تعبیر خواب چسب🌒تعبیر خواب چسباندن کاغذ دیواری/ تعبیر خواب چسب زخم

تعبیر خواب 🔥 ۲۳ مهر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب چسب🌒تعبیر خواب چسباندن کاغذ دیواری/ تعبیر خواب چسب زخم

تعبیر خواب چسب, تعبیر خواب چسب زخم, تعبیر خواب چسابدن عکس, تعبیر خواب چسب به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب چسب چوب, تعبیر خواب چسب از دیدگاه یوسف نبی, تعبیر خواب چسب از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب چسب, تعبیر خواب چسب زخم, تعبیر خواب چسابدن عکس, تعبیر خواب چسب به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب چسب چوب, تعبیر خواب چسب از دیدگاه یوسف نبی, تعبیر خواب چسب از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب چسب, تعبیر خواب چسب زخم, تعبیر خواب چسابدن عکس, تعبیر خواب چسب به روایت از ابن سیرین, تعبیر خواب چسب چوب, تعبیر خواب چسب از دیدگاه یوسف نبی, تعبیر خواب چسب از دیدگاه امام صادق


تعبیر خواب چسب

تعبیر خواب همان معنا دادن به جزء به جزء خواب می باشد. برخی از افراد اعتقاد دارند که خواب ها می توانند نشانه ای از آینده باشند و خبر هایی را برای ما در بر دارند.

تعبیر کلی چسب نشان می دهد که شما به چیز هایی وابستگی دارید و سعی می کنید که آن ها را همیشه در کنار خود داشته باشید.

البته این خواب می تواند نشانه ای از موقعیت های چسبناک نیز باشد.


تعبیر خواب چسب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

چسب در خواب شما زن یا مردی است خیر و نیکوکار و مصلح که نیکی می کند و می کوشد گسیختگی زندگی دیگران را ترمیم کند و گسستگی ها را از بین ببرد.

اگر در خواب ببینید که با چسب کاغذ دیواری را می چسبا نید، به کمک همان انسان نیکوکار به زندگی سر و سامان می بخشید.

اگر اتاق در خواب متعلق به خودتان باشد، به دیگری این خدمت را انجام می دهید و اگر اتاق غریبه باشد، به زندگی خودتان سامان می دهید.

تخته و چوب در خواب، مردی منافق و دروغگو است.

چنان چه در خواب بینید که با چسب چوب و تخته یا یک شئی چوبی را می چسبانید، به یاری همان مرد مصلح اختلاف خودتان را با مردی دروغگو و منافق از بین می برید و صلح و آشتی می کنید و اگر چنین منافقی در زندگی خود شما نیست، بین دیگران صلح برقرار می دارید.

اگر در خواب ببینید که کاغذها را به هم می چسبانید، کاری بیهوده و عبث انجام می دهید. اما از یاری آن مرد مصلح بهره مند می شوید، اگر چه محبت او را از بین می برید.

اگر ببینید به کمک چسب عکسی به دیوار یا آلبوم می چسبانید، اگر عکس خودتان باشد سبب شهرت دیگری می شوید و اگر عکس دیگری باشد با وساطت آن خیر و نیکو کار خودتان علم می شوید.

اگر به دستتان چسب مالیده شده بود، طوری که انگشتانتان به هم می چسبید؛ در مال شخصی نیکو کار دست درازی می کنید و اگر لب هایتان چسبیده بود، دروغ می گوئید و ناسپاسی می کنید.

اگر دیدید به کفش خود چسب می زنید، به سفر می روید و در این سفر با مردی خوب آشنا می شوید یا با زنی نیکو کار و شریف برخورد می نمائید.


تعبیر خواب چسب از دیدگاه لوک اوینتهاو

چسباندن: به یک فردی که قبلا با او آشنا بوده اید دوباره نزدیک میشوید

چسب زخم: اوضاع نا مساعد

چسب زخم بر روی جراحت چسباندن: کمک کردن به همنوعان

چسب زخم داشتن: بخشیدن کسی که به شما تعرض می کنند


تعبیر خواب چسب در کتاب سرزمین رویاها

از چسب استفاده می کنید: یک دوست وفادار در کنار شماست که می توانید به او اعتماد کنید.

دیگران از چسب استفاده می کنند: بهترین دوستانتان شما را فریب خواهند داد.

چسب می خرید: نقشه هایتان را عملی خواهید کرد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments