تعبیر خواب چکاوک🌒تعبیر آواز خواندن چکاوک/ تعبیر خواب چکاوک از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۲۳ مهر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب چکاوک🌒تعبیر آواز خواندن چکاوک/ تعبیر خواب چکاوک از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب چکاوک, تعبیر خواب آواز خواندن چکاوک, تعبیر خواب چکاوک از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب چکاوک در زمستان, تعبیر خواب آشیانه سازی چکاوک, تعبیر خواب چکاوک امام صادق, تعبیر خواب چکاوک به روایت از یوسف نبی, تعبیر خواب جوجه چکاوک

تعبیر خواب چکاوک, تعبیر خواب آواز خواندن چکاوک, تعبیر خواب چکاوک از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب چکاوک در زمستان, تعبیر خواب آشیانه سازی چکاوک, تعبیر خواب چکاوک امام صادق, تعبیر خواب چکاوک به روایت از یوسف نبی, تعبیر خواب جوجه چکاوک

تعبیر خواب چکاوک, تعبیر خواب آواز خواندن چکاوک, تعبیر خواب چکاوک از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب چکاوک در زمستان, تعبیر خواب آشیانه سازی چکاوک, تعبیر خواب چکاوک امام صادق, تعبیر خواب چکاوک به روایت از یوسف نبی, تعبیر خواب جوجه چکاوک


تعبیر خواب چکاوک به روایت محمد بن سیرین

به فارسی قبره خوانند و تاویلش در خواب، فرزند یا غلام بود.

اگر در خواب بیند که چکاوک نر بگرفت، یا کسی به وی داد، دلیل است غلامش را فرزند آید، چنانکه اگر چکاوک نر است، غلام را پسر آید. اگر ماده بود، غلام را دختری آید.


تعبیر خواب چکاوک به روایت ابراهیم کرمانی

چکاوک در خواب، مردی است شیرین سخن، غریب و کم آزار و چرب زبان.

اگر بیند کسی چکاوکی وی را عطا داد یا بگرفت، دلیل که با چنین مردی او را صحبت افتد.


تعبیر خواب چکاوک از دیدگاه آنلی بیتون

اگر خواب ببینید چکاوک ها در حال پروازند، علامت آن است که برای رسیدن به هدفی متعالی خودخواهی را کنار می گذارید و محاسن پسندیده ای به دست می آورید.

اگر خواب ببینید صدای آواز چکاوک ها را در حین پرواز می شنوید، نشانه آن است که در کار خود پیشرفت می کنید و خانه خود را تغییر می دهید.

اگر خواب ببینید چکاوک ها به سمت زمین می آیند و آواز می خوانند، دلالت بر آن دارد که هنگامی که سرمست از شادمانی هستید، اندوه ژرفی بر شما چیره می شود.

دیدن چکاوک زخمی یا مرده در خواب، نشانه اندوه و مرگ است.

کشتن چکاوک در خواب، علامت آن است که با گستاخی و بی ادبی به فرد بیگناهی حمله ور می شوید.

اگر خواب ببینید چکاوکی گرد شما پرواز می کند و روی سر شما می نشیند، علامت آن است که بخت و اقبال به شما روی خوش نشان خواهد داد.

اگر خواب ببینید چکاوک ها را به دام انداخته اید، علامت آن است که به راحتی در اجتماع احترام و مقام به دست خواهید آورد.

دیدن چکاوکها در حین دانه چیدن در خواب، نشانه برداشت محصولاتی فراوان است .

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments