تعبیر خواب چرم🌒تعبیر خواب لباس چرمی/تعبیر خواب چرم از دیدگاه آنلی بیتون

تعبیر خواب 🔥 ۲۳ مهر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب چرم🌒تعبیر خواب لباس چرمی/تعبیر خواب چرم از دیدگاه آنلی بیتون

تعبیر خواب چرم, تعبیر خواب هدیه گرفتن کفش چرم, تعبیر خواب کفش چرم, تعبیر خواب چرم امام صادق, تعبیر خواب چرم قهوه ای, تعبیر خواب دستکش چرم, تعبیر خواب مبل چرم, تعبیر خواب کیف چرمی, تعبیر خواب دمپایی چرم, تعبیر خواب چرم به روایت ابن سیرین, تعبیر خواب چرم حضرت یوسف

تعبیر خواب چرم, تعبیر خواب هدیه گرفتن کفش چرم, تعبیر خواب کفش چرم, تعبیر خواب چرم امام صادق, تعبیر خواب چرم قهوه ای, تعبیر خواب دستکش چرم, تعبیر خواب مبل چرم, تعبیر خواب کیف چرمی, تعبیر خواب دمپایی چرم, تعبیر خواب چرم به روایت ابن سیرین, تعبیر خواب چرم حضرت یوسف

تعبیر خواب چرم, تعبیر خواب هدیه گرفتن کفش چرم, تعبیر خواب کفش چرم, تعبیر خواب چرم امام صادق, تعبیر خواب چرم قهوه ای, تعبیر خواب دستکش چرم, تعبیر خواب مبل چرم, تعبیر خواب کیف چرمی, تعبیر خواب دمپایی چرم, تعبیر خواب چرم به روایت ابن سیرین, تعبیر خواب چرم حضرت یوسف


تعبیر خواب چرم به روایت از منوچهر مطیعی

دیدن چرم حیوانات در خواب مالی است که به زحمت و تلاش به دست می آید.

اگر در خواب ببینید که کیفی چرمی نو و واکس خورده و شیک و تمیز به دست دارید که در بیداری فاقد چنین کیفی هستید، مالی اندوخته به دست شما می افتد.

اگر در خواب ببیند که کمربند چرمی دارید، از همسر یا فرزندتان خیرو نیکی می بینید و این خواب را چنان چه پسر جوانی ببیند با دختر یا ازدواج می کند و از جانب او بهره مند می گردد.

البته ممکن است همه کمربند چرمی داشته باشند.

این در صورتی است که کمربند توجه شما را در خواب جلب کند، یا همان طور که گفته شد محور خواب بیننده خواب بگیرد.

داشتن دستکش چرمی، سود بردن از برادر یا فرزند است.

اگر در خواب ببینید که دست راستتان دستکش چرمی دارد، از برادر خود محبت می بینید و بهره مند می شوید و چنان چه دست چپ شما دستکش چرمی داشت، از طرف فرزند پسر خود متنفع می گردید.

داشتن کفش چرمی مشروط بر این که کفش محور خواب شما باشد، گویای سفر پر رنج و تلاشی است که در پیش دارید یا اقدام به کاری می کنیدکه آمد و رفت و نشست و برخاست زیاد ایجاب می نماید، ولی از این تلاش و کوشش سود می برید.

اگر در خواب احساس کنید که چرم از شتر است، میراثی به شما می رسد یا از طرف شخص بزرگی که مقام شامخ دارد مورد محبت و التفات قرار می گیرید.

چنان چه احساس کردید چرم از گوسفند است، مال حلال نصیب شما می شود.

حتی ممکن است چرم نباشد، پوست هم اگر متعلق به گوسفند باشد همین تعبیر را دارد.

اگر چرم را از گاو تشخیص دادید، خواب شما از فراخی روزی و زیادی نعمت و فراوانی معشیت خبر می دهد.

چرم الاغ مردی است احمق که سر راه شما قرار می گیرد و به شما محبت می کند و ندانسته و احمقانه سود می رساند.

چرم اسب می گوید باجوان مردی آشنا می شوید که از طرف او بهره مند می گردید.

دیدن چرم بز در خواب، نشانه آن است که از جایی غیر منتظره به شما کمک بزرگی خواهد شد.


تعبیر خواب چرم از دیدگاه آنلی بیتون

دیدن چرم در خواب، علامت یافتن سرگرمیهایی لذت بخش و توفیق در زندگی است.

اگر خواب ببینید لباسی چرمی بر تن کرده اید، علامت آن است که دست به معاملات موفقیت آمیز خواهید زد.

دیدن تزئینات چرمی در خواب، نشانه وفاداری به خانواده است.

دیدن پوست های چرمی در خواب، نشانه شادمانی و کسب ثروت است.

اگرخواب ببینید چرم خرید و فروش می کنید، علامت آن است که برای ثروتمند شدن نیازی به تغییر شغل نیست.


تعبیر خواب چرم در کتاب سرزمین رویاها

یک فروشگاه اشیاء چرمی: علامت ناکامی برای مخالفان شما

شما چرم می خرید: خوشبختی و شادی در قلب فامیل

شما با چرم کار می کنید: پول

اشیاء چرمی می فروشید: شانس و شادی

یک چیز چرمی هدیه می کنید: مشاجره فامیلی

یک کیف پول چرمی به شما اهدا می کنند: ناکامی و مشکلات یکی پس از دیگری

شما زیورآلات چرمی یا کیف و کمربند چرمی دارید: منفعت های متعدد مالی

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments