تعبیر خواب کلاغ 🌒 دیدن کلاغ در خواب نشانه چیست / تعبیر خواب کلاغ ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۴ دیدگاه

تعبیر خواب کلاغ 🌒 دیدن کلاغ در خواب نشانه چیست / تعبیر خواب کلاغ ابن سیرین

تعبیر حمله کلاغ سیاه, تعبیر خواب کلاغ در حال پرواز, تعبیر خواب کلاغ حضرت یوسف, تعبیر خواب کلاغی که حرف میزند, تعبیر خواب کلاغ که حمله می کند, تعبیر خواب کلاغ سیاه و سفید در خانه, تعبیر خواب گاز گرفتن کلاغ, تعبیر خواب سنگ زدن به کلاغ, تعبیر خواب نوک زدن کلاغ

تعبیر حمله کلاغ سیاه, تعبیر خواب کلاغ در حال پرواز, تعبیر خواب کلاغ حضرت یوسف, تعبیر خواب کلاغی که حرف میزند, تعبیر خواب کلاغ که حمله می کند, تعبیر خواب کلاغ سیاه و سفید در خانه, تعبیر خواب گاز گرفتن کلاغ, تعبیر خواب سنگ زدن به کلاغ, تعبیر خواب نوک زدن کلاغ

تعبیر حمله کلاغ سیاه, تعبیر خواب کلاغ در حال پرواز, تعبیر خواب کلاغ حضرت یوسف, تعبیر خواب کلاغی که حرف میزند, تعبیر خواب کلاغ که حمله می کند, تعبیر خواب کلاغ سیاه و سفید در خانه, تعبیر خواب گاز گرفتن کلاغ, تعبیر خواب سنگ زدن به کلاغ, تعبیر خواب نوک زدن کلاغ

تعبیر خواب نوک زدن کلاغ به سر انسان

دیدن کلاغ در خواب شما نشانگر مرگ و جنبه های تاریک تر شخصیت شماست. این رویا همچنین می تواند به عادت های آزار دهنده شما اشاره کند. از طرف دیگر ، کلاغ ممکن است پیامی را از ناخودآگاه شما منتقل کند.


خواب حمله کلاغ ها

خواب دیدن اینکه کلاغها در حمله هستند ، نشان دهنده تعارض با ناخودآگاه شما است.


کشتن کلاغ در خواب

خواب دیدن اینکه کلاغی را می کشید ، به معنای عدم توانایی و یا امتناع از ترک عادت است.


خواب کشته شدن شخصی به دست کلاغ

خواب دیدن یک کلاغ که یک فرد را می کشد ، یک مرگ غیرقابل اجتناب است. این مرگ ممکن است نمادی برای پایان دادن به برخی از موقعیت ها ، عادت ها یا روابط در زندگی شما باشد.


از دیدگاه معبران خواب کلاغ دلالت بر مرد یا زن فاسق میکند.

ابن سیرین گوید :

دیدن کلاغ، دلیل بر مردی فاسق بود.
اگر بیند که کلاغی داشت، دلیل که او را با چنین مردی صحبت کند.

زاغ درخواب، دیدن مردی فاسق بددین و دروغگوی است در کارها.

اگر بیند زاغی فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل است که با کسی بدین صفت به کار باطل فریفته گردد.

اگر بیند که زاغی را بکشت، دلیل است مردی را بدین صفت قهر کند.

اگر بیند درجایگاهی زاغان جمع آمده بودند، دلیل که در آنجا دزدان و فاسقان جمع گردند.

اگر بیند زاغی را شکار کرد، دلیل است از جایگاهی باطل نعمت یابد.


ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که کلاغی شکار کرد، دلیل که به حیله مال مردم بستاند.

اگر کلاغ را دید که از شاخ آواز داد و بانگ کرد، دلیل که زحمت او از سفر بود.

اگر بیند که زاغی را پوست برکند، دلیل است که با زن غریب زنا کند.

اگر بیند زاغی را بکشت، دلیل است اهل بیت او را مصیبت رسد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
4 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments