تعبیر خواب چادر🌒تعبیر خواب چادر برای زنان/ تعبیر خواب چادر از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۱۹ مهر ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب چادر🌒تعبیر خواب چادر برای زنان/ تعبیر خواب چادر از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب چادر, تعبیر خواب چادر عربی, تعبیر خواب چادر سیاه هدیه گرفتن, تعبیر خواب چادر از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب چادر سفید برای دختر مجرد, تعبیر خواب چادر سفید هدیه گرفتن, تعبیر خواب چادر مشکی پاره, تعبیر خواب چادر سفید ابن سیرین, تعبیر خواب چادر سفید عقد از دیدگاه یوسف نبی

تعبیر خواب چادر, تعبیر خواب چادر عربی, تعبیر خواب چادر سیاه هدیه گرفتن, تعبیر خواب چادر از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب چادر سفید برای دختر مجرد, تعبیر خواب چادر سفید هدیه گرفتن, تعبیر خواب چادر مشکی پاره, تعبیر خواب چادر سفید ابن سیرین, تعبیر خواب چادر سفید عقد از دیدگاه یوسف نبی

تعبیر خواب چادر, تعبیر خواب چادر عربی, تعبیر خواب چادر سیاه هدیه گرفتن, تعبیر خواب چادر از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب چادر سفید برای دختر مجرد, تعبیر خواب چادر سفید هدیه گرفتن, تعبیر خواب چادر مشکی پاره, تعبیر خواب چادر سفید ابن سیرین, تعبیر خواب چادر سفید عقد از دیدگاه یوسف نبی


تعبیر خواب چادر به روایت منوچهر مطیعی

چادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو.

اگر مردی ببیند که چادر دارد، رازداری می کند و این راز ممکن است مال خودش باشد یا متعلق به دیگران. اما اگر ببیند چادر پوشیده، چون مرد چادر نمی پوشد و این یک کار غیر طبیعی است، نیکو نیست و در خواب نشان دهنده این است که پوشنده چادر اعمال زشت و گناهان بزرگ خویش را از مردم پنهان نگه می دارد.

این اعمال آن قدر زشت و بزرگ هستند که اگر بر ملا شوند مورد لعن و نفرین و حداقل مورد سرزنش و شماتت قرار می گیرد.

اگر بیننده خواب ببیند که چادری برای دیگری خریده یا چادر به کسی هدیه می دهد، آن چادر رازی است که می خواهد دیگران پوشیده نگه دارند و در صورت اطلاع حفظ کنند و آبرویش را نبرند.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب احتضار🌒تعبیر خواب جدا شدن روح از بدن/ تعبیر خواب احتضار به روایت از امام جعفر صادق

برای زنان دیدن چادر در خواب طبیعی است، اما اگر زنی در خواب ببیند که چادر نو پوشیده، در محیط خانواده عزت و احترامش بالا میرود و نزد شوهر عزیز می شود.

اگر ببیند که چادرش پاره است، یا رازش فاش می شود و یا این که آبرویش در مخاطره قرار می گیرد.

به هر حال هر کسی چیزی پنهان دارد که دوست ندارد دیگران بدانند. کوشش در مسیر حفظ همین پوشیدگی است که در خواب به شکل چادر نمایان می گردد.

چادر شب زن است و چادر کلا حرمت و عزت است که به زن بر می گردد.


تعبیر خواب چادر به روایت بن سیرین

چادر درخواب دیدن، محافظ زن است.

اگر بیند چون زنان چادر پوشیده است، دلیل که در آن کار خیر و شر است. لکن آن کار را از او مکروه دارند.


تعبیر خواب چادر به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید در چادری به سر می‌برید، نشانه آن است که در زندگی شما دگرگونی و تحولاتی روی خواهد داد.

دیدن تعدادی چادر در خواب، نشانه آن است که به اتفاق دوستانی وفادار و صمیمی به چند سفر خواهید رفت.

اگر خواب ببینید چادری که قصد نصب آن را دارید پاره و غیرقابل استفاده است، نشانه آن است که با مشکلی جدی روبرو خواهید شد.

اگر خواب ببینید جایی چادری افراشته اند، علامت آن است که دوستان در صدد سوء استفاده از منافع شما هستند و شما با دقت و تفکر نقشه های آنان را نقش بر آب می کنید


تعبیر خواب چادر به روایت امام صادق

چادر درخواب بر سه وجه است:

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب پله 🌒 تعبیر خواب بالا رفتن و پایین آمدن از پله / تعبیر پله چوبی و آهنی

مقام و منزلت

مرد را زن و زن را شوهر

سرپرست و مرد خانه


تعبیر خواب چادر به روایت کرمانی

چادر شب در خواب زن است، اگر بیند چادر شب فرا گرفت، یا کسی بدو داد، دلیل که زن نو خواهد.

اگر بیند چادر نو بخرید، دلیل که کنیزکی بخرد و از او فرزند آید، اگر این خواب زنی بیند، دلیل که او را شوهر آید.

اگر زنی بیند که چادر شب او بسوخت، دلیل که شوهرش بمیرد، یا او را طلاق دهد.


تعبیر خواب چاقچور

تعبیر خواب چادر زنانه سفیدچاقچور نیز از انواع لباس زنانه است که پوشیدنش این روزها مرسوم نیست.

چاقچور مانند سایر البسه زنانه چیزی نیست که مردان به خواب ببینند مگر این که مربوط به زن باشد و به زن برسد.

اگر مردی ببیند که برای همسرش چاقچور خریده، خواب او می گوید که از بابت وفاداری همسرش نگران است.

اگر ببیند که چاقچور همسرش را پاره کرده یا مخفی نموده، بین زن و شوهر اختلافی شدید پدید می آید. زیرا این خواب زمینه نامساعد مرد را نسبت به همسرش نشان می دهد و طبعا مردی که به این مرحله از تشویش برسد نمی تواند با همسرش سازگار باشد.

اگر زنی ببیند که چاقچور خریده یا کسی به او داده، نشان آن است که نسبت به حسن ظن اطرافیان خویش درباره خودش تردید دارد و اگر ببیند که چاقچور پوشیده در خانه و خانواده محترم و عزیز می شود.

چاقچور را از پارچه سفید تهیه می کنند و چنانچه کسی ببیند در خواب چاقچور سرخ رنگ و رنگ نامساعد دیگری پوشیده، غمین می شود و این غم ناشی از اتهامی است که به او وارد می آید.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب جنین🌒تعبیر خواب جنین انسان/ تعبیر خواب جنین به روایت ابن سیرین

سوراخ یا پاره بودن چاقچور نیز همین معنی را دارد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments