تعبیر خواب چهارپا🌒تعبیر خواب کشتن چهارپا/ تعبیر خواب چهارپا به روایت از امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۲۷ آبان ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب چهارپا🌒تعبیر خواب کشتن چهارپا/ تعبیر خواب چهارپا به روایت از امام صادق

تعبیر خواب چهارپا, تعبیر خواب انسان چهارپا, تعبیر خواب سگ, تعبیر خواب چهارپا به روایت از امام صادق, تعبیر خواب حیوانات اهلی, تعبیر خواب رد پا, تعبیر خواب حیوانات ابن سیرین, تعبیر خواب حیوانات عجیب و غریب, تعبیر خواب حیوانات وحشی, تعبیر خواب چهارپا به روایت از یوسف نبی

تعبیر خواب چهارپا, تعبیر خواب انسان چهارپا, تعبیر خواب سگ, تعبیر خواب چهارپا به روایت از امام صادق, تعبیر خواب حیوانات اهلی, تعبیر خواب رد پا, تعبیر خواب حیوانات ابن سیرین, تعبیر خواب حیوانات عجیب و غریب, تعبیر خواب حیوانات وحشی, تعبیر خواب چهارپا به روایت از یوسف نبی

تعبیر خواب چهارپا, تعبیر خواب انسان چهارپا, تعبیر خواب سگ, تعبیر خواب چهارپا به روایت از امام صادق, تعبیر خواب حیوانات اهلی, تعبیر خواب رد پا, تعبیر خواب حیوانات ابن سیرین, تعبیر خواب حیوانات عجیب و غریب, تعبیر خواب حیوانات وحشی, تعبیر خواب چهارپا به روایت از یوسف نبی


تعبیر خواب چهارپا به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه در خواب ببینید که چهارپایان بسیاری دارید، مال و نعمت نصیب شما می شود.

داشتن یک چهار پای مطیع خوب است و توفیق شما را خبر می دهد.

دیدن الاغ در خواب آدم احمقی است که مفید است و سود می رساند.

اسب جوان مردی است که به شما محبت و خدمت می کند و گاو فراخی نعمت و روزی و معیشت است.

گوسفند نعمت است. هر چهارپایی را به جای خود می گویم ولی روی هم رفته چهار پایان در خواب خوب است و از نعمت و برکت خبر می دهد.


تعبیر خواب چهارپا به روایت محمد بن سیرین

اگر ببینی چهارپایی را در اختیار گرفته‌ای که رام و فرمانبردار است، یـعـنـی به اندازه قیمت و ارزش آن، از مردی بیابان‌نشین سود و منفعت می‌بری.

اگر ببینی شکارهای صحرا مطیع تو شده‌اند، یـعـنـی بزرگ و رئیس قوم می‌شوی و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند سالار و رئیس دزدها می‌شوی.

اگر ببینی گله چهارپایان دشتی در کنار تو حاضر و رام و فرمانبردار هستند، یـعـنـی عده‌ای بیابان‌نشین مطیع و فرمانبردار تو می‌شوند.

اگر ببینی پوست سر چهارپائی را می‌خوری، تعبیرش به دست آوردن مال و اموال می‌باشد.

اگر ببینی زهرۀ چهارپا را می‌خوری، یـعـنـی به اندازه‌ای که خورده‌ای مال حرام به دست می‌آوری .

اگر ببینی پوست سر چهارپائی را می‌خوری، تعبیرش به دست آوردن مال و اموال می‌باشد.

اگر ببینی مثل چهارپایان روی چهار دست و پا حرکت می‌کنی و وارونه هستی و رویت به سمت آسمان است، یـعـنـی به دنبال خواستۀ خیلی سخت و دشوار و بعیدی خواهی بود و به سختی به دست می‌آید.

تعبیر موی حیوانات چهارپا، مال و اموال کم و اندک می‌باشد.

اگر ببینی خودت به شکل نخجیر (حیواناتی که آن‌ها را شکار می‌کنند) درآمده‌ای، یـعـنـی دینداری تو بد و ناپسند است و باید توبه کنی.

اگر ببینی از روی دیواری پایین پریده و سوار حیوان چهارپائی شده‌ای، یـعـنـی هلاک می‌شوی.


تعبیر خواب چهارپا به روایت مغربی

اگر ببینی شکارها با تو صحبت می‌کنند و مطیع تو شده‌اند، یـعـنـی مقرب و نزدیک پادشاه می‌شوی.

اگر ببینی گوشت چهارپائی را می‌خوری، یـعـنـی به اندازه آن به مال و اموال می‌رسی.

اگر ببینی بصورت چهارپائی درآمده‌ای، یـعـنـی عقل خود را از دست می‌دهی.

اگر ببینی حیوان چهارپا یا چیزی که متعلق به تو می‌باشد غرق شده است، یـعـنـی در کاری درمانده و ناتوان می‌شوی، ولی سرانجام خلاص خواهی شد.

اگر ببینی چهارپایی با تو حرف می‌زند، یـعـنـی بزرگی و عظمت به دست می‌آوری .

اگر ببینی روی بدن تو به زهرۀ چهارپاها آلوده شده است، یـعـنـی لباس حرام می‌پوشی.


تعبیر خواب چهارپا به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند چهارپایان دشتی را می پرستید، دلیل که مردمان دانا را خدمت کند.

اگر ببینی قلیۀ گوشت چهارپایِ “حلال گوشتی” را می‌خوری، یـعـنـی مال حلال و اگر “حرام گوشت” باشد، مال حرام مصرف می‌کنی.

تعبیر پوست تمام حیوانات چهارپا، مال و اموال می‌باشد.


تعبیر خواب چهارپا به روایت امام صادق

اگر ببینی حیوان چهارپائی را کشته‌ای، یـعـنـی بر دشمن غلبه می‌کنی.


تعبیر خواب چهارپا به روایت دانیال نبی

اگر ببینی لباس تو از پوست چهارپایان است، یـعـنـی خیر و منفعت به تو می‌رسد.

اگر ببینی در حالی که سوار حیوان چهارپا هستی نماز می‌خوانی، یـعـنـی خداوند به کسب و کار تو برکت می‌دهد.


تعبیر خواب چهارپا به روایت اسماعیل بن اشعث

اگر ببینی سر تو مثل سر حیوانات چهارپا شده است، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments