تعبیر خواب چادر 🌒 تعبیر خواب چادر مشکی از ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ یک دیدگاه

تعبیر خواب چادر 🌒 تعبیر خواب چادر مشکی از ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب چادر, تعبیر خواب چادر مشکی, تعبیر خواب چادر مشکی بر سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر مشکی پوشیدن, تعبیر خواب چادر پوشیدن, تعبیر خواب چادر سفید, تعبیر خواب چادر به سر داشتن, تعبیر خواب چادر نماز گلدار, تعبیر خواب چادر گل گلی, تعبیر خواب چادر سفید هدیه گرفتن, تعبیر خواب چادر سفید به سر داشتن, تعبیر خواب چادر نماز, تعبیر خواب چادر مشکی به سر داشتن دختر, تعبیر دیدن چادر مشکی در خواب, تعبیر خواب دیدن زن چادر مشکی, تعبیر خواب چادر مشکی سر کردن زن, تعبیر خواب چادر کوتاه, تعبیر خواب چادر ابه روایت امام صادق

تعبیر خواب چادر, تعبیر خواب چادر مشکی, تعبیر خواب چادر مشکی بر سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر مشکی پوشیدن, تعبیر خواب چادر پوشیدن, تعبیر خواب چادر سفید, تعبیر خواب چادر به سر داشتن, تعبیر خواب چادر نماز گلدار, تعبیر خواب چادر گل گلی, تعبیر خواب چادر سفید هدیه گرفتن, تعبیر خواب چادر سفید به سر داشتن, تعبیر خواب چادر نماز, تعبیر خواب چادر مشکی به سر داشتن دختر, تعبیر دیدن چادر مشکی در خواب, تعبیر خواب دیدن زن چادر مشکی, تعبیر خواب چادر مشکی سر کردن زن, تعبیر خواب چادر کوتاه, تعبیر خواب چادر ابه روایت امام صادق

تعبیر خواب چادر, تعبیر خواب چادر مشکی, تعبیر خواب چادر مشکی بر سر داشتن دختر, تعبیر خواب چادر مشکی پوشیدن, تعبیر خواب چادر پوشیدن, تعبیر خواب چادر سفید, تعبیر خواب چادر به سر داشتن, تعبیر خواب چادر نماز گلدار, تعبیر خواب چادر گل گلی, تعبیر خواب چادر سفید هدیه گرفتن, تعبیر خواب چادر سفید به سر داشتن, تعبیر خواب چادر نماز, تعبیر خواب چادر مشکی به سر داشتن دختر, تعبیر دیدن چادر مشکی در خواب, تعبیر خواب دیدن زن چادر مشکی, تعبیر خواب چادر مشکی سر کردن زن, تعبیر خواب چادر کوتاه, تعبیر خواب چادر ابه روایت امام صادق

چادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو .

تعبیر خواب خریدن چادر نماز سفید گلدار:

خریدن این نوع چادر بسیار خوب است چه برای خودت خریده باشی و چه برای اینکه به دیگران هدیه دهی.

معنی این خواب زیاد شدن روزی است و به جایگاه بلند رسیدن هم می تواند باشد.


تعبیر خواب مرده چادر نماز سفید گلدار به سر کند:

اگر در خواب ببینی که مرده ای چنین چادری به سر دارد چه او را بشناسی و چه برایت غریبه باشد معنی این خواب این است که عمر شما زیاد می شود و این خواب خوبی است.


تعبیر خواب پاره کردن چادر نماز سفید گلدار:

این خواب ، خواب خوبی نیست و معنی اش این می شود که شما به بلا و یا گناه دچار محی شوید خواه خودتان آن را پاره کنید و یا چادر را پاره شده ببینید و یا در دعوا آنرا پاره کنید.


تعبیر خواب چادر مشکی به سر داشتن دختر

اگر دختر مجردی خواب ببیند چادری شده است و فرقی ندارد رنگش چه باشید سفید باشد یا سیاه رنگی باشد یا ساده طرح دار باشد یا نباشد این نشانه ی شوهر است.
به این معنا که ممکن است بزودی به خانه ی بخت برود و یا پسری از او در جمعی خواستگاری کند.

تعبیر دومش از دیدگاه آن حضرت رسیدن به قدرت کمال و سعادت است به قدری که حتی دیگران حسرت حال او را بخورند مانند موفقیت های چشمگیر و یا پیروزی های پی در پی و سومین معنای ان صحبت با بزرگان است


تعبیر خواب چادر سفید به سر داشتن دختر

دیدن چنین خوابی معنی اش این است که شما در زندگی خود آرامش دارید و بدی ها و گناه های گذشته شما جای خود را به خوبی و حسنات داده است و شما در راه درستی قدم بر می دارید.


تعبیر خواب هدیه دادن چادر:

اگر بیننده خواب ببیند که چادری برای دیگری خریده یا چادر به کسی هدیه می دهد آن چادر رازی است که می خواهد دیگران پوشیده نگه دارند و در صورت اطلاع حفظ کنند و آبرویش را نبرند.

برای زنان دیدن چادر در خواب طبیعی است اما اگر زنی در خواب ببیند که چادر نو پوشیده در محیط خانواده عزت و احترامش بالا میرود و نزد شوهر عزیز می شود.


تعبیر خواب نماز خواندن با چادر نماز سفید گلدار:

در حالت کلی چارد پنهان ماندن گناه و یا از بین رفتن گناه است وقتی که خود را در حال نماز با چارد نماز می بینید معنی اش این است که شما به واسطه عبادات گناهانتان از بین می رود.


تعبیر خواب چادر سفید به سر داشتن دختر

دیدن چنین خوابی معنی اش این است که شما در زندگی خود آرامش دارید و بدی ها و گناه های گذشته شما جای خود را به خوبی و حسنات داده است و شما در راه درستی قدم بر می دارید.


تعبیر خواب چادر سیاه گمشده

گم شدن چادر مشکی در خواب یعنی به دلیل آن که فرد وارد محیط ارتباطی جدید شده گرفتار احساس فقدان شود.

درست مانند این که ناگهان شما را از پشت میز بلند کنند و مسئولیت اجرایی دهند.

طبیعی است که آدمی که سرو کارش با میز و پرونده و تعداد انگشت شماری آدم بوده، در موقعیت جدید تپش قلب بگیرد.


تعبیر خواب چادر سبز

پارچه چنانچه سبز باشد فرح و انبساط بخصوص اگر بخواهید با آن چادر بدوزید.


منوچهر مطیعی میگوید

اگر مردی ببیند که چادر دارد رازداری می کند و این راز ممکن است مال خودش باشد یا متعلق به دیگران اما اگر ببیند چادر پوشیده چون مرد چادر نمی پوشد و این یک کار غیر طبیعی است نیکو نیست و در خواب نشان دهنده این است که پوشنده چادر اعمال زشت و گناهان بزرگ خویش را از مردم پنهان نگه می دارد و این اعمال آن قدر زشت و بزرگ هستند که اگر بر ملا شوند مورد لعن و نفرین و حداقل مورد سرزنش و شماتت قرار می گیرد. اگر بیننده خواب ببیند که چادری برای دیگری خریده یا چادر به کسی هدیه می دهد آن چادر رازی است که می خواهد دیگران پوشیده نگه دارند و در صورت اطلاع حفظ کنند و آبرویش را نبرند. برای زنان دیدن چادر در خواب طبیعی است اما اگر زنی در خواب ببیند که چادر نو پوشیده در محیط خانواده عزت و احترامش بالا میرود و نزد شوهر عزیز می شود. اگر ببیند که چادرش پاره است یا رازش فاش می شود و یا این که آبرویش در مخاطره قرار می گیرد. به هر حال هر کسی چیزی پنهان دارد که دوست ندارد دیگران بدانند. کوشش در مسیر حفظ همین پوشیدگی است که در خواب به شکل چادر نمایان می گردد. چادر شب زن است و چادر کلا حرمت و عزت است که به زن بر می گردد.


ابن سیرین میگوید

چادر درخواب دیدن، محافظ زن است.

اگر بیند چون زنان چادر پوشیده است، دلیل که در آن کار خیر و شر است. لکن آن کار را از او مکروه دارند.


آنلی بیتون میگوید :

اگر خواب ببینید در چادری به سر می‌برید، نشانه آن است که در زندگی شما دگرگونی و تحولاتی روی خواهد داد.


امام صادق میفرمایند :

چادر درخواب بر سه وجه است. مقام و منزلت، مرد را زن و زن را شوهر، سرپرست و مرد خانه


کرمانی میگوید :

چادر شب در خواب زن است، اگر بیند چادر شب فرا گرفت، یا کسی بدو داد، دلیل که زن نو خواهد.

اگر بیند چادر نو بخرید، دلیل که کنیزکی بخرد و از او فرزند آید.

اگر این خواب زنی بیند، دلیل که او را شوهر آید.

اگر زنی بیند که چادر شب او بسوخت، دلیل که شوهرش بمیرد، یا او را طلاق دهد.


کارل یونگ میگوید :

تعبیر خواب بودن در چادر مسافرتی هستید این است که نیاز به تغییر موقت در روتین روزمره تان دارید.

نیاز دارید که زمانی را بگذارید و از سخت کار کردن روزانه دور شوید.

دیدن این خواب ممکن است به معنی بی ثباتی و نا امنی در موقعیت فعلی تان باشد.

شما نمی خواهید که یک جا بشینید.


آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید در چادری به سر می برید ، تعبیرش آن است که دگرگونی و تحولاتی در زندگی شما روی خواهد داد .

تعبیر دیدن تعدادی چادر در خواب ، آن است که به اتفاق دوستانی وفادار و صمیمی به چند سفر خواهید رفت .

تعبیر خواب خرید چادر مسافرتی نشان می دهد که در آینده ای نزدیک سفر جالبی خواهید داشت

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
1 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments