تعبیر خواب چراغ🌒تعبیر خواب شکستن چراغ/ تعبیر خواب چراغ از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۲۳ مهر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب چراغ🌒تعبیر خواب شکستن چراغ/ تعبیر خواب چراغ از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب چراغ, تعبیر خواب چراغ والور, تعبیر خواب چراغ قرمز. تعبیر خواب چراغ نفتی علاالدین, تعبیر خواب چراغ در دست مرده, تعبیر خواب چراغ گردسوز, تعبیر خواب چراغ خاموش خانه, تعبیر خواب چراغ قوه روشن, تعبیر خواب چراغ ابن سیرین, تعبیر خواب چراغ حضرت یوسف, تعبیر خواب چراغ امام صادق

تعبیر خواب چراغ, تعبیر خواب چراغ والور, تعبیر خواب چراغ قرمز. تعبیر خواب چراغ نفتی علاالدین, تعبیر خواب چراغ در دست مرده, تعبیر خواب چراغ گردسوز, تعبیر خواب چراغ خاموش خانه, تعبیر خواب چراغ قوه روشن, تعبیر خواب چراغ ابن سیرین, تعبیر خواب چراغ حضرت یوسف, تعبیر خواب چراغ امام صادق

تعبیر خواب چراغ, تعبیر خواب چراغ والور, تعبیر خواب چراغ قرمز. تعبیر خواب چراغ نفتی علاالدین, تعبیر خواب چراغ در دست مرده, تعبیر خواب چراغ گردسوز, تعبیر خواب چراغ خاموش خانه, تعبیر خواب چراغ قوه روشن, تعبیر خواب چراغ ابن سیرین, تعبیر خواب چراغ حضرت یوسف, تعبیر خواب چراغ امام صادق


تعبیر خواب چراغ به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن لامپ در خواب تعابیر خوب و گسترده ای دارد.

اگر در خواب ببینید لامپی را به یک سر پیچ می‌بندید که جایی را روشن کنید، نیکو است زیرا خواب شما می‌گوید کاری نیک انجام می‌دهید که سود آن بیش از خودتان به دیگران می‌رسد.

وقتی لامپی روشن شود، همه می‌توانند از روشنایی آن بهره مند گردند و روشن کننده و صاحب لامپ قادر نیست کسی را محکوم کند و به دیگری نور و روشنی بیشتری بدهد. لذا در خواب‌ها چراغ به کار عالم المنفعه تعبیر می‌شود.

افروختن چراغ در خواب نیکو است. همین طور است چراغ افروخته در اتاق داشتن و دیدن. چنان چه دختر جوانی چراغ بخصوص چراغ روشن در خواب ببیند، خواستگاری مناسب پیدا می‌کند.

اگر در خواب ببینید که چراغی در دست دارید و راه می‌روید، نشان آن است که به سفری پر سود می‌روید یا ماموریتی به شما می‌دهند که برای شما پیروزی می‌آورد و چنان چه تاجر و کاسب باشید، کسبی پرسود خواهید داشت.

لامپ بستن به چراغ برق و نفت و روغن ریختن در چراغ نفتی نیز خوب است، چون تهیه و تدبیر کاری است امید بخش که در آینده شما را به نعمت و رفاه و آسودگی می‌رساند.


تعبیر خواب چراغ به روایت ابراهیم کرمانی

چراغ در خواب، خادم خانه است و به تعبیر برخی معبران کدبانوی خانه.

اگر در خواب بیند که در خانه او چراغ پاکیزه روشن است، دلیل که کدبانوی خانه زنی به صلاح و نیک سیرت است.

اگر بیند چراغ تاریک می‌سوخت، دلیل است بر رنج کدبانوی خانه یا خادم یا زن.

اگر بیند چراغ فرو می‌رود، دلیل که کدبانوی خانه بمیرد.

اگر پادشاه این خواب را ببیند، یـعـنـی با عدل و انصافی که برقرار می‌کند مردم به آسایش و راحتی می‌رسند.

اگر شخص عالم و دانشمندی این خواب را ببیند، تعبیرش این است که مردم از علم و دانش او بهره‌مند می‌شوند، یا چنانچه بازرگان این خواب را ببیند، یـعـنـی به مردم کمک کرده و خیرات و احسان می‌نماید.

اگر بیننده خواب شخص فقیری باشد، یـعـنـی مردم را با استفاده از کارهایی که برای آن‌ها انجام می‌دهد، بهره‌مند ساخته و کمک می‌کند.

اگر ببینی چراغ می‌سوزد ولی نوری ندارد و تاریک است، یـعـنـی کدبانو یا زن یا خدمتکار دچار رنج و زحمت می‌شوند.

اگر ببینی چراغ در حال خاموش شدن است، یـعـنـی کدبانوی خانه از دنیا می‌رود.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی چراغ خاموش شد، یـعـنـی فرزندت هلاک می‌شود یا عزت و بهره‌مندی تو کمتر شده و دچار کم و کاست و نقص می‌شوی.

اگر ببینی چراغ‌دان سفالی می‌باشد، یـعـنـی اصل و نسب خدمتکار خانه، مسلمان و همچنین فرد دیندار و امانت‌داری خواهد بود، ولی اگر آهنی باشد، یـعـنـی اصل و نسب آن خدمتکار، زرتشتی خواهد بود.

اگر ببینی چراغ‌دان از دست تو افتاد و شکست، یـعـنـی زن یا خدمتکارت از دنیا می‌رود.

اگر ببینی در خانۀ تو چراغ تمیزی روشن است، یـعـنـی کدبانوی منزل زن درستکار و پاک‌دلی خواهد بود.


تعبیر خواب چراغ به روایت جابر مغربی

اگر ببینی با آتش‌زن چراغ را روشن می‌کنی، یـعـنـی اگر ازدواج کرده‌ای، از زنت صاحب فرزند می‌شوی، یا اگر غریب هستی، ازدواج می‌کنی یا کنیزکی به دست می‌آوری، و یا اگر سفر کرده‌ای داری، به سلامت بازمی‌گردد.

اگر ببینی چراغ مسجد را روشن کرده‌ای، یـعـنـی در کاری که مشغول آن هستی روشنی بوجود می‌آید .

اگر ببینی در شهر چراغ‌های زیادی وجود دارد، یـعـنـی پادشاه و قاضی آنجا عادل و منصف خواهند بود و مردم بسیار شاد و خوشی خواهد داشت.

اگر ببینی فرشته‌ها از آسمان فرود آمده‌اند و در دستانشان چراغ و شمشیر می‌باشد، یـعـنـی صاحب فرزندی عالم و دانا می‌شوی.


تعبیر خواب چراغ به روایت امام صادق

دیدن چراغ در خواب بر چهارده وجه است:

پادشاه

قاضی

فرزند

عروسی

ولایت وحکومت

سرای و خانه

مهترو رئیس

شادی

علم

توانگری ثروتمندی

عیش خوش و زندگی راحت

کنیزک

منفعت

آن چه بیند همچنان است

تعبیرهای چراغ آویختۀ روشن عبارتند از:

۱- ازدواج با زن

۲- توفیق انجام طاعت و عبادت

۳- عزت و کامیابی

۴- گشایش و رو به راه شدن کارها


تعبیر خواب چراغ از دیدگاه آنلی بیتون

دیدن لوستر در خواب، نشانه آن است که از امکانات غیر منتظره ای استفاده می‌کنید و به دلخواه خود خوش می‌گذرانید.

دیدن لوستری شکسته در خواب، نشانه آن است که در معامله ای زیان خواهید دید و اوضاع مالی شما دچار آشفتگی می‌گردد.

اگر خواب ببینید لوستری خاموش است، دلالت بر آن دارد که آینده روشنی را بیماری و رنج تیره می‌سازد.

اگر خواب ببینید در تاریکی چراغی روشن پیشاپیش شما حرکت می کند، علامت آن است که ناگهان ثروتمند خواهید شد.

اما اگر چراغ ناگهان از نظر شما ناپدید شود، نشانه آن است که در راه رسیدن به اهداف خود تغییراتی نامطلوب رخ خواهد داد.

اگر خواب ببینید چراغ روشنی را حمل می کنید، علامت آن است که رفتار خیرخواهانه شما دوستان زیادی برایتان به ارمغان می آورد.

اگر چراغ خاموش شود، نشانه آن است که برای رسیدن به هدف خود با موانع زیادی روبرو خواهید شد.

اگر خواب ببینید پایتان به چراغ می خورد و چراغ می شکند، علامت آن است که در راه کمک و یاری رساندن به دیگران موفقیتی به دست نمی آورید.

تمیز کردن چراغ نفتی در خواب، علامت آن است که در زندگی به امکانات جدیدی دست خواهید یافت.

گم کردن چراغ در خواب، علامت روبرو شدن با گرفتاریهایی در حرفه و شغل است و همچنین روبرو شدن با ناآرامی و اختلافات خانوادگی.

خریدن فانوس در خواب ، علامت انجام معاملات موفقیت آمیز است.

اگر دختری خواب ببیند فانوس خانه نامزد خود را روشن می کند، نشانه آن است که همسر آینده او مردی لایق و شایسته خواهد بود.

اگر چراغ را در خواب خاموش کند، علامت آن است که در اثر رفتار نادرست شانس ازدواج را از دست می دهد.


تعبیر خواب چراغ به روایت یوسف نبی

دیدن شمع و چراغ فرزند بود.


تعبیر خواب چراغ به روایت ابن سیرین

تعبیر چراغ آویخته و روشن، توفیق انجام عبادت می‌باشد.

اگر مردی در خواب ببیند در خانه یا مغازه‌اش چراغ آویخته شده وجود دارد، یـعـنـی با زن صالح و درستکاری ازدواج می‌کند، و یا اگر این خواب را زنی ببیند، یـعـنـی طاعت و عبادت زیادی انجام می‌دهد .

تعبیر فتیله و چراغ‌دان، رئیس و کارفرما می‌باشد.

تعبیر پایه چراغ، خدمتکار خانه می‌باشد، ولی جابر مغربی می‌گوید تعبیرش به مرد و سرپرست خانه مربوط می‌شود.

اگر ببینی پایه چراغ داری یا کسی به تو داده است، یـعـنـی زنی که خدمتکار تو می‌شود شاد و مهربان است .

اگر ببینی پایه چراغ چوبی می‌باشد، یـعـنـی زنی که خدمتکار تو می‌شود، پست و فرومایه است و نمی‌توان به حرف او اعتماد کرد.

اگر ببینی پایه چراغ زنگ زده است، یـعـنـی زنی که خدمتکار تو می‌شود متکبر و مغرور است و دین و ایمان ضعیفی دارد.


تعبیر خواب چراغ به روایت اسماعیل بن اشعث

اگر بیند چراغ بسیار در دست داشت، دلیل که او را فرزندی آید که عزت و دولت یابد. اگر بیننده خواب فاسق است، دلیل که به خدای تعالی بازگردد و توبه کند.

اگر مشرک است هدایت یابد. اگر مسلمان است توفیق طاعت یابد.


تعبیر خواب چراغ به روایت حضرت دانیال

اگر ببینی بر تنور یا آتش و یا چراغ سجده می‌کنی، یـعـنـی به زن‌ها خدمت می‌کنی.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments