تعبیر خواب گلابی🌒 تعبیر خواب گلابی کال/ تعبیر خواب گلابی از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۱۰ آبان ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب گلابی🌒 تعبیر خواب گلابی کال/ تعبیر خواب گلابی از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب گلابی, تعبیر خواب گلابی حضرت از دیدگاه یوسف, تعبیر خواب گلابی کال, تعبیر خواب گلابی قرمز, تعبیر خواب گلابی زرد, تعبیر خواب گلابی از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب گلابی سبز, تعبیر خواب گلابی برای زن باردار, تعبیر خواب گلابی از دیدگاه محمد ابن سیرین

تعبیر خواب گلابی, تعبیر خواب گلابی حضرت از دیدگاه یوسف, تعبیر خواب گلابی کال, تعبیر خواب گلابی قرمز, تعبیر خواب گلابی زرد, تعبیر خواب گلابی از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب گلابی سبز, تعبیر خواب گلابی برای زن باردار, تعبیر خواب گلابی از دیدگاه محمد ابن سیرین

تعبیر خواب گلابی, تعبیر خواب گلابی حضرت از دیدگاه یوسف, تعبیر خواب گلابی کال, تعبیر خواب گلابی قرمز, تعبیر خواب گلابی زرد, تعبیر خواب گلابی از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب گلابی سبز, تعبیر خواب گلابی برای زن باردار, تعبیر خواب گلابی از دیدگاه محمد ابن سیرین


تعبیر خواب گلابی از دیدگاه کلی

تعبیر خواب گلابی، سلامت و پول و تجارب خوب و عالی است.

اگر زنی خواب گلابی ببینی،د تعبیرش آشنایی با مرد متمول و خوش اخلاق است و ممکن است در آینده با او ازدواج کند.

اگر مردی خواب گلابی دید، تعبیرش این است که با یک دختر خوب ملاقات کرده و بعد از مدتی با یکدیگر ازدواج می کنند.


تعبیر خواب گلابی فاسد

تعبیر خواب گلابی فاسد، خیانت و تلاش های بی ثمر است. این تلاش ها برای همیشه بی فایده خواهد بود.


تعبیر خواب چیدن گلابی

اگر در خواب گلابی خوب و بزرگی چیدید، تعبیرش این است که به زودی کسی شما را شگفت زده خواهد کرد.

تلاش برای چیدن گلابی از درخت به معنی عجله داشتن برای رسیدن به چیزی است.


تعبیر خواب خوردن گلابی

تعبیر خوردن گلابی آبدار و شیرین، نشان دهنده لذت های جسمی و جنسی و صحت وسلامتی است.


تعبیر خواب گلابی نارس

تعبیر خواب گلابی نارس و کال در خواب، نشانه دوستی فریبکار است که به زودی به فریب آن پی می برید.


تعبیر خواب گلابی از دیدگاه آنلی بیتون

خوردن گلابی در خواب، علامت کسب توفیقی اندک در زندگی و تحلیل رفتن سلامت است.

اگر خواب ببینید از گلابی طلایی رنگی که از شاخه درخت آویخته است تعریف می کنید، نشانه آن است، که شانس و اقبالتان در زندگی از قبل امیدوارکننده تر خواهید شد.

چیدن گلابی در خواب، نشانه آن است که بعد از نومیدی اتفاقات دلپذیری برایتان رخ خواهد داد.

اگر خواب ببینید از گلابی کمپوت درست می کنید، نشانه آن است که از نظر فکری تغییر خواهید یافت .

پختن گلابی در خواب، علامت داشتن روابط عاشقانه کم دوام است.


تعبیر خواب گلابی از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

گلابی کام دل است و چیزی است که شما آن را به شدت دوست دارید و مدتهاست به دنبالش هستید یا فکرتان را به خود مشغول نگه داشته است.

هر چیز که اگر آن را بدست آورید خویشتن را کامروا احساس می کنید، ممکن است در خواب شما به صورت گلابی شکل بگیرد.

اگر دیدید گلابی سبز و رسیده و خوبی از درخت کندید و خوردید یا از ظرف میوه برداشتید و به خوردن آن پرداختید، کام دل می یابید و به مراد می رسید.

گلابی پول و مال و خواسته نیست، بلکه لذت و کامروائی است؛ مشروط بر آن که لکه دار و لهیده و زرد نباشد.

در خواب گلابی زرد خوب نیست ،چون از بیماری و رنجوری خبر می دهد ولی اساس تعبیر درباه اش فرق نمی کند.

گلابی زرد نیز کامروائی است، اما بیماری را نیز همراه دارد.

اگر گلابی که می خورید لکه دار باشد، عیش شما منقص می گردد و نقصانی در کامروائی شما پدید می آید.

اگر فهمیده باشید در جریان امر زیان می کنید و دچار خسران می شوید.


تعبیر خواب گلابی از دیدگاه محمد ابن سیرین

اگر فردی در خواب ببیند که گلابی ترش و بد مزه ای می خورد، نشانه غم و اندوه برای خواب بیننده است.

اگر فردی در خواب ببیند که گلابی سرخ شیرین یا گلابی سبز می خورد، نشانه این است که مال و اموالی بدست می آورد.

و اگر در بیداری فصل گلابی باشد چنانچه خواب بیننده در خواب گلابی سبز و شیرینی بخورد، بیانگر این است که مال حلال بدست می آورد.

اگر فصل گلابی نباشد و فردی در خواب ببیند که گلابی زرد می خورد، نشانه این است که به بیماری مبتلا می شود.


تعبیر خواب گلابی از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر فردی در خواب ببیند که گلابی می خورد، نشانه این است که سود و منفت بدست می آورد.

اگر در بیداری فصل گلابی باشد و فردی در خواب ببیند که گلابی سبز و شیرینی می خورد، نشانه این است که به آرزوها و خواسته هایش می رسد.


تعبیر خواب گلابی از دیدگاه حضرت دانیال

تعبیر درخت گلابی، مرد شاد و ثروتمند می‌باشد.


تعبیر خواب گلابی از دیدگاه امام صادق

تعبیر خوردن گلابی پنج حالت است:

اول: مال حلال

دوم: ثروتمندی

سوم: زن

چهارم:  رسیدن به خواسته و آرزو

پنجم: سود و منفعت

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments