تعبیر خواب چتر 🌒 تعبیر خواب چتر سیاه و سفید از نظر امام صادق و ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۰۱ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب چتر 🌒 تعبیر خواب چتر سیاه و سفید از نظر امام صادق و ابن سیرین

تعبیر خواب چتر, تعبیر خواب چتر از نظر امام صادق, تعبیر خواب چتر از نظر ابن سیرین, تعبیر خواب چتر سیاه, تعبیر خواب چتر سفید, تعبیر خواب چتر رنگی, تعبیر خواب چتر شکسته, تعبیر خواب چتر سوراخ, تعبیر خواب جتر خراب, تعبیر خواب باز کردن چتر, تعبیر خواب بستن چتر

تعبیر خواب چتر, تعبیر خواب چتر از نظر امام صادق, تعبیر خواب چتر از نظر ابن سیرین, تعبیر خواب چتر سیاه, تعبیر خواب چتر سفید, تعبیر خواب چتر رنگی, تعبیر خواب چتر شکسته, تعبیر خواب چتر سوراخ, تعبیر خواب جتر خراب, تعبیر خواب باز کردن چتر, تعبیر خواب بستن چتر

تعبیر خواب چتر, تعبیر خواب چتر از نظر امام صادق, تعبیر خواب چتر از نظر ابن سیرین, تعبیر خواب چتر سیاه, تعبیر خواب چتر سفید, تعبیر خواب چتر رنگی, تعبیر خواب چتر شکسته, تعبیر خواب چتر سوراخ, تعبیر خواب جتر خراب, تعبیر خواب باز کردن چتر, تعبیر خواب بستن چتر

تعبیر خواب چتر امنیت و آرامش است. همچنین این خواب نشان دهنده مشکلات عاطفی، احساسات منفی و دل شکسته نیز می باشد.

تعبیر خواب چتر امنیت عاطفی است. شما دیواری مقابل احساساتتان قرار می دهید و تلاش می کنید که از برخورد با آنها خودداری کنید.

تعبیر خواب گم شدن چتر

تعبیر خواب گم شدن چتر بستگی به مکان آن دارد. به عنوان مثال اگر چترتان را در مدرسه یا محل کار گم کردید تعبیرش این است که در آن محل احساس نا امنی شدیدی خواهید کرد.


تعبیر خواب داشتن چتر

اگر در خواب دیدید که چتری را پیش خود نگه داشتید تعبیرش این است که برای مقابله با احساسات خود آماده هستید و به لحاظ روحی و روانی به این مرحله رسیدید که بتوانید با تمام مشکلات پیش رو بجنگید.


تعبیر خواب خریدن چتر

خواب خریدن چتر پیش بینی می کند به زودی یک چالش بسیار مهم را در زندگی تجربه خواهید کرد. ممکن است عاشق کسی شوید و یا شکست عشقی بخورید.


تعبیر خواب چتر شکسته

تعبیر چتر شکسته در خواب این است که تغییرات بدی در آینده برای شما اتفاق می افتد و شما توانایی روبرو شدن با آن را ندارید.


تعبیر خواب چتر سوراخ

اگر در خواب دیدید که چترتان سوراخ است و آب از آن چکه کرد تعبیرش این است که با مشکلات مالی زیادی دست و پنجه نرم می کنید. ممکن است کسی ثروت شما را دزدیده باشد و یا سرتان را کلاه گذاشته باشد. کمی حواستان را جمع کنید و به اطراف با دید دقیق تری نگاه کنید.


تعبیر خواب چتر بسته

تعبیر چتر بسته در خواب این است که نیازهای عاطفی شما برآورده نشده است. شما برای مقابله با احساسات خود آماده نیستید.


تعبیر خواب چتر کهنه

تعبیر چتر کهنه در خواب به اختلافات خانوادگی اشاره دارد.
تعبیر خواب چتر تعمیر شده هشداری است که به شما می گوید که روی ارتباطات خانوادگی خود تمرکز بیشتری داشته باشید و سوء تفاهم ها را برطرف کنید.


تعبیر خواب چتر سفید

تعبیر چتر سفید در خواب به یک رابطه دوست داشتنی و لذت بخش اشاره دارد. ممکن است به یک تعطیلات لاکچری بروید و با دوستان خود اوقات خوشی را بگذرانید.


تعبیر خواب چتر سیاه

تعبیر خواب چتر سیاه این است که اتفاقات بدی در آینده برایتان اتفاق خواهد افتاد. سعی کنید احساسات خود را کنترل کنید و به خود مسلط باشید تا راهکار منطقی برای آن پیدا کنید.


تعبیر خواب چتر قرمز

خواب چتر قرمز به شما می گوید که نیاز نیست زیاد احساساتی شوید. اگر احساس می کنید جایی از زندگی قلبتان را شکستند و یا به شما آسیب روحی زده اند سعی کنید تغییر مسیر دهید و به سرعت خود را از این چالش عاطفی دور کنید زیرا فکر کردن به آن قطعا به شما آسیب جدی خواهد رساند.


تعبیر خواب چتر طلایی

تعبیر دیدن چتر طلایی در خواب نشان دهنده سود مالی بسیار زیاد است که زیر چتر حمایتی خانواده به دست آورده اید.


تعبیر خواب چتر آبی

تعبیر چتر آبی در خواب نماد افرادی است که از دیگران محافظت می کنند. دیدن این خواب احساس دلسوزی و محبت شما را می رساند اما سعی کنید محبت زیاد نکنید و مراقب افراد حسود اطرافتان باشید.


تعبیر خواب چتر شفاف و آینه ای

تعبیر دیدن چتر شفاف و آینه ای در خواب نشانه استقلال مالی و مال حلال در زندگی است. شما تمام تلاشتان را خواهید کرد به جایگاهی که لیاقتش را دارید برسید.


تعبیر خواب چتر به روایت محمدبن سیرین :

اگر کسی بیند بر بالای سر او چتر می بردند، دلیل که اگر از اهل آن بود، پادشاهی یابد، اگر از اهل آن نباشد، دلیل که بزرگی یابد. اگر بیند چتر پادشاه در دست داشت، دلیل که مقرب حضرت پادشاه شود.


تعبیر خواب چتر به روایت امام جعفر صادق :

دیدن چتر در خواب بر هفت وجه باشد.
اول: سلطنت.
دوم: ثروت.
سوم: مرتبت و عزت.
چهارم: ریاست و مقام و منزلت.
پنجم: رفعت و سر بلندی.
ششم: ولایت و حکومت.
هفتم: صحبت وهمنشینی با بزرگان.


منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

باران در جائی نعمت و خیر و برکت است و در جائی بخصوص اگر برسر و روی انسان ریخته شود غم و اندوه است لذا چتر وسیله دفاعی است در مقابل غم ها و غصه هائی که پیش می آید.

برای زن، شوهر است و پناهگاه و نقطه اتکا

اگر در میان جمعی که چتر ندارند و باران هم نمی بارد چتر بگیرید عملی خلاف انجام می دهید که بی اعتبار می شوید و مردم پشا سر شما بد می گویند.

همین طور است اگر همه چتر داشته باشند و شما نداشته باشید احساس تنهائی و بی کسی می کنید.

اگر باران ببارد و چتر داشته باشید و باز نکنید غم وغصه بر سر شما می بارد و در بیداری از امکاناتی که دارید سود نمی برید.

اگر زنی ببینید که چتری رنگین و قشنگ دارد شوهرش به پول می رسد و اگر مردی ببینید چتری گسترده دارد امنیت می یابد.

چتر سوراخ شکست است برای بیننده خواب.

چتر سیاه نیکو است ولی چتر سفید ضعف و خود باختگی است در مقابل مشکلات است.

چتر سبز خرمی و نشاط است.

چتر زرد غم و بیماری است.

چتر پاره و از هم در رفته غم و رنج و پریشانی است و چنانچه زنی ببیند چتری شکسته و پاره دارد شوهرش بیکار می شود.


لوک اویتنهاو میگوید :

چتر : توصیه به رعایت احتیاط

چتر پاره : توهم


آنلی بیتون میگوید :

اگر خواب ببینید چتری به دست گرفته اید ، علامت آن است که سختیها و دشواریهای زندگی شما را به ستوه خواهد آورد .
اگر خواب ببینید دیگران چتر به دست دارند ، علامت آن است که از طرف مؤسسه خیریه از شما درخواست کمک خواهد شد .
اگر خواب ببینید چتر خود را به دیگری قرض می دهید ، علامت آن است که با یکی از دوستان صمیمی خود سوء تفاهم پیدا خواهید کرد .
اگر خواب ببینید از کسی چتر قرض می گیرید ، علامت آن است که دوستان ریاکار به زندگی شما آسیب وارد خواهند ساخت .
گم کردن چتر در خواب ، علامت آن است که با فردی که اعتماد شما را نسبت به خود جلب کرده است ، اختلافی پیدا خواهید کرد .
دیدن چتری تکه پاره شده در خواب ، علامت آن است که دشمنان می کوشند شما را نزد دیگران بد جلوه بدهند .
اگر خواب ببینید چتری که در دست دارید سوراخ است ، علامت آن است که وجود دوستان و همراهان خود احساس نارضایتی خواهید کرد .
اگر خواب ببینید هنگام بارندگی یا هنگام تابش نور آفتاب چتری برفراز سر خود گرفته اید ، علامت آن است که به سعادت و خوشبختی بی نقص دست خواهید یافت

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments