بیند گوشت طاووس می خورد، دلیل که مال تمام یابد.
اگر بیند گوشت طوطی می خورد، دلیل است علم آموزد اما او را سود ندارد.
اگر بیند گوشت قمری میخورد، دلیل که از زنی خوبروی راحت بیند.
اگر گوشت گاو یا گاومیش می خورد، دلیل منفعت است.
اگر گوشت گاو کوهی میخورد، دلیل است مال زن یا کنیزک بستاند و گوشت کبوتر همین دلیل است.
اگر گوشت گربه می خورد، دلیل است از سفر دور مال حاصل کند.
اگر بیند گوشت لاک پشت می خورد، دلیل که از عالمی علم آموزد.
اگر گوشت کفتار میخورد، دلیل که پیرزنی به او جادو کند.
اگر بیند گوشت ماهی می خورد دلیل که مال فراوان بدست آورد.
اگر بیند گوشت ماکیان می خورد، دلیل است مال کنیزک و خادم خورد.
اگر بیند گوشت مرغ آبی می خورد، دلیل که بزرگی و ولایت یابد.
اگر گوشت نهنگ می خورد، دلیل که بلائی به وی رسد.
اگر بیند گوشت هدهد می خورد، دلیل که مال زیرک خورد.
اگر گوشت همای می خورد، دلیل که از پادشاه راحت یابد.


جابر مغربی گوید :

اگر ببینی گوشت خریدی و به خانه بردی، تعبیرش هلاکت می‌باشد.
گر ببینی گوشت ران خودت را می‌خوری، به اندازه آن از اموال خودت مصرف می‌کنی.
اگر ببینی پرنده‌ای تکه‌ای از گوشت بدن تو را کنده و ربوده است، قسمتی از مال و اموال تو را به زور می‌گیرند.


تعبیر خواب گوشت از نظر امام صادق :

تعبیر هدیۀ گوشت خوب و نرم، خیر و نیکی می‌باشد.
دیدن گوشت جانور در خواب بر چند چیز دلالت کند : مال و اموال , ارث و میراث , ثروتمندی , مصیبت


آنلی بیتون میگوید :

اگر زنی گوشت خام در خواب ببیند، علامت آن است که برای رسیدن به اهداف خود با دلسردی روبرو خواهد شد.
اما اگر در خواب گوشت پخته ببیند، علامت آن است که دیگران به آنچه او دوست می‌دارد، دست خواهند یافت.


کارل گوستاو یونگ می‌گوید:

دیدن گوشت خام در خواب بیانگر موانع و دلسردی‌هایی است که شما در راه حرکت به سوی دستیابی به اهداف از آن‌ها خواهید گذشت.

تعبیر دیگر این است که ممکن است بازتابی از ماهیت رام نشدنیحیوانی و احساسات خام شما باشد.

خوردن یا پختن گوشت در خواب بیانگر این است که شما به قلب یک مساله می‌روید.

شما انرژی‌های غریزی خود را شناسایی کرده استفاده می‌کنید.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
1 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments