تعبیر خواب گاو 🌒 تعبیر خواب گاو از نظر ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب گاو 🌒 دیدن گاو در خواب نشانه چیست؟ / دیدن گاو در خواب / تعبیر خواب گاو از نظر ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب گاو, دیدن گاو در خواب, تعبیر خواب گاو و گوساله, تعبیر خواب گاو سیاه در خانه, تعبیر خواب گاو مرده چیست, تعبیر خواب گاو زرد در خواب, تعبیر خواب گاو وحشی شاخدار, تعبیر خواب گاو وحشی شاخدار سیاه, تعبیر خواب گاو حضرت یوسف

تعبیر خواب گاو, دیدن گاو در خواب, تعبیر خواب گاو و گوساله, تعبیر خواب گاو سیاه در خانه, تعبیر خواب گاو مرده چیست, تعبیر خواب گاو زرد در خواب, تعبیر خواب گاو وحشی شاخدار, تعبیر خواب گاو وحشی شاخدار سیاه, تعبیر خواب گاو حضرت یوسف

تعبیر خواب گاو, دیدن گاو در خواب, تعبیر خواب گاو و گوساله, تعبیر خواب گاو سیاه در خانه, تعبیر خواب گاو مرده چیست, تعبیر خواب گاو زرد در خواب, تعبیر خواب گاو وحشی شاخدار, تعبیر خواب گاو وحشی شاخدار سیاه, تعبیر خواب گاو حضرت یوسف

دیدن گاو در خواب شما نمادی از ماهیت منفعلو درونگرای شماست. شما بدون سؤال از دیگران پیروی می کنید.

از طرف دیگر، گاو نشان دهنده غریزه های مادرانه است. برای برخی فرهنگ ها، گاو نمایانگر خصوصیات الهی باروری ، تغذیه و مادری است.

دیدن گله گاو در خواب

دیدن گله گاوها نشانگر نیاز شما به تعلق داشتن به کسی است.


دیدن شیر گاو در خواب

خواب دیدن شیر گاو بیانگر تمایل و اشتیاق شما برای کار سخت است. در پایان ، شما از سخت کوشی خود بهره مند می شوید.


دیدن اسکلت گاو

دیدن اسکلت گاو بیانگر این اسـت کـه مادرتان یا شکلی از مادرتان «مثل دایه» در زندگی بیداری، فاقد احساسات اسـت. او پاسخگوی نیاز‌های شـما نیست.


رم کردن گله گاو

دیدن رم کردن گله گاو‌ها در خواب بیانگر این اسـت کـه چیزی در زندگی تان از کنترل شما خارج میشود.


دیدن گاو نر در خواب

دیدن گاو نر در خواب، نمادی از سرسختی، اراده قوی، قدرت و نیرومندی اسـت. این خواب ممکن اسـت بشما بگوید کـه زمان آن رسیده کـه ایستادگی کنید و تهاجمی‌تر باشید. گاو نر بیانگر زندگی غنی، ثروتمند و فراوانی اسـت. شـما نیاز دارید کـه یاد بگیرید دریک موقعیت سازش کنید.


تعبیر خواب گاو کشته شده

کشتن غرایز جسمانی و پا گذاشتن بر روی نفسانیات. اگر گاو نر کشته شده قربانی بوده، احتمالا بـه از خود گذشتگی و قربانی کردن احساسات شخص خواب بیننده اشاره میکند.


تعبیر خواب گاو ماده

تفسیر این تصویر در رویا بـه تفسیر گاو نر شباهت دارد اما گاو ماده نشان دهنده نیمه مادینه طبیعت آدمی اسـت بـه خصوص ویژگی‌هایی چون بذل و بخشش بـه دیگران، خصوصیات مادر گونه شخص یا نقش مادری را ایفا کردن، یک زن، نیروهای طبیعت یا حیات در وجود شخص بـه ویژه خصلت‌های مربوط بـه پذیرندگی و پرورش دادن و نیروی مادینه‌ای کـه میتواند بـه انرژی نرینه مثبت شخص ختم شود.


تعبیر خواب گاو وحشی

گاو وحشی و مهاجم کـه بیننده خواب از مشاهده‌اش دچار وحشت شود دشمنی اسـت کـه اصالت ذاتی دارد و می‌توانسته خوب و مهربان باشد ولی در شرایطی قرار گرفته کـه خطر می‌آفریند و زیان میرساند.


تعبیر خواب خرید و فروش گاو

اگر در خواب ببینید کسی گاوی از شـما گرفت و چیزی بشما داد زیان می کنید آن چیز هر چـه می خواهد باشد. اگر گاو را بفروشید ودر عوض آن پول بگیرید و نعمت و روزی را از دست می دهید هم مبتلا و گرفتار می شوید زیرا پول کلاً در خواب خوب نیست و ابتلا و گرفتاری‌های زندگی تعبیر شده اسـت.


حضرت دانیال «ع» می‌فرمایند:

اگر ببینی گاو نری وارد خانه تـو شده اسـت، یـعـنـی خداوند درِ خیر و رحمت خودش رابه روی تـو باز می کند.

اگر ببینی سوار گاوی شده‌ای کـه برای خودت میباشد، یـعـنـی برای سلطان «فرد با قدرت» کاری انجام می دهی.


ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر ببینی گاو نری در خانه یا کوچه تـو آمده اسـت، تعبیرش خیر و برکت میباشد.


ابن سیرین می گوید:

اگر ببینی گاو ماده‌ای وارد خانه تـو شده اسـت، بـه این معنی اسـت کـه مال و نعمت بـه دست می‌آوری.
اگر ببینی گاو ماده‌ای خریده‌ای و با او حرف می زنی، یعنی معاش و معیشت زندگانی تـو بهتر و گسترده‌تر می شود.
اگر ببینی گاو ماده‌ای را دوشیدی و شیر آنرا خوردی، یعنی مال و اموال تـو زیادتر می شود.
تعبیر دیدن گوشت گاو ماده، مال و اموال می باشد.
اگر ببینی گوشت گاو یا گاومیش میخوری، تعبیرش سود و منفعت می‌ باشد.
اگر ببینی کباب و بریان گوشت گاو خورده‌ای، بیانگر این اسـت کـه از ترس و بیم در امان می مانی.
اگر ببینی گاو نری از گاوهای کاری را کشته و گوشت آنرا هم قسمت نموده‌اند، یـعـنـی شخص بزرگی را در آنجا کشته و مال و اموال وی را هم میبرند.
اگر ببینی گوشت گاو نر داشته و آنرا فروخته‌ای، تعبیرش خرید و فروش میباشد.
تعبیر پوست گاو ماده، ارث و میراث می باشد.
اگر ببینی در حال کندن پوست گاو می‌باشی، یعنی کارهای قدیمی و چیزهای از بین رفته را درست و برقرار می کنی.
اگر ببینی شاخ گاوی برای تـو می باشد، نشانه این اسـت کـه مرد بیان‌نشینی باعث آسایش و اسانی تـو میشود و هر چـه شاخ بزرگتر باشد اثر تعبیر آن نیز بیشتر اسـت و اگر آن گاو، ماده بود، یعنی مال و اموال کاملی بـه دست می‌آوری.
اگر ببینی کله گاو را می خوری، یعنی در آن سال مال و نعمت فراوانی بـه دست می‌آوری.
اگر ببینی پاچه گاو خورده‌ای، نشانه این اسـت کـه بـه اندازه‌ای کـه خورده‌ای در آن سال از نعمت و گشایش بهره‌مند می شوی.
اگر ببینی گاوی آبستن و حامله می باشد، تعبیرش امیدواری اسـت.


امام صادق «ع» می‌فرمایند: 

فرمانروایی، مال و اموال، بزرگی، ریاست، سال خوب و نیکو، سود و منفعت بسیاری کـه بـه تـو خواهد رسید


جابر مغربی میگوید:

اگر ببینی با گاوهای نر جنگ می کنی، یعنی با شخص بزرگی دشمنی و خصومت می کنی.
اگر ببینی گاوی بـه تـو لگد زده اسـت، یـعـنـی دچار ضرر و زیان میشوی.
اگر ببینی گاوی تـو را گاز گرفته اسـت، بیانگر این اسـت کـه در آن سال دچار زحمت و مشقت می شوی.
اگر ببینی با گاو ماده‌ای جنگ کردی و آنرا مجروح نمودی، بـه زن خودت خیانت میکنی.

 

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments