تعبیر خواب پیاز 🌒 تعبیر خواب پیاز سفید و قرمز / تعبیر خواب پیاز ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب پیاز 🌒 تعبیر خواب پیاز سفید و قرمز / تعبیر خواب پیاز ابن سیرین

تعبیر خواب پیاز, تعبیر خواب پیاز قرمز, تعبیر خواب پیاز سفید, تعبیر خواب پوست کندن پیاز, تعبیر خواب خوردن پیاز, تعبیر خواب پیاز ابن سرین, تعبیر خواب پیاز از امام صادق, تعبیر خواب پیاز حضرت یوسف, تعبیر خواب بریدن پیاز, تعبیر خواب پیاز خام, تعبیر خواب پیاز سرخ شده, تعبیر خواب پیاز سفید بزرگ, تعبیر خواب پیاز ابن سیرین, تعبیر خواب پیاز قرمز چیست, تعبیر خواب پیاز سفید ابن سیرین, تعبیر خواب پیاز گندیده, تعبیر خواب پیاز داغ چیست, تعبیر خواب پیاز کاشتن

تعبیر خواب پیاز, تعبیر خواب پیاز قرمز, تعبیر خواب پیاز سفید, تعبیر خواب پوست کندن پیاز, تعبیر خواب خوردن پیاز, تعبیر خواب پیاز ابن سرین, تعبیر خواب پیاز از امام صادق, تعبیر خواب پیاز حضرت یوسف, تعبیر خواب بریدن پیاز, تعبیر خواب پیاز خام, تعبیر خواب پیاز سرخ شده, تعبیر خواب پیاز سفید بزرگ, تعبیر خواب پیاز ابن سیرین, تعبیر خواب پیاز قرمز چیست, تعبیر خواب پیاز سفید ابن سیرین, تعبیر خواب پیاز گندیده, تعبیر خواب پیاز داغ چیست, تعبیر خواب پیاز کاشتن

تعبیر خواب پیاز, تعبیر خواب پیاز قرمز, تعبیر خواب پیاز سفید, تعبیر خواب پوست کندن پیاز, تعبیر خواب خوردن پیاز, تعبیر خواب پیاز ابن سرین, تعبیر خواب پیاز از امام صادق, تعبیر خواب پیاز حضرت یوسف, تعبیر خواب بریدن پیاز, تعبیر خواب پیاز خام, تعبیر خواب پیاز سرخ شده, تعبیر خواب پیاز سفید بزرگ, تعبیر خواب پیاز ابن سیرین, تعبیر خواب پیاز قرمز چیست, تعبیر خواب پیاز سفید ابن سیرین, تعبیر خواب پیاز گندیده, تعبیر خواب پیاز داغ چیست, تعبیر خواب پیاز کاشتن

برخی خوردن پیاز را به جستجوی موشکافانه تر برای پی بردن به حقیقت تعبیر کرده اند. این بدان معناست که شما برای رسیدن به اصل موضوع باید کمی ریز بین تر باشید و لایه های کم ارزش موضوع را کنار بگذارید تا به اصل ماجرا برسید.

تعبیر دیدن پیاز در خواب را می‌توان با توجه به پر خاصیت بودن و در عین حال گرفتن بوی بد دهان به واسطه خوردنش این گونه بیان کرد که سخنانی را بدون فکر بیان می‌کنیم و به بدی و زشتی آن سخن توجهی نمی‌کنیم. این گونه سخنان به صورت پیاز در خواب‌های ما خود را نشان می‌دهند.

تعبیر خواب پیاز عواطف و احساسات پنهان است. به گفته بعضی معبران این خواب نشان دهنده حس حسادت شدید نیز می باشد.

پیاز از یک طرف فراخی روزی و نعمت است و از سویی دیگر خوردن مال حرام.

تعبیر خواب خریدن پیاز

تعبیر خواب خریدن پیاز نیاز شما به محبت را نشان میدهد ( به اندازه پیاز خریده شده ). این نیاز به دلیل مشکلاتی است که در زندگی گذشته داشته اید.


تعبیر خواب بریدن پیاز

تعبیر خواب بریدن پیاز اینست که نیاز به رابطه ای عمیق تر دارید و از این رابطه ی سرد خسته شده اید.


تعبیر خواب اشک ریختن به خاطر پیاز

اگر در خواب دیدید که پیاز پوست می کَنید و اشک می ریزید ، تعبیرش این است که در ناخودآگاه خود به کسی حسادت می کنید. شما از دستاوردهای دیگران خسته شده اید و آنها را نفرین می کنید.


تعبیر خواب پوست کندن پیاز

تعبیر خواب پوست کندن پیاز این است که احتمالا از لحاظ احساسی با مشکل مواجه شده اید.
پوست کندن پیاز در خواب تعبیرش آنست که قدرت تصمیم گیری و مشارکت در اجتماع را ندارید. به همین دلیل ضررهای مالی زیادی خواهید دید.


تعبیر خواب کاشتن پیاز

تعبیر خواب کاشتن و رشد پیاز ، حوادث و اتفاقاتی است که در گذشته داشته اید. سعی کنید اتفاقات گذشته را فراموش کرده و در حال زندگی می کنید.


تعبیر خواب پرتاب کردن پیاز

تعبیر خواب پرتاب کردن پیاز نشان دهنده حوادثی وحشتناک است که در زندگی وجود دارد و شما را بسیار آزرده خاطر می کند.


تعبیر خواب پیاز خام

تعبیر خواب پیاز خام به مشکلات درون خانواده شما اشاره می کند. ممکن است با اعضای خانواده خود به تفاهم نرسیده باشید و این موضوع باعث تنش و ناراحتی شما بشود.


تعبیر خواب پیاز فاسد

تعبیر خواب پیاز فاسد، بدبینی شما نسبت به دیگران است. این بدبینی باعث مشکلات بسیاری در زندگی شما خواهد داشت.


تعبیر خواب پیاز حلقه ای

تعبیر خواب پیاز حلقه ای خوشی های کوتاه مدت است. این خوشی ها تکراری است و برای شما زیاد خوشایند نیست. سعی کنید از لحظات خود لذت ببرید و اختلافات را کنار بگذارید.


تعبیر خواب پیاز خرد شده

تعبیر پیاز خرد شده در خواب نشان دهنده تلاش شما برای پیدا کردن تکیه گاهی برای خود است. با این حال قادر هستید به تنهایی مشکلات خود را حل کنید و به اهداف خود برسید.


تعبیر خواب پیاز سرخ شده

پیاز سرخ شده در خواب نشان می دهد که سلامت شما در خطر است. باید از خود بیشتر مراقبت کنید. حتما این قدرت را دارید تا به همه این مشکلات غلبه کنید.

داشتن و خوردن پیاز سرخ شده نیز مال حرام است.


تعبیر خواب پیاز سبز

تعبیر خواب پیاز سبز ، سلامتی و صحت در زندگی است.


تعبیر خواب مزرعه پیاز

مزرعه پیاز در خواب نشان دهنده انرژی های منفی است. ممکن است اتفاقات بدی در آینده رخ دهد و باعث آسیب و ضرر به شما شود.


تعبیر خواب دیدن پیاز سر سفره

اگر کسی دید در سفره خود پیاز دارد و علاقه زیادی به خوردن آن دارد، به خوردن مال حرام حریص است.


تعبیر خواب پیاز امام جعفر صادق(ع) :

پیاز در خواب خوردن بر سه وجه است.
مال حرام،
غیبت و سخن زشت.
پشیمانی در کارها.

از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده اند که خوردن پیاز در خواب یا خوردن مال حرام است، یا به زبان آوردن سخن زشت و نابجا یا پشیمانی و ندامت است.


تعبیر خواب پیاز به روایت محمد بن سیرین :

تعبیر پیاز، غم و اندوه و تباه شدن حال و روز تو می‌باشد،
بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: تعبیرش مال حرامی می‌باشد که در آن خیر و راحتی وجود ندارد.


ابراهیم کرمانی میگوید :

پیاز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بیننده خواب مصلح و مستور است، به جهد خود را از خوردن حرام رفع کند.
اگر بیننده خواب مصلح نباشد، دلیل که مال حرام جمع کند و پیوسته در وی سخنان زشت گویند، خاصه چون پیاز سرخ است.
اگر پیاز پخته خورد، دلیل که سرانجام از حرام خوردن توبه کند و به خدای تعالی بازگردد.


منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

پیاز اشتها انگیز است اما دهان را بدبو می کند و تا چند ساعت بوی بد آن در دهان باقی می ماند.
سخنان نسنجیده ای که گاه می گوییم و بعد به زشتی آن توجه پیدا می کنیم و سخنانی که به ناحق پشت سر این و آن می زنیم که خودمان می دانیم درست نیست در خواب های ما به شکل پیاز ظاهر می شوند.
برخی از معبران نوشته اند پیاز از یک طرف فراخی روزی و نعمت است و از سویی دیگر خوردن مال حرام.
اگر در خواب ببینیم که پیاز خام می خوریم در روزهای آینده سخنی زشت و نابجا خواهیم گفت که بعد موجب شرمندگی خودمان خواهد شد.
اگر در خواب دیدیم که مقداری زیاد پیاز داریم خواب ما گویای آنست که چیزهایی به دست می آوریم که از نظر مالی در کارهای ما گشایشی به وجود می آورد.


لیلا برایت میگوید :

دیدن پیاز قرمز در خواب، نشانه‏ى نومیدى است.
خوردن پیاز در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارهایتان است.


آنلی بیتون میگوید :

دیدن مقداری پیاز در خواب ، علامت آن است که افرادی با بغض و حسد به موفقیت شما خواهند نگریست .
خوردن پیاز در خواب ، علامت غلبه بر تمام مخالفان است .
دیدن پیاز رسیده در خواب ، علامت آن است که در حرفه شما آنقدر رقابت وجود خواهد داشت که امور را جالب توجه جلوه بدهد .
دیدن پیاز پخته در خواب ، نشانه کسب منافع اندک از طریق شغل و حرفه است .
اگر خواب ببینید به هنگام پوست کندن پیاز از چشمهایتان اشک سرازیر می شود ، علامت آن است که رقبا شما را شکست خواهند داد .

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments