تعبیر خواب کعبه🌒 تعبیر خواب طواف خانه خدا/ تعبیر خواب کعبه از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب کعبه🌒 تعبیر خواب طواف خانه خدا/ تعبیر خواب کعبه از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب کعبه, تعبیر خواب کعبه در دریا, تعبیر خواب کعبه از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب کعبه و باران, تعبیر خواب کعبه منوچهر مطیعی, تعبیر خواب کعبه طلایی, تعبیر خواب کعبه  از دیدگاه محمد ابن سیرین, تعبیر خواب گریه در کعبه,  تعبیر خواب کعبه از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب کعبه, تعبیر خواب کعبه در دریا, تعبیر خواب کعبه از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب کعبه و باران, تعبیر خواب کعبه منوچهر مطیعی, تعبیر خواب کعبه طلایی, تعبیر خواب کعبه  از دیدگاه محمد ابن سیرین, تعبیر خواب گریه در کعبه,  تعبیر خواب کعبه از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب کعبه, تعبیر خواب کعبه در دریا, تعبیر خواب کعبه از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب کعبه و باران, تعبیر خواب کعبه منوچهر مطیعی, تعبیر خواب کعبه طلایی, تعبیر خواب کعبه  از دیدگاه محمد ابن سیرین, تعبیر خواب گریه در کعبه,  تعبیر خواب کعبه از دیدگاه امام صادق


تعبیر خواب کعبه از دیدگاه کلی

اینگونه مکان‌های حرم امن الهی و زیارت آن‌ها در خواب نیکو بوده و حرمت و آبرو را برای بیننده خواب به همراه خواهد داشت.


تعبیر خواب کعبه از دیدگاه خالد بن علی بن محد العنبری

کعبه در خواب، به خلیفه، رئیس یا فرمانروا تعبیر میشود.

اگر کسی در خواب ببیند که در داخل کعبه نماز میخواند، از شرّ دشمنانش ایمن میشود و خیر و پاداش زیادی برایش نوشته میشود.

اگر کسی ببیند که یکی از دیوارهای کعبه فرو ریخت، نشانه مرگ خلیفه است.

اگر کسی ببیند که از مسیر کعبه منحرف شده است و به سمت دیگری میرود، برخلاف سنت پیامبرص عمل میکند.

طواف کردن به دور کعبه، نشانه صلاح دینداری شخص است و اگر کسی در خواب ببیند که به سمت کعبه میرود، به عملی مبادرت میورزد که برای دین و دنیای آن شخص خیر و منفعت دربر دارد.


تعبیر خواب کعبه از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب کعبه برای کسی که مسلمان می‌باشد، خلیفه مسلمین است (خلیفه می‌تواند مصداق و نمونه‌ای از رهبر دینی جامعه باشد) و هر کم و زیادی که در کعبه ببیند به خلیفه مربوط می‌شود.

اگر در خواب ببینی احرام بسته‌ای و به طرف کعبه می‌روی، به این معنی است که درستکارتر می‌شوی.

اگر ببینی کعبه را طواف می‌کنی، نشانه آن درستی اعمال و ایمان توست و از رهبری دینی (خلیفه) به تو منفعت خواهد رسید.

اگر در خواب ببینی خانه تو کعبه می‌باشد و مردم آن را زیارت می‌کنند، تعبیرش این است که امانت‌دار مردم می‌شوی و حرمت و احترام به دست می‌آوری.


تعبیر خواب کعبه از دیدگاه جابر مغربی

اگر پادشاهی در خواب بیند که به کعبه رفت، دلیل که از جانب حق تعالی بزرگیش زیاده گردد.

اگر بیند که کعبه بیفتاد یا بسوخت، دلیل که حال خلیفه تباه گردد.

اگر بیند که درکعبه بود، دلیل که از شر دشمن ایمن گردد.

اگر بیند که روی به حجر الاسود نهاد، دلیل که حج بگذارد.

اگر بیند که بر بام کعبه بود، دلیل که بیننده بدمذهب بود.


تعبیر خواب کعبه از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر ببینی در کعبه هستی، نشانه این است که از شر دشمن ایمن می شوی.

اگر ببینی در کعبه نماز می خوانی، به این معنی است که بزرگان باعث می شوند که کار تو بهتر شود.

اگر ببینی روی بام کعبه هستی، یعنی اعتقادات مذهبی تو بد و نادرست خواهد بود.


تعبیر خواب کعبه از دیدگاه حضرت یوسف

دیدن رفتن به کعبه و ایمنی وسلامت بود.


تعبیر خواب کعبه از دیدگاه امام صادق

تعبیرهای کعبه عبارت‌اند از:

خلیفه

رهبر و پیشوا

ایمان

ایمنی

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments