تعبیر خواب گنجشک 🌒 تعبیر خواب گنجشک حضرت یوسف، امام صادق و ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب گنجشک 🌒 تعبیر خواب گنجشک حضرت یوسف، امام صادق و ابن سیرین

تعبیر خواب گنجشک, تعبیر خواب گنجشک حضرت یوسف, تعبیر خواب گنجشک از امام صادق, تعبیر خواب گنجشک ابن سیرین, تعبیر خواب گنجشک از حضرت دانیال, تعبیر خواب تخم گنجشک, تعبیر خواب گرفتن گنجشک, تعبیر خواب خوردن گنجشک, تعبیر خواب فضله گنجشک, تعبیر خواب گنجشک زخمی, تعبیر خواب گنجشک مرده

تعبیر خواب گنجشک, تعبیر خواب گنجشک حضرت یوسف, تعبیر خواب گنجشک از امام صادق, تعبیر خواب گنجشک ابن سیرین, تعبیر خواب گنجشک از حضرت دانیال, تعبیر خواب تخم گنجشک, تعبیر خواب گرفتن گنجشک, تعبیر خواب خوردن گنجشک, تعبیر خواب فضله گنجشک, تعبیر خواب گنجشک زخمی, تعبیر خواب گنجشک مرده

تعبیر خواب گنجشک, تعبیر خواب گنجشک حضرت یوسف, تعبیر خواب گنجشک از امام صادق, تعبیر خواب گنجشک ابن سیرین, تعبیر خواب گنجشک از حضرت دانیال, تعبیر خواب تخم گنجشک, تعبیر خواب گرفتن گنجشک, تعبیر خواب خوردن گنجشک, تعبیر خواب فضله گنجشک, تعبیر خواب گنجشک زخمی, تعبیر خواب گنجشک مرده

گنجشک در خواب نشانه موفقیت، روابط اجتماعی و عاشقانه، شادی، رفاه، نعمت است.


تعبیر خواب تخم گنجشک

تعبیر خواب تخم گنجشک در خواب این است که به زودی کار و بارتان سکه خواهد شد.


تعبیر خواب گنجشک بدون پر

تعبیر خواب گنجشک بدون پر نشانه خوبی نیست. این خواب بیانگر این است که زیر سلطه شخصی قرار گرفته اید که از شما پولدارتر و قدرتمند تر است.


تعبیر خواب پرواز گنجشک

تعبیر دیدن پرواز گنجشک در خواب نشانه فرصت های از دست رفته یا بی میلی شما برای رسیدن به موفقیت است.


تعبیر خواب نگهداری از گنجشک

تعبیر داشتن و نگهداری گنجشک در خواب نشانه این است که خدا محافظ و نگهبان شماست و افکار منفی تان اجازه لغزش و شکست را به شما نخواهد دارد.


تعبیر خواب گنجشک زخمی

تعبیر زخمی شدن گنجشک در خواب نشانه نا امیدی است. شما احساس ضعف و ناتوانی می کنید.

تعبیر دیدن گنجشک زخمی در خواب نشانه وجود یک بیماری است. بهتر است هر چه زودتر چک آپ شوید و مراقب سلامتی تان باشید.


تعبیر خواب گنجشک مرده

دیدن خواب گنجشک مرده به وضعیت دشوار در زندگی اشاره دارد و به شما هشدار می دهد که زندگی خود را تغییر دهید.


تعبیر خواب گرفتن گنجشک

اگر خواب دیدید که گنجشک را در دستتان گرفتید تعبیرش این است که از فرصت هایتان نهایت استفاده را می برید.


تعبیر خواب خوردن گنجشک

گنجشک خوردن در خواب نشانه سلامت روح و جسم است.


تعبیر خواب فضله گنجشک

تعبیر دیدن فضله گنجشک در خواب بیانگر خبری بسیار خوب در آینده است. بنشینید و منتظر باشید.


تعبیر خواب گنجشک در خانه

تعبیر دیدن گنجشک در خانه نشانه خوبی نیست. این خواب نشان دهنده از دست دادن برخی روابط با دوستانتان است.


تعبیر خواب گنجشک به روایت امام جعفر صادق :

دیدن گنجشکان در خواب بر نه وجه است:

اول: پادشاه. دوم: والی. سوم: مردی بزرگ قدر. چهارم: غلام خوبروی. پنجم: قاضی. ششم: بازرگان. هفتم: مرد راهزن. هشتم: مرد با خصومت. نهم: مردی که به جماع کردن مولع بود.


تعبیر خواب گنجشک به روایت حضرت یوسف علیه السلام :

دیدن گنجشک و مرغان کوچک خوش دلی است


تعبیر خواب گنجشک به روایت حضرت دانیال :

گنجشک در خواب مردی باقدر وجاه است.

اگر صاحب خواب مستوره است.

اگر مستوره نبود و بیند که آن به دام یا حیلتی بگرفت، دلیل که با مردم بیقدر مکر و حیلتی سازد و آنان راقهر کند.

اگر بیند گنجشک ماده بگرفت، دلیل که زنی با قدر بر وی ظفر یابد.

اگر بیند از گوشت وی بخورد، دلیل که مال آن زن بدان قدر که گوشت وی خورده بود بدو رسد.

اگر بیند گنجشک از آشیانه بیرون آورد، دلیل که بدو رنج و ملامت رسد.


تعبیر خواب گنجشک به روایت محمدبن سیرین  :

اگر بیند بچگان گنجشک را شکار می کرد و گردن ایشان را فرو می شکست و در انبان می نهاد، دلیل که معلمی کودکان کند و اندام ایشان را به چوب خورد کند.

اگر بیند گنجشکی سرخ را صید کرد، دلیل است زنی خوبروی خواهد یا کنیزکی با جمال بخرد.

اگر بیند گنجشکی زرد یافت، دلیل که زنی بیمار گونه خواهد و معبران گویند: گنجشک یافتن درخواب، فرزند است یا غلام.

اگر بیند گنجشکی کور داشت، دلیل که با مردی هوادار بدفعل دوستی نماید و گفته اند که یافتن گنجشک در خواب، دلیل که اگر درویش درم بیابد، اگر توانگر بود، شش هزار درم بیابدو خانه گنجشک در خواب، دلیل بر خیر و خرمی و ایمنی بود.

اگر بیند بچگان گنجشگ را از خانه بیرون آورد، دلیل که او را فرزندان باشند از حلال و حرام.

اگر به خواب دید که گنجشک آواز او را می شیند، دلیل که سخنهائی شنود که او را از آن شگفت آید و معبران گویند که آواز گنجشکان در خواب تسبیح کردن بود.

اگر بیند گنجشکان بسیار او حاصل شدند، دلیل که بر قومی سروری کند و مال بسیار یابد.


ابراهیم کرمانی میگوید :

گنجشک درخواب، چون یکی بیند فرزند بود.

اگر بیند گنجشکان بسیار بانگ می داشتند، دلیل که او را فرزندی آید.

اگر بیند گنجشک بسیار بدو بخشیدند، دلیل که به قدر آن مال یابد.

اگر بیند گنجشک را بکشت یا در دست او بمرد، دلیل که زیانی بدو رسد و فرزندش بمیرد.

اگر دید خانه گنجشک را فرا گرفت، دلیل که او را فرزندی آید درشت و بزرگ اندام.


منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

گنجشک ظاهرا بی آزار است ولی برای مزارع و سر درختی ها و میوه ها زیان رسان است که روستائیان بیشتر با آن آشنا هستند.

در خواب گنجشک مردی است پر هیا هو اما فاقد اصالت و ریشه و مالی است که دیر نمی پاید و زود از چنگ دارنده آن می رود. برخی از معبران گنجشک ماده را به زن تعبیر کرده اند که اگر پرهای رنگین داشته باشد خوب روی است و چنانچه مثل قناری زرد باشد بیمار گونه است.

به طور سمبلیک هوس های زود گذر در خواب به صورت گنجشک خود را نشان می دهند و این چیزی نیست که بتوان به آن خوشدل بود و دل بست چرا که چون گنجشک زود می پرد و می رود و فقط بانگ و صدایش را از خانه همسایه می شنویم. چنانچه ببینید که گنجشکی در قفس دارید با مردی مدعی قدرت برخورد می کنید که بر او مسلط می شوید و پیروزی حاصل می نمائید.

اگر گنجشکان بسیاری را بر درخت دیدید که صدا می کردند و جیک جیک می نمودند کسانی پشت سر شما بد می گویند و عیب جوئی می نمایند و چنانچه درخت خانه خودتان بود اهل خانه عیبی در شما سراغ دارند که نمی خواهند بگویند یا نمی توانند فاش کنند.


لوک اویتنهاو میگوید :

گنجشک : دعوا و تشنج
شلیک کردن به سوی گنجشک : انجام عملی بیهوده
گرفتن آن : ملاقات غیر منتظره


آنلی بیتون میگوید :

دیدن گنجشک در خواب ، نشانه آن است که زندگی شما لبریز از عشق و آسایش خواهد شد ، با علاقه و محبت به داستانهای غم انگیز دیگران گوش می سپارد و با بخشندگی به دیگران ، محبوبیتی به دست می آورید .
دیدن گنجشکی زخمی در خواب ، نشانه اضطراب و پریشان خاطر شدن است

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments