تعبیر خواب کمربند🌒 تعبیر خواب کمربند طلایی/ تعبیر خواب کمربند از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۱۰ آبان ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب کمربند🌒 تعبیر خواب کمربند طلایی/ تعبیر خواب کمربند از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب کمربند, تعبیر خواب کمربند برای زن باردار, تعبیر خواب کمربند مرده, تعبیر خواب کمربند سبز, تعبیر خواب کمربند از دیدگاه محمد ابن سیرین, تعبیر خواب کمربند طلایی, تعبیر خواب کمربند از دیدگاه یوسف نبی, تعبیر خواب کمربند چرمی, تعبیر خواب کمربند طلا برای زن باردار, تعبیر خواب کمربند از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب کمربند, تعبیر خواب کمربند برای زن باردار, تعبیر خواب کمربند مرده, تعبیر خواب کمربند سبز, تعبیر خواب کمربند از دیدگاه محمد ابن سیرین, تعبیر خواب کمربند طلایی, تعبیر خواب کمربند از دیدگاه یوسف نبی, تعبیر خواب کمربند چرمی, تعبیر خواب کمربند طلا برای زن باردار, تعبیر خواب کمربند از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب کمربند, تعبیر خواب کمربند برای زن باردار, تعبیر خواب کمربند مرده, تعبیر خواب کمربند سبز, تعبیر خواب کمربند از دیدگاه محمد ابن سیرین, تعبیر خواب کمربند طلایی, تعبیر خواب کمربند از دیدگاه یوسف نبی, تعبیر خواب کمربند چرمی, تعبیر خواب کمربند طلا برای زن باردار, تعبیر خواب کمربند از دیدگاه امام صادق


تعبیر خواب کمربند از دیدگاه کلی

کمربند در خواب نشانه محدودیت است. شما از روی نظم و قانون رفتار کرده و به روش خودتان عمل می کنید.


تعبیر خواب کمربند رزمی

تعبیر دیدن کمربند رزمی در خواب، نشانه محافظت و امنیت در برابر سختی هاست.

شما سعی می کنید روح خود را تقویت کنید و برای بیرون آمدن از شرایط بجنگید.


تعبیر خواب کمربند تنگ و کوچک

تعبیر دیدن کمربند تنگ وکوچک، نشانه صرفه جویی در پول و وقت است.

شما مجبورید برای رسیدن به هدف ها به خود سختی دهید.


تعبیر خواب سوارخ کردن کمربند

تعبیر پانچ کردن سوراخ کمربند در خواب نشانه این است که باید انعطاف پذیر باشید.

شاید در حال مطالعه شرایطی باشید که دیدگاه خود را تغییر دهید.


تعبیر خواب کمربند حاملگی

تعبیر دیدن کمربند حاملگی در خواب، نشانه نقش شما در خانواده و مسئولیت های سخت شما در زندگی است.


تعبیر خواب کمربند قهرمانی

تعبیر دیدن کمربند قهرمانی نشانه پیروزی بر رقبای خود است.


تعبیر خواب کمربند ابریشم

تعبیر دیدن کمربند ابریشمی نشانه احترام و قدردانی است.


تعبیر خواب کمربند پاره

دیدن کمربند پاره در خواب نشانه زندگی بی حوصله و خسته کننده است.

شما از نقشی که در رابطه عاشقانه بازی می کنید خسته شده اید. شاید وقتش رسیده که چیزهای جدید را امتحان کنید.


تعبیر خواب کمربند جدید

دیدن کمربند جدید در خواب نشانه هویت های مذهبی و تجاری است. شما در این مورد ایده های جدیدی دارید.


تعبیر خواب سگک کمربند

تعبیر دیدن سگگ کمربند در خواب، نشانه این است که باید در اهداف خود ثابت قدم باشید تا بتوانید به نتایج مطلوبی برسید.


تعبیر خواب کمربند ایمنی

دیدن کمربند ایمنی در خواب نشان می دهد که باید از خود در مقابل دیگران محافظت کنید.


تعبیر خواب کمربند چرم

تعبیر دیدن کمربند چرمی در خواب نشانه جذابیت شما در برخورد با جنس مخالف است.

شما به شدت دیگران را تحت تاثیر قرار میدهید.


تعبیر خواب کمربند سیاه

دیدن کمربند سیاه درخواب نشانه عزت و اراده شما برای رسیدن به اهداف است.


تعبیر خواب کمربند چرم قهوه ای

تعبیر دیدن کمربند چرم قهوه ای در خواب نشانه این است که به زودی مسئولیت های سختی به عهده خواهید گرفت و سرمایه خوبی به دست خواهید آورد.


تعبیر خواب کمربند طلایی

دیدن کمربند طلایی نشانه خوش شانسی و زندگی لوکس است. شما برای رسیدن به پول و ثروت اشتهای زیادی دارید و البته توانایی رسیدن به آن را هم دارید.


تعبیر خواب کمربند طبی

دیدن کمربند طبی نشانه این است که باید بیشتر مراقب سلامتی خود باشید و کارهای سخت انجام ندهید.


تعبیر خواب کمربند سبز

دیدن کمربند سبز در خواب نشانه این است که باید اختلافات بین خود و دیگران را برطرف کنید . شما قادر هستید به رشد معنوی برسید.


تعبیر خواب کمربند سفید

دیدن کمربند سفید در خواب نشانه ایده ها و عقاید و تمرین های جدید برای داشتن زندگی بهتر است.


تعبیر خواب کمربند قرمز

دیدن کمربند قرمز نشانه احساس پر شور و عدم توجه به دیگران است. سعی کنید خودتان را کمی کنترل کنید.


تعبیر خواب کمربند زرد

دیدن کمربند زرد نشانه نیاز شما به تفریح و زندگی مرفه است. سعی کنید خود را از زیر فشار رها کنید.


تعبیر خواب کمربند از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

کمربند در خواب نشان دهنده میزان برخورداری شما از مجموع امکاناتی است که در بیداری صاحب آنید.

تعبیر کمربند تا حدی به کلاه نزدیک است ولی واقعیت و عمق آن از جهاتی بیشتر است.

کلاه ارزش و بهائی است که دیگران به شما می دهند ولی کمربند لذت و بهره ای است که خودتان از موقعیت و امکانات خویش می برید و هیچ ربطی با دید و نظر و رای مردم ندارد.

اگر در خواب دیدید کمربندی را محکم بسته اید که قلابی بزرگ دارد و از نظر خودتان هیچ نقصی در آن وجود ندارد، نشان آن است که در زندگی کامیاب می شوید و از همه امکاناتی که فراهم آورده اید به خوبی بهره می گیرید و سود می برید.

اگر دیدید کمربندی سست و کم ارزش به قلابی لق و شل بسته اید، موقعیت متزلزلی خواهید داشت و کامروائی از دسترس شما دور می شود.

برخی از معبران کمربند را فرزند تعبیر کرده اند و این بستگی دارد به موقعیت بیننده خواب.

کسانی که امکان آوردن فرزند برای ایشان هست، کمربند می تواند فرزند باشد و آن هم فرزند ذکور که باعث سربلندی و نیک نامی پدر خویش می شود.

اگر در خواب ببینید که شلوار پوشیده اید اما کمربند ندارید که روی آن ببندید و ممکن است شلوار از پای شما بیفتد، موقعیت خانوادگی متزلزلی خواهید یافت و بخصوص با همسرتان اختلاف پیدا می کنید تا حدی که احتمال ترک شما را نیز می دهد.

اگر در خواب کمربند خود را به کسی بدهید، قدرت و توانائی را از خود دور می کنید و آن را در اختیار شخصی دیگر قرار می دهید.

اگر کسی کمربند از شما بگیرد و به کمر خود ببندد، جای شما را می گیرد.

اگر بیننده خواب کمربند کسی را بگیرد و به کمر خودش ببندد، نشان آن است که از او سلب قدرت می کند و خودش جای او را تصاحب می نماید.


تعبیر خواب کمربند از دیدگاه لوک اویتنهاو

کمربند: رضایت

کمربند تزیین شده: آسایش

یافتن آن: اعتماد

گم کردن آن: راه دیگری در زندگی انتخاب کنید

کمربند طلا: ازدواج در راه است


تعبیر خواب کمربند از دیدگاه آنلی بیتون

اگر خواب ببینید کمربند خود را محکم بسته‌اید و شما را آزار می‌دهد، علامت آن است که افراد مکار بر شما مسلط خواهند شد.

اگر خواب ببینید دیگری کمریندی از مخمل یا کمربندی جواهرنشان به کمر بسته است، علامت آن است که بیشتر به دنبال کسب ثروت خواهید بود تا شهرت.

اگر زنی در خواب از کسی کمربندی بگیرد، نشانه آن است که در زندگی امتیازاتی به دست می‌آورد.

اگر خواب ببینید کمربندی نو به کمر بسته‌اید، نشانه آن است که به زودی با غریبه ای آشنا خواهید شد و با او در کاری شریک می‌شوید و از این شراکت زیان خواهید دید.


تعبیر خواب کمربند از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببینی کمربندی بسته‌ای، تعبیرش این است که مال و اموال و حشمت به دست می‌آوری و عمر تو طولانی می‌شود.

اگر ببینی کمربندی را که بسته‌ای پاره شده یا آن را از دست داده‌ای، نشانه این است که دچار ضرر و زیان می‌شوی.


تعبیر خواب کمربند از دیدگاه امام صادق

تعبیرهای کمربند عبارت‌اند از:

اول: سود و منفعت

دوم: فرزند

سوم: بزرگی

چهارم: عمر طولانی

پنجم: خواسته و آرزو

ششم: پاکی دین و ایمان


تعبیر خواب کمربند از دیدگاه ابن سیرین

دیدن کمربند به این معنی است که به اندازه ارزش آن مال و اموال به دست می‌آوری و همچنین پشت و پناه تو فرزندانت می‌باشند.

اگر ببینی کمربند جواهرنشان بسته‌ای، یعنی به اندازه ارزش آن مال و اموال به دست می‌آوری.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments