تعبیر خواب چاقو 🌒 تعبیر خواب چاقو در خواب / تعبیر خواب چاقو خوردن

تعبیر خواب 🔥 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب چاقو 🌒 تعبیر خواب چاقو در خواب / تعبیر خواب چاقو خوردن

تعبیر خواب چاقو, تعبیر خواب چاقو در خواب, تعبیر خواب چاقو خوردن, تعبیر چاقو در خواب, چاقو در خواب, تعبیر خواب چاقو خوردن, تعبیر خواب چاقو زدن, تعبیر خواب دعوا با چاقو, دیدن چاقو در خواب, تعبیر خواب زخمی شدن با چاقو,  تعبیر خواب بریدن دست با چاقو, تعبیر خواب کشتن با چاقو, تعبیر خواب چاقو خوردن و زخمی شدن

تعبیر خواب چاقو, تعبیر خواب چاقو در خواب, تعبیر خواب چاقو خوردن, تعبیر چاقو در خواب, چاقو در خواب, تعبیر خواب چاقو خوردن, تعبیر خواب چاقو زدن, تعبیر خواب دعوا با چاقو, دیدن چاقو در خواب, تعبیر خواب زخمی شدن با چاقو,  تعبیر خواب بریدن دست با چاقو, تعبیر خواب کشتن با چاقو, تعبیر خواب چاقو خوردن و زخمی شدن

تعبیر خواب چاقو, تعبیر خواب چاقو در خواب, تعبیر خواب چاقو خوردن, تعبیر چاقو در خواب, چاقو در خواب, تعبیر خواب چاقو خوردن, تعبیر خواب چاقو زدن, تعبیر خواب دعوا با چاقو, دیدن چاقو در خواب, تعبیر خواب زخمی شدن با چاقو,  تعبیر خواب بریدن دست با چاقو, تعبیر خواب کشتن با چاقو, تعبیر خواب چاقو خوردن و زخمی شدن

به گفته معبرین غربی اگر در خواب چاقوی خود با سر برهنه ببینید این نوع خواب دلالت بر مشکلات قانونی در مسیر شغلی و ضرر مالی خواهد داشت ولی از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی دیدن چاقو حرف و صحبت نیش دار دیگران است.

چاقو زبان بدگویان است و چنانچه تیز و برنده و براق باشد نشان آنست که زبان بدگویان در مورد شما تیز خواهد بود و چنانچه خودتان داشته باشید احساس عدم امنیت شما را نشان می دهد

تعبیر خواب چاقو خوردن و زخمی شدن

دیدن چاقو خوردن در خواب آن هم توسط کسیکه می‌شناسید طبق معمول بشما هشدار می دهد کـه بـه اقدامات آن فرد نسبت بـه خودتان دقت بیش‌تری داشته باشید.

اگر در خواب ببینید کـه یکی از دوستان‌تان با چاقو از پشت بشما ضربه میزند وقت آن رسیده کـه یک بازنگری در روابط‌تان داشته باشید.

در واقع چنین رویایی نشان میدهد کـه لازم اسـت بررسی کنید و ببینید دوستان واقعی شـما چـه کسانی هستند.

در بین آن‌ها دشمنانی نیز وجود دارند و شـما ممکن اسـت از قبل در مورد آن‌ها دچار بدگمانی شده باشید.


تعبیر خواب چاقو زدن به شخصی

اگر در خواب‌تان ببینید که کسی رابا یک چاقو کشته‌اید، باید منتظر اتفاقات خوبی باشید!‌ چنین رویایی واقعا یک نشانه‌ی خوب اسـت، و احتمالا تمایلات عاشقانه‌ی شـما را نسبت بـه کسی «شاید حتی همان کسیکه در خواب دیدید» نشان میدهد.


تعبیر خواب زخمی شدن

بنا به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویا، زخم و جراحت نشانه احساسات آسیب دیده و تاثیر حاص از ضربه‌های روحیه گذشته است.

اگر در رویا شما شخصی را زخمی کردید: تمایل به آسیب زدن به شخصی یا نابود کردن جنبه‌ای از خود رویابین.

اگر چیز نوک تیز در بدن شما فرو رفت: علاوه بر احساسات آسیب دیده، این تصویر در رویا ممکن است پذیرا بودن شخص برای تجربه جدید، حتی عشق زا نمایش دهد.


تعبیر خواب چاقو شکسته

اگر ببینی کارد در غلاف شکسته است، یـعـنـی پدر یا یکی از بستگان تو از دنیا می‌رود.


تعبیر خواب چاقوی تیز

دیدن چاقوی تیز و براق در خواب، علامت آن است که دشمنان همواره در اطراف شما خواهند بود.


امام جعفر صادق (ع) میفرمایند :

تعبیرهای کارد عبارتند از: ۱- محبت ۲- فرزند ۳- پیروزی ۴- پناه ۵- توانائی ۶- حکومت.


ابن سیرین گوید:

تعبیر خواب چاقو در دست: اگر ببینی کارد در دست گرفته‌ای و می‌دانی که برای تو می‌باشد یـعـنـی صاحب فرزندی پسر می‌شوی.

اگر ببینی همراه کارد سلاح دیگری نیز در اختیار داری، یـعـنـی بزرگی و عظمت به دست می‌آوری


جابر مغربی میگوید:

اگر ببینی کارد را از غلاف بیرون کشیده‌ای، یـعـنـی زن تو فرزندی پسر به دنیا می‌آورد.


منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

چاقو زبان بدگویان است و چنانچه تیز و برنده و براق باشد نشان آنست که زبان بدگویان در مورد شما تیز خواهد بود و چنانچه خودتان داشته باشید احساس عدم امنیت شما را نشان می دهد و می گوید که از آینده و سعایت و بدخواهی کسانی که بیشتر حرف می زنند تا عمل می کنند بیمناک هستید.

اگر در خواب ببینید که چاقوئی از دیگری می گیرید یا کسی به شما چاقو هدیه می کند گویای این است که کسی به شما کمک می کند یا خودتان از دیگری کمک می گیرید.

چنانچه چاقوئی در جیب یا کشوی میز خود داشتید که بوسیله آن خواستید از خود دفاع کنید کسی هست که به شما نزدیک است و از شما بد می گوید و بد شما را می خواهد و اگر دیگری برای شما چاقو کشید امنیت می یابید. چون این نوع تهدیدها در خواب امنیت است و ناشی از بیمی است که در بیداری داریم.

چاقو بسته و بی خطر نعمت است و چاقوی کوچک نعمت مختصری است که به شما می رسد. چاقوی آشپزخانه خدمتکار و کدبانوی خانه است و چنانچه ببینید چاقوئی نو در آشپزخانه دارید زنی خانه دار نصیب شما می شود.


آنلی بیتون میگوید :

دیدن چاقو در خواب ، علامت دعوا و جدایی است و همچنین به زیانهای مالینیز دلالت دارد.
دیدن چاقوهای زنگ زده در خواب ، نشانه اختلاف میان اعضای خانواده و جدایی بین افرادی است که همدیگر را دوست می دارند .
دیدن چاقوی تیز و براق در خواب ، علامت آن است که دشمنان همواره در اطراف شما خواهند بود .
دیدن چاقوی شکسته در خواب ، نشانه آن است که هم در امور عاطفی و هم در شغل خود شکست خواهید خورد .
اگر خواب ببینید با چاقویی زخمی شده اید ، نشانه آن است که درگیر مشکلات خانوادگی خواهید شد . مشکلاتی که بیشتر فرزندان به آن دامن می زنند.
اگر خواب ببینید کسی را با چاقو زخمی می کنید ، علامت آن است که صاحب شخصیتی ناپسند خواهید شد. باید سعی کنید به سمت راه راست گام بردارید


محمد العنبری گوید :

چاقو در خواب، بر خدمت رساندن به مردم و درگیر شدن با دیگران، برای سود رساندن به خویشان و دوستان دلالت دارد. تیزی چاقو، دلیل بر نفوذ سخن و اجرای فرمانهای شخص. اگر کسی در خواب، چاقویی را در دست خود ببیند، پیروز خواهد شد و اگر کارش به دادگاه کشیده باشد، دلیل و مدرک او قبول خواهد شد؛ زیرا چاقو سلاحی است که از او در برابر دشمنانش محافظت میکند. اگر کسی ببیند، در حالی که هیچ سلاحی ندارد، چاقویی به دست او دادند، خیر و رزق و روزی به او عطا میشود. اگر کسی ببیند که با چاقو، دستان خود را بریده است، امری شگفتانگیز، خواهد دید.


در کتاب سرزمین رویاها میخوانیم :

یک چاقوی نوک تیز : دچار مصیبت و گرفتاری بزرگی می شوید .
یک چاقوی زنگ زده : از دلتنگی و نارضایتی رنج خواهید برد .
یک چاقوی شکسته : شکست در عشق
یک چاقوی آشپزخانه : مشاجره با دوستان
یک چاقوی قصابی : دوران سختی شروع می شود .
شما تعداد زیادی چاقو دارید : نزاع و مشاجره
چاقوی غذاخوری : در یک مشاجره بزرگ سهیم میشوید .
چاقوی جیبی : عشاق از یکدیگر جدا خواهند شد .
یک چاقوی پیدا می کنید : شکست در کار
با یک چاقو چیزی را می برید : باید بر هیجانات خود غلبه کنید .
بوسیله چاقو زخمی شده اید : دوستان به شما خیانت خواهند کرد .
دو چاقو به شکل ضربدر روی هم : یکنفر کشته خواهد شد – مرگ
با چاقو به یکنفر حمله می کنید : نقشه هایتان را عملی خواهید کرد.


کارل گوستاو یونگ میگوید :

رویای اینکه شما چاقو حمل می‌کنید بیانگر خشم، تهاجم و یا جدایی است. ممکن است چیزی در زندگی تان باشد که نیاز دارید آن را ببرید و از شرش خلاص شوید. شاید نیاز دارید که روابط دست و پاگیر را که درگیرش هستید قطع کنید. تفرقه بیشتری بیاندازید.
اگر چاقو کند است، بیانگر این است که سخت کوشی شما نتیجه کمی خواهد داشت یا اصلا نتیجه ندارد.
خواب دیدن اینکه با چاقو زخمی شده اید، نمادی از مردانگی یا وحشی گری حیوانی است
دیدن کسی که چاقو در خوابتان در دست دارد بیانگر این است که شما روی یک موقعیت یا رابطه، کنترل یا قدرت ندارید. تعبیر دیگر این است که فردی که در خوابتان چاقو در دست دارد ممکن است نمادی از شکل سلطه گر مردانه در زندگی بیداری تان باشد.


لیلا برایت میگوید :

اگر در خواب خود را مشغول تیز کردن چاقو ببینید، یعنی موضوعی موجب خشم شما می‌گردد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments