تعبیر خواب چکش🌒تعبیر خواب ضربه زدن با چکش روی انگشتان دست

تعبیر خواب 🔥 ۲۳ مهر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب چکش🌒تعبیر خواب ضربه زدن با چکش روی انگشتان دست

تعبیر خواب چکش, تعبیر خواب چکش آهنین, ضربه زدن با چکش روی انگشت, تعبیر خواب چکش به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب چکش طلایی, تعبیر خواب چکش امام صادق, تعبیر خواب چکش به روایت از یوسف نبی, تعبیر خواب شکستن چکش

تعبیر خواب چکش, تعبیر خواب چکش آهنین, ضربه زدن با چکش روی انگشت, تعبیر خواب چکش به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب چکش طلایی, تعبیر خواب چکش امام صادق, تعبیر خواب چکش به روایت از یوسف نبی, تعبیر خواب شکستن چکش

تعبیر خواب چکش, تعبیر خواب چکش آهنین, ضربه زدن با چکش روی انگشت, تعبیر خواب چکش به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب چکش طلایی, تعبیر خواب چکش امام صادق, تعبیر خواب چکش به روایت از یوسف نبی, تعبیر خواب شکستن چکش


تعبیر خواب ضربه زدن با چکش

اگر در خواب دیدید که با چکش روی انگشت ضربه زدید و انگشتتان آسیب دید، به این معنی است به دلیل عدم تمرکز و دقت در زندگی، مشکلات بزرگی را برای خود و اطرافیان ایجاد می کنید.


تعبیر خواب حمله کردن با چکش

تعبیر حمله کردن با چکش این است که نیروهای مخرب به شما آسیب جدی خواهند زد.


تعبیر خواب چکش شکسته

تعبیر خواب چکش شکسته، نشانه ی بدبختی و ورشکستگی است.


تعبیر خواب چکش زدن

تعبیر خواب ضربه زدن یا چکش زدن، عزم و اراده شما برای رسیدن به اهدافتان را نشان میدهد.


تعبیر خواب چکش سنگی

تعبیر خواب چکش سنگی به شما میگوید باید تحول بزرگی در زندگی ایجاد کنید.

شاید دلیل شکست های شما در زندگی، عدم موفقیت در تصمیم گیری هایتان باشد.


تعبیر خواب چکش دسته بلند

تعبیر خواب چکش با دسته ی بلند، به معنی شک و تردید زیاد شما در زندگی است و نشان دهنده این است که اعتماد به نفس خود را از دست داده اید.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب زرد آلو🌒 تعبیر خواب چیدن زرد آلو / تعبیر خواب زرد آلو از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب چکش به روایت منوچهر مطیعی

چکش در خواب های ما عاملی است قاطع و نیرومند.

این هم می تواند یک وسیله باشد و هم ممکن است یک شخص که با قدرت و قاطعیت کارها را انجام می دهد و به امور سر سامان می بخشد.

چنان چه در خواب ببینید که چکشی محکم و خوب در دست دارید که از داشتن آن خوشحالید، عاملی به کارهای شما سر و سامان می بخشد یا شخصی به شما کمک می کند.

همین تعبیر هست اگر کسی چکشی به دست شما بدهد یا از دکان بخرید، ولی اگر چکشی در دست داشته باشید و آن را به زمین بیفکنید و یا به علتی از دست بدهید، تعبیر معکوس می شود و عوامل سامان بخش زندگی خود را از دست می دهید و بی یاور می مانید.

میخ کوبیدن انفاذ عقیده و اراده است، مخصوصا اگر به وسیله چکش باشد. اگر چکش شما از آهن بود نشان استحکام و قدرت است.

اگر از نقره و طلا بود، فریب و نیرنگ و دروغ است که به آن مجهز می شوید.


تعبیر خواب چکش از دیدگاه آنلی بیتون

دیدن چکش در خواب، نشانه آن است که برای رسیدن به ثروت باید از موانع دلسرد کننده ای عبور کنید.


تعبیر خواب چکش به روایت ابراهیم کرمانی

اگر کسی که آهنگری بلد نباشد، در خواب ببیند که چکش را به سندان می‌زند، یـعـنـی بین بزرگان و روسا سخن‌چینی کرده و دشمنی می‌اندازد.


تعبیر خواب چکش از دیدگاه لوک اویتنهاو

چکش به معنای رسیدن به هدف است.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب دستکش🌒تعبیر خواب دستکش طلا/ تعبیر خواب دستکش به روایت از ابن سیرین

تعبیر خواب چکش از دیدگاه کارل یونگ

دیدن چکش در خوابتان بیانگر قدرت، نیرو، مردانگی و نگرش های مردانه و نمادی از رشد و ساخت است.

تعبیر خواب ضربه زدن یا چکش زدن، عزم و اراده شما برای رسیدن به اهدافتان را نشان میدهد.

خواب دیدن اینکه در حال چکش زدن هستید، بیانگر عزم و انگیزه شما در پیگیری اهدافتان است.

شما وظایف خود را با یک موفقیت عالی به سرانجام خواهید رساند. با این حال، مراقب باشید که خیلی فشار نیاورید.

تعبیر دیگر این است که ممکن است با شیاطین کهنه و کشمکش های درونی سروکار داشته باشید.


تعبیر خواب چکش در کتاب سرزمین رویاها

در دستهایتان یک چکش دارید: یک کار دلپذیر و خبرهای خوش در انتظار شماست

روی چوب چکش می زنید: مراقب رقیب باشید

روی گچ یا دیوار گچی چکش می زنید: ناکامی عشقی

دیگران چکش دارند: شما دچار وسوسه شدیدی خواهید شد

دیگران با چکش ضربه می زنند: شرایط مالی شما رو به بهبودی خواهد رفت

صدای چکش کاری: رفیقی دارید که بسیار صادق و وفادار است

صدای چندین نفر را درحال چکش کاری میشنوید: شانس در عشق و رفاقت

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments