تعبیر خواب کر 🌒 تعبیر خواب کر و ناشنوا از ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۰۹ تیر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب کر 🌒 تعبیر خواب کر و ناشنوا از ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب کر, تعبیر خواب ناشنوا, تعبیر خواب کر شدن, تعبیر خواب کر شدن از ابن سیرین, تعبیر خواب کر شدن از امام صادق, تعبیر خواب کر شدن یک گوش, تعبیر خواب نشنیدن صدای دیگران, تعبیر خواب کر شدن دیگران, تعبیر خواب کر شدن مرده

تعبیر خواب کر, تعبیر خواب ناشنوا, تعبیر خواب کر شدن, تعبیر خواب کر شدن از ابن سیرین, تعبیر خواب کر شدن از امام صادق, تعبیر خواب کر شدن یک گوش, تعبیر خواب نشنیدن صدای دیگران, تعبیر خواب کر شدن دیگران, تعبیر خواب کر شدن مرده

تعبیر خواب کر, تعبیر خواب ناشنوا, تعبیر خواب کر شدن, تعبیر خواب کر شدن از ابن سیرین, تعبیر خواب کر شدن از امام صادق, تعبیر خواب کر شدن یک گوش, تعبیر خواب نشنیدن صدای دیگران, تعبیر خواب کر شدن دیگران, تعبیر خواب کر شدن مرده

به صورت کلی کر شدن در خواب خوش یمنی و میمنت را برای شما به بار نخواهد آورد و بیشتر از همه سختی و مشقت را به وجود می آورد.

توجه کنید که به هیچ عنوان پایه زندگی خود را بر مبنای این تفاسیر و تعابیر نگذارید! چرا که شما انسان هستید و قدرت اداره کردن زندگی خود را دارید و می توانید به بهترین شکل ممکن، به زندگی خود جهت بدهید؛

تعبیر خواب کر شدن خود

اگر در خواب ببینید که خود کر شده اید، تعبیر می تواند آن باشد که از حرف های مردم آزرده خاطر شده و از این بابت ناراحت هستید! به عنوان مثال ممکن است کسی به شما حرف ناشایستی زده باشد که سنگینی این حرف روی دوش شما احساس می شود؛ این خواب می تواند به عنوان هشداری برای شما باشد که از این ناراحتی دست بکشید! در غیر این صورت، این ناراحتی موجب ناراحتی های بیشتر برای شما خواهد شد.

ممکن است شما را ناعادلانه قضاوت کرده باشند، درموردتان حرفی زده باشند و یا غیبت شما را کرده باشند که این موجب آزرده خاطر شدن شما می شود! همانطور که گفتیم، ناراحتی، ناراحتی های بیشتری برایتان به بار می آورد! پس اگر می خواهید از این تعبیر بیشترین استفاده را ببرید، سعی کنید که این احساس را در خود از بین برده و دوباره به زندگی عادی بازگردید.


تعبیر خواب کر شدن دیگران

اگر در خواب دیدید که دیگران کر شده اند، می تواند به این دلیل باشد که شما حرفی و رازی در دل دارید که نمی خواهید یا نمی توانید به دیگران بگویید. این حرف ممکن است هر چیزی بوده و در رابطه با هر کسی باشد؛ اگر می خواهید این تعبیر برایتان کاربردی باشد، برنامه ای بچینید و طبق برنامه ای خاص، حرف یا سخن خود را به دیگران بگویید که سنگینی این راز روی دوش شما احساس نشود و به خاطر آن، ناراحتی و غم و اندوه برای خود به بار نیاورید.

اگر در خواب دیدید که یکی از نزدیکان شما کر شده است، می توانید دلیل کر شدن را در این جستجو کنید که شما با آن فرد اختلاف سلیقه دارید و به قول معروف آب شما با هم به یک جوی نمی رود.


تعبیر خواب کر شدن یک گوش

محمد بن سیرین در مورد تعبیر خواب کر شدن چنین می گوید که دیدن کری به خواب، دلیلی بر نامرادی دنیا و تباهی دین می باشد! از این حرف می توان چنین برداشت کرد که اگر کسی در خواب کری دید، یعنی اینکه در زندگی دنیوی ممکن است به چالش هایی سخت برخورد کنید یا اتفاقاتی ناخوشایند در زندگی وی به وجود بیایند.

همچنین از این تعبیر محمد بن سیرین درباره کر شدن می توان چنین برداشت کرد که با دیدن این خواب، تباهی دین را هم خواهید دید! یعنی بر دین توجه کافی نشده و آنقدر این بی توجهی ادامه داشته که به سمت تباهی دین و از بی رفتن آن، می روید.

همانطور که در ابتدای مقاله هم گفتیم، کر شدن در خواب بسته به اینکه خود کر شده اید یا دیگران می تواند متفاوت باشد! در زیر به بررسی هر کدام خواهیم پرداخت.


مطیعی تهرانی میگوید :

خویشتن را در خواب کر دیدن نشان آن است که از سخنان مردم آزرده می شوید یا مطالبی می شنوید که به طبع شما خوش نمی آید.

اما اگر در خواب ببینیم که دیگری کر شده و ما هر چه می گوئیم او نمی شنود نشان آن است که چیزی برای گفتن داریم که نمی توانیم بگوئیم. رازی هست که شهامت فاش کردنش را نداریم یا با دیگران عدم تفاهم پیدا می کنیم.


تعبیر خواب ناشنوا و کر به روایت محمد ابن سیرین :

دیدن کری به خواب، دلیل بر تباهی دین است و نامرادی در دنیا.


ابراهیم کرمانی میگوید :

دیدن کری در خواب، به معنای بینائی است و بستگی کارها.

اگر در خواب کری دید که شنوا شد، به این معنا است , که کارهای بسته بر وی گشاده شود به مراد رسد.


تعبیر خواب ناشنوا و کر به روایت امام صادق :

دیدن کری بر چهار وجه است.
اول: درویشی. دوم: تباهی سوم: غم و اندوه. چهارم: بستگی کارها.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments