تعبیر خواب کوچه🌒 تعبیر خواب کوچه گلی/ تعبیر خواب کوچه از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۱۰ آبان ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب کوچه🌒 تعبیر خواب کوچه گلی/ تعبیر خواب کوچه از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب کوچه, تعبیر خواب کوچه از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب کوچه گلی, تعبیر خواب کوچه باغ, تعبیر خواب کوچه روشن, تعبیر خواب کوچه سرسبز, تعبیر خواب کوچه حضرت یوسف, تعبیر خواب کوچه تاریک, تعبیر خواب کوچه از دیدگاه محمد ابن سیرین

تعبیر خواب کوچه, تعبیر خواب کوچه از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب کوچه گلی, تعبیر خواب کوچه باغ, تعبیر خواب کوچه روشن, تعبیر خواب کوچه سرسبز, تعبیر خواب کوچه حضرت یوسف, تعبیر خواب کوچه تاریک, تعبیر خواب کوچه از دیدگاه محمد ابن سیرین

تعبیر خواب کوچه, تعبیر خواب کوچه از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب کوچه گلی, تعبیر خواب کوچه باغ, تعبیر خواب کوچه روشن, تعبیر خواب کوچه سرسبز, تعبیر خواب کوچه حضرت یوسف, تعبیر خواب کوچه تاریک, تعبیر خواب کوچه از دیدگاه محمد ابن سیرین


تعبیر خواب کوچه از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینیم که در کوچه ای ناشناس و مجهول هستیم، باسئوالی رو به رو می شویم که فکر ما را به خود مشغول می دارد.

اگر در خواب خود را در کوچه ای دراز و تنگ ببینیم، در راه رسیدن به هدف باز می مانیم.

اگر ببینیم کوچه ای است که خانه های خوب در اطراف آن هست یا مردمی خوب آن جا زندگی می کنند، خوب است؛ زیرا خواب ما می گوید با مردی نیکنام برخورد می کنیم.

اگر خانه ها خراب و ویرانه بود یا مردمی بد در آن جا بودند، تعبیر خلاف آن است.

اگر کوچه ناهموار بود، راه آینده ما دشوار خواهد بود و اگر هموار بود، به سرعت پیشرفت می کنیم.


تعبیر خواب کوچه از دیدگاه آنلی بیتون

خواب کوچه نشان می دهد که شانس گذشته همراه شما نخواهد بود و گرفتار پریشانی و اضطراب می شوید.

اگر زن جوانی خواب ببیند در کوچه ای تاریک سرگردان شده است، هشداری است برای او تا از برخی، دوستی ها چشم بپوشد، چرا که این دوستی ها تبدیل به بی آبرویی او خواهد شد.


تعبیر خواب کوچه از دیدگاه محمد ابن سیرین

اگر ببینی وارد کوچۀ خوب و آبادی شده‌ای، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد، مخصوصاً اگر اهالی آن کوچه درستکار و صالح باشند،‌‌‌‌‌ ولی اگر افرادی بدکردار هستند، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد.


تعبیر خواب کوچه از دیدگاه جابر مغربی

اگر ببینی در کوچۀ بزرگ و فراخی اقامت کرده‌ای، یـعـنـی مشکل کار تو حل می‌شود،‌‌‌‌‌ ولی اگر کوچه تنگ و تاریک باشد، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments