تعبیر خواب چاقی🌒چاق شدن صورت در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب 🔥 ۲۲ مهر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب چاقی🌒چاق شدن صورت در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب چاقی, تعبیر خواب دیدن چاق شدن مرده, تعبیر خواب چاق شدن ابن سیرین, تعبیر خواب چاقی امام صادق, تعبیر خواب چاق شدن پاها, تعبیر خواب چاق شدن از نظر حضرت یوسف, تعبیر خواب چاق شدن بازو, تعبیر خواب چاق شدن پهلو, تعبیر خواب چاقی شکم

تعبیر خواب چاقی, تعبیر خواب دیدن چاق شدن مرده, تعبیر خواب چاق شدن ابن سیرین, تعبیر خواب چاقی امام صادق, تعبیر خواب چاق شدن پاها, تعبیر خواب چاق شدن از نظر حضرت یوسف, تعبیر خواب چاق شدن بازو, تعبیر خواب چاق شدن پهلو, تعبیر خواب چاقی شکم

تعبیر خواب چاقی, تعبیر خواب دیدن چاق شدن مرده, تعبیر خواب چاق شدن ابن سیرین, تعبیر خواب چاقی امام صادق, تعبیر خواب چاق شدن پاها, تعبیر خواب چاق شدن از نظر حضرت یوسف, تعبیر خواب چاق شدن بازو, تعبیر خواب چاق شدن پهلو, تعبیر خواب چاقی شکم


تعبیر خواب ورم پا

این رویا اشاره به تسلیم شدن در برابر مشکلات دارد.

همانگونه که با پای ورم کرده و چاق شده نمی‌توان راه رفت و جابجا شد، در زندگی بیداری هم اگر در برابر شرایط تسلیم شویم نمی‌توانیم به اهداف مورد نظر رسید.


تعبیر خواب چاقی به روایت منوچهر مطیعی

چاقی در خواب نشانه سلامت نیست، اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند باشد.

چنانچه لاغر هستید و در خواب ببینید چاق شده اید، وضع مالی شما بهبود می یابد و غم و اندوه شما رفع می گردد. مشروط بر اینکه زیاد چاق نشده باشید، چون در خواب نیز عدم تناسب خوب نیست.

اگر ببینید که زیاد چاق شده و تغییر شکل داده اید تعبیر بالا معکوس می گردد.

اگر در خواب دیگری را چاق ببینید و او در بیداری لاغر باشد، همین تعبیر برای او نیز هست. چنانچه چاق باشید و در خواب خود را لاغر ببینید، خواب شما نشانه آنست که از جانب سلامت خود یا وضعی که دارید نگران هستید اما گویای این نیست که در آینده نگرانی پیش می آید.

به هر حال فربهی متناسب در خواب خوب است و از فراوانی نعمت خبر می دهد.


تعبیر خواب چاقی به روایت العنبری

اگر کسی در خواب ببیند که چاق شده است، به پول و ثروتش افزوده میگردد.


تعبیر خواب چاقی به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید بیش از اندازه چاق شده اید، دلالت بر آن دارد که باید بیشتر مراقب رفتار و اعمال خود باشید.

اگر خواب ببینید چاق شده اید، نشانه آن است که هر دم بر ثروت و شادیهای شما افزوده خواهد شد.

اگر در خواب دیگران را چاق ببینید، علامت آن است که اوقات و فعالیتهای لبریز از موفقیت خواهید داشت.


تعبیر خواب چاقی در کتاب سرزمین رویاها

غذاهائی می خورید که باعث چاقی می شوند: شانس در روابط عشقی

با خوراکیهای چرب غذا درست می کنید: شانس در کار

یک زن خواب ببیند که چاق می شود: معشوقش او را ترک خواهد کرد

یک زن شوهردار خواب ببیند که چاق شده: روزهای بسیار خوشی در انتظار اوست

یک زن خواب ببیند که خیلی چاق شده: خوشبختی توام با یک عشق پرصداقت

یک مرد خواب ببیند که چاق می شود: او بزودی مرد آزادی خواهد شد

بستگان چاق شده اند: پول

دیگران چاق می شوند: فعالیتهای نامشروع و خطرناک

دیگران چاق هستند: موفقیت فعلاً میسر نیست

یک دختر جوان خواب ببیند که چاق می شود: بزودی ازدواج می کند.

فرزندان شما چاق می شوند: یک تغییر بسیار خوشایند برای بیننده خواب


تعبیر خواب چاق شدن شکم از دیدگاه معبرین غربی

چاق شدن و بزرگ شدن شکم در خواب را می‌توان از جنبه‌‌های مختلف بررسی کرد.

شکم بزرگ برای مردان نوید خلق ایده های جدید و نو را می‌دهد.

بزرگ شدن شکم می‌تواند نمادی از روزی، برکت و رونق باشد.

از نگاهی دیگر چاق شدن شکم بیانگر عدم تحرک و وجود مانعی برای پیشرفت است.


تعبیر خواب چاق شدن بازو از دیدگاه معبرین غربی

دیدن بازوهای چاق اشاره به جنبه و قسمت منفی زندگی شما دارد. یعنی از اتفاقاتی که در اطرافتان رخ می‌دهد غافل هستید یا از عملکرد خود ناراضی بوده و اختلافاتی جزئی با نزدیکانتان خواهید داشت.

بازوهای چاق نشانه بی‌حوصلگی است. موضوع و مسئله‌ای در زندگیتان وجود دارد که اجازه حرکت و پیشرفت را به شما نمی‌دهد.

این رویا به معنای برخی موقعیت های ناشناخته است و اینکه چگونه شما کورکورانه وارد یک موقعیت یا معامله می شوید.

شما باید کنترل بیشتری بر جنبه های زندگی خود داشته باشید.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments