تعبیر خواب چاقی 🌒 تعبیر خواب چاق شدن / تعبیر چاق بودن و شکم بزرگ در خواب

تعبیر خواب 🔥 ۰۳ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب چاقی 🌒 تعبیر خواب چاق شدن / تعبیر چاق بودن و شکم بزرگ در خواب

تعبیر خواب چاقی, تعبیر خواب چاق, تعبیر خواب چاق شدن, تعبیر خواب زیاد غذا خوردن, تعبیر خواب چاق شدن فرد لاغر, تعبیر خواب زن چاق, تعبیر خواب مرد چاق, تعبیر خواب بچه چاق, تعبیر خواب شکم بزرگ, دیدن فرد چاق در خواب, دیدن چاقی در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب چاقی, تعبیر خواب چاق, تعبیر خواب چاق شدن, تعبیر خواب زیاد غذا خوردن, تعبیر خواب چاق شدن فرد لاغر, تعبیر خواب زن چاق, تعبیر خواب مرد چاق, تعبیر خواب بچه چاق, تعبیر خواب شکم بزرگ, دیدن فرد چاق در خواب, دیدن چاقی در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب چاقی, تعبیر خواب چاق, تعبیر خواب چاق شدن, تعبیر خواب زیاد غذا خوردن, تعبیر خواب چاق شدن فرد لاغر, تعبیر خواب زن چاق, تعبیر خواب مرد چاق, تعبیر خواب بچه چاق, تعبیر خواب شکم بزرگ, دیدن فرد چاق در خواب, دیدن چاقی در خواب چه تعبیری دارد

چاقی در خواب نشانه فراوانی نعمت و فراخی روزی است. اگر لاغر هستید و در خواب ببینید چاق شده اید، وضع مالی شما بهبود می یابد و غم و اندوه شما رفع می گردد، مشروط بر اینکه زیاد چاق نشده باشید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

چاقی در خواب نشانه سلامت نیست اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند باشد.

چنانچه لاغر هستید و در خواب ببینید چاق شده اید وضع مالی شما بهبود می یابد و غم و اندوه شما رفع می گردد مشروط بر اینکه زیاد چاق نشده باشید چون در خواب نیز عدم تناسب خوب نیست.

اگر ببینید که زیاد چاق شده و تغییر شکل داده اید تعبیر ی که کرده شد معکوس می گردد.

اگر در خواب دیگری را چاق ببینید و او در بیداری لاغر باشد همین تعبیر برای او نیز هست.

چنانچه چاق باشید و در خواب خود را لاغر ببینید خواب شما نشانه آنست که از جانب سلامت خود یا وضعی که دارید نگران هستید اما گویای این نیست که در آینده نگرانی پیش می آید.

به هر حال فربهی متناسب در خواب خوب است و از فراوانی نعمت خبر می دهد.


تعبیر خواب به روایت العنبری

اگر کسی در خواب ببیند که چاق شده است، به پول و ثروتش افزوده میگردد.


تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید بیش از اندازه چاق شده اید ، دلالت بر آن دارد که باید بیشتر مراقب رفتار و اعمال خود باشید.
اگر خواب ببینید چاق شده اید ، نشانه آن است که هر دم بر ثروت و شادیهای شما افزوده خواهد شد .
اگر در خواب دیگران را چاق ببینید ، علامت آن است که اوقات و فعالیتهای لبریز از موفقیت خواهید داشت.


کتاب سرزمین رویاها

شما غذاهائی می خورید که باعث چاقی می شوند : شانس در روابط عشقی
شما با خوراکیهای چرب غذا درست می کنید : شانس در کار.
یک زن خواب ببیند که چاق می شود : معشوقش او را ترک خواهد کرد .
یک زن شوهردار خواب ببیند که چاق شده : روزهای بسیار خوشی در انتظار اوست .
یک زن خواب ببیند که خیلی چاق شده : خوشبختی توام با یک عشق پرصداقت
یک مرد خواب ببیند که چاق می شود : او بزودی مرد آزادی خواهد شد .
بستگان چاق شده اند : پول
دیگران چاق می شوند : فعالیتهای نامشروع و خطرناک
دیگران چاق هستند : موفقیت فعلاً میسر نیست.
یک دختر جوان خواب ببیند که چاق می شود : او بزودی ازدواج می کند .
فرزندان شما چاق می شوند : یک تغییر بسیار خوشایند برای بیننده خواب.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments