تعبیر خواب چرک🌒تعبیر خواب جوش چرکی/تعبیر خواب چرک از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۱۹ مهر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب چرک🌒تعبیر خواب جوش چرکی/تعبیر خواب چرک از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب چرک, تعبیر خواب جوش چرکی در پا, تعبیر خواب خارج شدن چرک از دهان, تعبیر خواب چرک به روایت ابن سیرین, تعبیر خواب چرک ناخن, تعبیر خواب چرک به روایت امام صادق, تعبیر خواب چرک آمدن از چشم, تعبیر خواب عفونت گوش, تعبیر خواب عفونت بینی, تعبیر خواب چرک به روایت یوسف نبی

تعبیر خواب چرک, تعبیر خواب جوش چرکی در پا, تعبیر خواب خارج شدن چرک از دهان, تعبیر خواب چرک به روایت ابن سیرین, تعبیر خواب چرک ناخن, تعبیر خواب چرک به روایت امام صادق, تعبیر خواب چرک آمدن از چشم, تعبیر خواب عفونت گوش, تعبیر خواب عفونت بینی, تعبیر خواب چرک به روایت یوسف نبی

تعبیر خواب چرک, تعبیر خواب جوش چرکی در پا, تعبیر خواب خارج شدن چرک از دهان, تعبیر خواب چرک به روایت ابن سیرین, تعبیر خواب چرک ناخن, تعبیر خواب چرک به روایت امام صادق, تعبیر خواب چرک آمدن از چشم, تعبیر خواب عفونت گوش, تعبیر خواب عفونت بینی, تعبیر خواب چرک به روایت یوسف نبی


تعبیر خواب چرک به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

چرک، آلودگی جسمی و روحی است و کراهتی است که ناخودآگاه از مشاهده نتیجه اعمال خویش و دیگران در ما پدید می آید.

این کراهت و انزجار در خواب های ما به صورت چرک بر لباس و اشیا مورد مصرفمان ظاهر می شود.

چنان چه ببینیم لباس ما چرک است، خواب ما از رنج و غم و غصه حاصل از اعمال و رفتار خودمان خبر می دهد.

اگر در خواب ببینیم که سفره ای گسترده اند و سفره چرک است و کثیف، نشان آن است که در امر معاش ما خللی پیدا می شود و از این رهگذر غصه دار می شویم.

چنان چه مشاهده کنیم تخت خواب و روتختی ما چرک است همین طور لحاف و تشک و اشیا دیگری که ابزار خوابیدن هستند کثیف شده اند، گویای آن است که در محیط خانه و خانواده ناراحت می شویم و بین ما و همسرمان اختلاف پدید می آید.

چنان چه در خواب ببینیم که دست هایمان چرک و کثیف است، اگر دست چپ باشد از جانب برادرمان آزردگی خاطر پیدا می کنیم. اگر دست راست، فرزندمان ما را ناراحت و غصه دار خواهد کرد ولی کلا دو دست کثیف گویای این هستند که در آینده عملی خلاف انجام می دهیم و دست به کاری می زنیم که در نتیجه اندوهگین و ناراحت می شویم.

اگر صورت کثیف بود، نزد مردم خجالت زده می شویم و کاری می کنیم که دیگران پشت سرمان حرف خواهند زد و بد خواهند گفت.

شستن و پاک کردن چرک لباس و دست و رو در خواب نیکو است، زیرا گویای مجاهده ای است که برای رفع و دفع آلودگی ها و ناپاکی های خویش به عمل می آوریم.

اگر کسی در خواب ببیند که پیراهنش چرک است، از جانب همسرش ناراحت و نگران می شود و چنان چه زنی این خواب را ببیند، با شوهرش اختلاف نظر پیدا می کند و اندوهگین می شود.


تعبیر خواب چرک به روایت ابن سیرین

تعبیر چرک، مال و اموال می‌باشد، ‌‌‌‌‌و به طور کلی تعبیر جمع شدن چرک در بدن، جمع شدن مال و اموال می‌باشد.

اگر ببینی چرک را می‌مکی و می‌خوری، یـعـنـی مال حرام مصرف می‌کنی.

ااگر ببینی در بدن تو زخمی وجود دارد که در آن خون و چرک جمع شده و بوجود آمده است، یـعـنـی به اندازه زخم و چرک مال و اموالی برایت جمع می‌شود، ولی اگر ببینی در زخم بدن تو خون و چرکی جمع نشده است، یـعـنـی در مال و اموال تو کم و کاستی و ضرر و زیانی بوجود می‌آید.

اگر ببینی گال خارش می‌کند و در آن چرک می‌باشد، یـعـنـی مال و اموال به دست می‌آوری.

تعبیر بیرون آمدن چرک از بدن، کاهش و ضرر و زیان مالی می‌باشد.

اگر ببینی از بدن تو چرک بیرون آمده، ولی دوباره به جای خودش برگشته است، یـعـنـی به اندازۀ آن، مال و اموال تو دچار کم و کاست و ضرر و زیان می‌شود، ولی دوباره تکمیل خواهد شد.

اگر ببینی چرک از آلت مردی تو بیرون می‌آید، صاحب فرزندی معلول می‌شوی.

هر که در خواب بیند که جامه چرکین داشت، دلیل که آن مرد فسادکار است. اگر کسی بیند جامه او به چرک یا چیزی دیگر آلوده بود، دلیل بود بر تباهی دین و دنیای او.

اگر بیند چرک جامه او به سبب مردگان بود، دلیل بر فساد دین و صلاح دین بود.


تعبیر خواب چرک به روایت جابر مغربی

اگر ببینی کسی تو را با سلاحی زده و نفهمیدی چه کسی بوده و در محل جراحت چرک جمع شده است، یـعـنـی به اندازه آن مال حرام به دست می‌آوری.

اگر ببینی دمل را شکافته و چرک و خون آن را مکیده‌ای، یـعـنـی به اندازۀ آن مال و اموال جمع‌آوری خواهی کرد.


تعبیر خواب چرک به روایت حضرت دانیال

اگر ببینی به جای ادرار، چرک بیرون می‌آید، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که معلول جسمی می‌باشد.


تعبیر خواب چرک به روایت ابراهیم کرمانی

اگر ببینی از محل داغ‌شدگی چرک و خون بیرون می‌آید، یـعـنـی به خدمت پادشاه مشغول می‌شوی، ولی اگر چرک و خون بیرون نمی‌آید، یـعـنـی از پادشاه بهره‌ای نمی‌بری.

تعبیر چرک روی سر و بدن، غم و اندوه است و دیدن چرک بر تن هیچ خیر و منفعت نباشد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments