تعبیر خواب کفش 🌒 تعبیر خواب کفش پاره از حضرت یوسف، امام صادق و ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۴ دیدگاه

تعبیر خواب کفش 🌒 تعبیر خواب کفش پاره از حضرت یوسف، امام صادق و ابن سیرین

تعبیر خواب کفش, تعبیر خواب کفش چیست, تعبیر خواب کفش پاره چیست, تعبیر خواب کفش پوشیدن, تعبیر خواب کفش گم شده چیست, تعبیر خواب گم شدن کفش چیست, تعبیر خواب دزدیدن کفش, تعبیر خواب دزدیده شدن کفش, تعبیر گم شدن کفش در خواب, تعبیر خواب کفش تنگ, تعبیر خواب کفش لنگه, تعبیر خواب کفش بزرگ, تعبیر خواب کفش حضرت یوسف, تعبیر خواب کفش امام صادق

تعبیر خواب کفش, تعبیر خواب کفش چیست, تعبیر خواب کفش پاره چیست, تعبیر خواب کفش پوشیدن, تعبیر خواب کفش گم شده چیست, تعبیر خواب گم شدن کفش چیست, تعبیر خواب دزدیدن کفش, تعبیر خواب دزدیده شدن کفش, تعبیر گم شدن کفش در خواب, تعبیر خواب کفش تنگ, تعبیر خواب کفش لنگه, تعبیر خواب کفش بزرگ

تعبیر خواب کفش, تعبیر خواب کفش چیست, تعبیر خواب کفش پاره چیست, تعبیر خواب کفش پوشیدن, تعبیر خواب کفش گم شده چیست, تعبیر خواب گم شدن کفش چیست, تعبیر خواب دزدیدن کفش, تعبیر خواب دزدیده شدن کفش, تعبیر گم شدن کفش در خواب, تعبیر خواب کفش تنگ, تعبیر خواب کفش لنگه, تعبیر خواب کفش بزرگ

دیدن کفش را در خواب معبرین اسلامی به زن تعبیر کرده‌اند.

درواقع زن نه به معنای جنس مؤنث بلکه به معنای همسر است.

اگر زنی رویای او با محوریت کفش باشد این خواب به زندگی زناشویی (همسر) او مربوط می‌شود.


تعبیر خواب مغازه کفش فروشی

اگر در خواب دیدید که خودتان پینه دوزی می کنید، خرابی های کارتان را جبران می کنید.

اگر دیدید که دیگری پینه دوزی می کند و کفشی که در دست دارد متعلق به شماست، کسی به شما یاری خواهد رسانید و کمکی به شما می شود که نگرانی هایتان را رفع می کند.

دیدن کفاش درخواب، دلیل بر مردی است که میراث قسمت کند.


تعبیر خواب گم شدن کفش در مسجد

معنی خواب برای گم کردن کفش در مسجد و یا عبادتگاه میباشد که کرمانی و ابن سیرین معنای آن را زن میدانند کفش گم شده در مسجد ازدواج و وصلت میباشد


تعبیر خواب گم شدن کفش

نشان از طلاق و جدایی می باشد.

اگر بیننده خواب ببیند که کفش کسی دیگر را به پا کرده یعنی در رابطه ای هست که این رابطه از بنیاد اشتباه هست و باید مسیر زندگی خود را تغییر دهد.


تعبیر خواب کفش پاره

اگر خواب ببینید کفشی کثیف و پاره دارید، نشانه آن است که با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از دیگران، دشمنانی برای خود خواهید ساخت.

کفش های کهنه و پاره در خواب، نشانه فقر و تنگدستی است.

اگر ببیند کفشش سوراخ شده، همسرش به او خیانت می کند و اگر ببیند کفشش آن قدر فرسوده است که نمی تواند بپوشد، همسرش بیمار می شود.


تعبیر خواب کفش از نظر حضرت یوسف :

دیدن کفش در پا کردن نشانه زن گرفتن باشد و اگر در آورد زن طلاق دهد.


تعبیر خواب کفش به روایت امام صادق :

تعبیرهای کفش عبارتند از: ۱- زن ۲- خدمتکار ۳- کنیزک ۴- قوت ۵- معاش و معیشت ۶- مال و اموال ۷- مسافرت.


تعبیر خواب کفش به روایت محمد ابن سیرین :

دیدن کفش درخواب، دلیل زن بود.
اگر بیند کفش نو در پای کرد، دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد.
اگر درخواب کفش خود را سیه بیند، دلیل که آن زن توانگر بود.
اگر کفش را سبز بیند، دلیل که آن زن مستوره بود.
اگر کفش را سرخ بیند، دلیل که آن زن معاشر بود.
اگر زرد بیند، دلیل که آن زن بیمارگونه بود.


منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

اگر خواب ببینید شب هنگام کسی کفش‌های شما را ربوده است، نشانه آن است که در کاری ضرر خواهید کرد، ولی در کار دیگر منفعت خواهید برد.
اگر دختری خواب ببیند کسی از کفش‌های او تعریف می‌کند، نشانه آن است که باید بیشتر مراقب افرادی باشد که تازه با آن‌ها آشنا شده است.

اگر زن دارید و در خواب کفش ببینید خواب شما به همسرتان بر می‌گردد و نویی و کهنگی و رنج و راحت آن اشاره ای است به روابط بیننده خواب و همسرش.
اگر مردی در خواب ببیند کفش‌هایش لنگه به لنگه پوشیده از همسرش جدا می‌شود و چنانچه مرد مجردی این خواب را ببیند زنی کج خو و بد خلق نصیب او می‌شود.
اگر مردی در خواب ببیند کفش پایش را می زند با همسرش اختلاف پیدا می‌کند.
اگر ببیند کفش برای پایش کوچک شده همسرش از او تقاضائی می‌کند که قادر به بر آوردن آن نیست. اگر مردی در خواب ببیند کفشش سوراخ شده زنش به او خیانت می‌کند
اگر ببیند کفشش آن قدر فرسوده است که نمی‌تواند بپوشد همسرش بیمار می‌شود. این تعابیر برای زنان نیز هست با این تفاوت که کفش زن به زندگی خانوادگی او نیز اشاره می‌کند و تنها شوهرش مطرح نیست.


کرمانی گوید :

اگر ببینی هنگام راه رفتن یک لنگه از کفش تو در آمد، یـعـنـی از برادر و خواهر خودت جدا می‌شوی.
تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی بند کفش تو شکاف خورده است، یـعـنـی در مسافرت می‌مانی و برنمی‌گردی.
اگر ببینی کفش تو سوخته است، یـعـنـی زن تو از دنیا می‌رود
اگر ببینی کفش نو خریدی و پوشیدی، یـعـنـی «کنیزکی» «دوشیزه»به دست می‌آوری و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: یـعـنـی با زنی خوش‌گذران ازدواج می‌کنی.


آنلی بیتون گوید :

اگر خواب ببینید کفشی کثیف و پاره دارید، نشانه آن است که با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از دیگران، دشمنانی برای خود خواهید ساخت.
اگر خواب ببینید به کفش‌هایتان واکس سیاه زده‌اید، علامت آن است که امور زندگی به خوبی پیش خواهد رفت و واقعه مهمی باعث رضایت خاطر شما خواهد شد.
خریدن کفش‌های نو در خواب، نشانه آن است که تغییراتی سودمند در زندگی شما رخ خواهد داد. اگر خواب ببینید کفش‌های نو، پای شما را می‌زنند، نشانه آن است که دوستان هم کار و خوشگذران، شما را مورد ریشخند قرار خواهند داد.
اگر در خواب متوجه شوید بند کفش‌های خود را نبسته‌اید، نشانه آن است که با دیگران به مشاجره و دعوا خواهید پرداخت.


اتیانوس میگوید :

اگر زنی ببیند که کفش مردانه پوشیده صاحب پسر می‌شود.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
4 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments