تعبیر خواب کشمش🌒 تعبیر خواب کشمش سیاه/ تعبیر خواب کشمش از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۰۹ آبان ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب کشمش🌒 تعبیر خواب کشمش سیاه/ تعبیر خواب کشمش از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب کشمش, تعبیر خواب کشمش پلویی, تعبیر خواب کشمش از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب کشمش سیاه, تعبیر خواب کشمش سبز, تعبیر خواب کشمش از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب کشمش زرد, تعبیر خواب کشمش از دیدگاه محمد ابن سیرین

تعبیر خواب کشمش, تعبیر خواب کشمش پلویی, تعبیر خواب کشمش از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب کشمش سیاه, تعبیر خواب کشمش سبز, تعبیر خواب کشمش از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب کشمش زرد, تعبیر خواب کشمش از دیدگاه محمد ابن سیرین

تعبیر خواب کشمش, تعبیر خواب کشمش پلویی, تعبیر خواب کشمش از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب کشمش سیاه, تعبیر خواب کشمش سبز, تعبیر خواب کشمش از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب کشمش زرد, تعبیر خواب کشمش از دیدگاه محمد ابن سیرین


تعبیر خواب کشمش سیاه

دیدن کشمش سیاه در خواب، نشانه تبدیل شدن خوشحالی یا شادی به غم و رنج است.

برخی از معبرین گرفتن و دادن و خوردن کشمش سیاه را نشانه تیره شدن زندگی و مشکلات جدایی و از دست دادن عزیزان می دانند.


تعبیر خواب کشمش از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر درخواب بیند کشمش به خروار درخانه بود، دلیل است مال تمام حاصل نماید.


تعبیر خواب کشمش از دیدگاه خالد بن علی

دیدن کشمش در خواب، به رزقی سودمند دلالت دارد.


تعبیر خواب کشمش از دیدگاه امام صادق

دیدن کشمش در خواب بر سه وجه است:

اول: منفعت

دوم: مال حلال

سوم: کسب و معیشت


تعبیر خواب کشمش از دیدگاه محمد ابن سیرین

اگر بیند کشمش داشت و بخورد، دلیل است به قدر آن منفعت بیند.

اگر بیند کشمش به کسی داد، دلیل است راحتی به وی رساند.


تعبیر خواب کشمش از دیدگاه لوک اویتنهاو

تعبیر خواب کشمش، دعوا در همسایگی است.


تعبیر خواب کشمش از دیدگاه علی مدنی

دادن و خوردن و گرفتن کشمش سبز در خواب نشانه بدست آوردن پول و موقعیت غیر منتظره ای است که در زندگی خواب بیننده تغییرات اساسی را ایجاد می کند.

اگر فردی در خواب ببیند که کشمش سبز را دور می ریزد، نشانه این است که دشمنان وی به سختی تنبیه می شوند.

اگر فردی در خواب ببیند که کشمش سبز از دست مرده می گیرد، نشانه این است که از یک خطر در امان می ماند.


تعبیر خواب کشمش از دیدگاه علامه طباطبایی

دیدن خواب کشمش سبز، نشانه پیشرفت و موفقیت در زندگی است.


تعبیر خواب کشمش از دیدگاه شیخ طوسی

اگر فردی در خواب ببیند که کشمش می خورد، نشانه این است که مشاجرات طولانی بین او و همسرش برطرف می شود و بخشی از مشکلات کلافه کننده زناشویی در بین آن ها حل می شود.

اگر فردی در خواب ببیند که به همراه دیگران کشمش می خورد، نشانه این است که از رنج و غصه وی کم می شود.

اگر فردی در خواب ببیند که پدر یا مادرش در حال خوردن کشمش سبز هستند، نشانه این است که به خواب بیننده کمک می شود و یک حامی بزرگ در زندگی وی پیدا می شود.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments