تعبیر خواب چوب پنبه🌒تعبیر خواب خریدن چوب پنبه از دیدگاه معبران مختلف

تعبیر خواب 🔥 ۲۷ مرداد ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب چوب پنبه🌒تعبیر خواب خریدن چوب پنبه از دیدگاه معبران مختلف

تعبیر خواب چوب پنبه, تعبیر خواب برداشتن چوب پنبه از در بطری, تعبیر خواب چوب پنبه از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب گشتن به دنبال چوب پنبه, تعبیر خواب چوب پنبه امام صادق, تعبیر خواب چوب پنبه یوسف نبی, تعبیر خواب شناور بودن چوب پنبه

تعبیر خواب چوب پنبه, تعبیر خواب برداشتن چوب پنبه از در بطری, تعبیر خواب چوب پنبه از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب گشتن به دنبال چوب پنبه, تعبیر خواب چوب پنبه امام صادق, تعبیر خواب چوب پنبه یوسف نبی, تعبیر خواب شناور بودن چوب پنبه

تعبیر خواب چوب پنبه, تعبیر خواب برداشتن چوب پنبه از در بطری, تعبیر خواب چوب پنبه از دیدگاه ابن سیرین, تعبیر خواب گشتن به دنبال چوب پنبه, تعبیر خواب چوب پنبه امام صادق, تعبیر خواب چوب پنبه یوسف نبی, تعبیر خواب شناور بودن چوب پنبه


تعبیر خواب چوب پنبه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

چوب پنبه در رویاهای ما مردی است تن لش، پرخور و بیکاره و غیر مفید که با ادعای زیاد پوک است، به طوری که حتی یک کودک می تواند او را بترساند. طبعا افعال مردی این چنین محل اعتبار نیست.

چنین آدمی در زندگی، به کار نمایش دادن می آید و کارآئی سود بخشی ندارد، زیان هم نمی رساند.

اگر در خواب دیدید که چوب پنبه ای دارید و می خواهید سر بطری را بپوشانید، از مردی با این خصوصیات استفاده می کنید.

اگر پول دادید و چوب پنبه خریدید، چنان است که زر داده و باد خریده اند. به دنبال چوب پنبه گشتن نیز همین حال را دارد و یک جستجوی عبث را در خواب نشان می دهد.

اگر احیانا در خواب دیدید که چوب پنبه می خورید، غم و غصه است که می خورید.

کفش چوب پنبه ای از زن بیهوده و بی مصرف خبر می دهد و یا از سفری که طی آن چیزی جز رنج راه نصیب بیننده خواب نمی شود.

کلاه چوب پنبه ای فریب است و اگر دیدید کلاهی از چوب پنبه دارید، گول می خورید و اگر به کسی دادید او را فریب می دهید.


تعبیر خواب چوب پنبه به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید چوب پنبه بطریها را در جشن باز می کنید، علامت آن است که بزودی وارد مرحله ای موفقیت آمیز خواهید شد و از بهترین نوع شادمانی و نشاط لذت خواهید برد.

دیدن چوب پنبه طبی در خواب، نشانه بیماری و انرژی تلف شده است.

دیدن چوب پنبه ماهیگیری روی آب زلال، نشانه سعادت و کامیابی است.

دیدن چوب پنبه ماهیگیری روی آب متلاطم، نشانه آن است که افراد خطا کار شما را ناراحت می کنند.

اگر خواب ببینید چوب پنبه بر سر بطریها می گذارید، نشانه نظم و سامان در کار و زندگی شماست.

اگر دختری خواب ببیند چوب پنبه بطری مشروبی را باز می کند، علامت آن است که نامزدی شاد و زیبا نصیبش خواهد شد که علاقه زیادی به او دارد.

بیننده این خواب باید مراقب آبروی خود باشد و به هشدارهای والدینش گوش فرا دهد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments