تعبیر خواب پشه🌒تعبیر خواب نیش پشه/ تعبیر خواب پشه از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب پشه🌒تعبیر خواب نیش پشه/ تعبیر خواب پشه از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب پشه,تعبیر خواب کشتن پشه بزرگ به روایت از ابن سیرین,تعبیر خواب نیش زدن پشه, تعبیر خواب پشه امام صادق, تعبیر خواب پشه بند, تعبیر خواب پشه کش, تعبیر خواب مگس های زیاد در خانه, تعبیر خواب پشه در موی سر, تعبیر خواب حشره  به روایت از حضرت یوسف

تعبیر خواب پشه,تعبیر خواب کشتن پشه بزرگ به روایت از ابن سیرین,تعبیر خواب نیش زدن پشه, تعبیر خواب پشه امام صادق, تعبیر خواب پشه بند, تعبیر خواب پشه کش, تعبیر خواب مگس های زیاد در خانه, تعبیر خواب پشه در موی سر, تعبیر خواب حشره  به روایت از حضرت یوسف

تعبیر خواب پشه,تعبیر خواب کشتن پشه بزرگ به روایت از ابن سیرین,تعبیر خواب نیش زدن پشه, تعبیر خواب پشه امام صادق, تعبیر خواب پشه بند, تعبیر خواب پشه کش, تعبیر خواب مگس های زیاد در خانه, تعبیر خواب پشه در موی سر, تعبیر خواب حشره  به روایت از حضرت یوسف


تعبیر خواب پشه به روایت محمد بن سیرین

پشه، مردی ضعیف و خوار و ناکس است و کاری اندک و حقیر کند

اگر ببینی پشه‌های زیادی روی تو جمع شده‌اند و تو را نیش می‌زنند، یـعـنـی بر سر زبان عامه مردم خواهی افتاد و تو را غیبت کرده و ضرر و زیان می‌رسانند (زیرا پشه خون مردم را می‌مکد).

اگر ببینی پشه از گلوی تو پایین رفته است، یـعـنـی با مردی حقیر و کوچک مشغول انجام کاری حقیر و کوچک می‌شوی و از آن چیز اندکی بدست می‌آوری.

اگر ببینی پشه در گوش یا بینی‌ تو فرو رفته و دچار ناراحتی و آسیب شده‌ای، یـعـنـی انسانی ضعیف باعث رنج و صدمه تو می‌شوند.

اگر ببینی با پشه جنگ می‌کنی، یـعـنـی با مرد ضعیفی جنگ و دشمنی می‌کنی

اگر بیند پشه بسیار بر تن او جمع شدند و او را می گزیدند، دلیل که بر زبان مردم عوام افتد و از ایشان به وی مضرت رسد، زیرا که پشه خون مردم را می مکد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب ذرت 🌒 تعبیر خواب بلال / تعبیر خواب خوردن ذرت / تعبیر مزرعه ذرت

اگر بیندپشه درگوش یا در بینی او فرو شد و از او رنج و گزند یافت، دلیل که از مردم ضعیف بدو رنج رسد و گزند.


تعبیر خواب پشه به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند که پشه بسیار به خانه او در آمدند، دلیل که او را غم و اندوه رسد.

اگر بیند که پشه گان غلبه کردند و درخانه او جمع شدند، دلیل که بر دشمن ضعیف ظفر یابد.

اگر بیند که پشه در بینی او شد و بیرون نیامد، دلیل که در محنت و بلا گرفتار شود.


تعبیر خواب پشه به روایت منوچهر مطیهی تهرانی

پشه حشره ای است بی مقدار و ضعیف اما مزاحم وزیان آور که گاه موجب بروز بیماری می شود.

پشه در خواب های ما سمبل انسان هایی قرار می گیرد که بر مبنای جهل و نادانی یااز طریق دوستی و یا از راه دشمنی زحمت و رنج فراهم می آورند و بسا موجب تباهی انسان می گردند.

ما معمولا یک پشه در خواب نمی بینیم مگر در شرایط خاص.

گاه می بینیم که اتاق محل زندگی ما پشه دارد یا پشه ها در فضای خانه ما وزوز می کنند.

این نشان دهنده بیم و هراسی است که از بد دهنی و کج اندیشی مردم کوچه بازار داریم.

پشه انبوه تجسمی است از قضاوت سطحی جاهلان و بی خردان که قدرت ندارند اما با سخن یاوه خویش موجبات گرفتاری ما را فراهم می آورند یا کدورت و ملال می دهند.

اگر دیدیم پشه یا پشه ها ما را می گزند نشان آن است که کسی یا کسانی درباره ما بد می گویند یا بد قضاوت می کنند چه در گفتار خود صدیق باشند و چه بر خلاف واقع بد بگویند.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب پرتقال 🌒 تعبیر خواب درخت پرتقال / تعبیر خواب پرتقال از ابن سرین

اگر ببینیم پشه ای وارد بینی ما شده از مردی احمق و ضعیف زیان می بینیم و حرف شخصی غیر مسئول موجب دردسر ما می شود.

اگر پشه به گوش ما وارد شد و در خواب حس کردیم که پشه ای دم گوش ما پرواز می کند یا وارد سوراخ گوش شده نشان آن است که کسی سعایت می کند و عمل او موجب ناراحتی می شود.

اگر پشه ای را کشتید دشمنی ضعیف را از خود دور کرده اید.


تعبیر خواب پشه از دیدگاه آنلی بیتون

دیدن پشه در خواب ، نشانه آن است که بیهوده سعی می کنید و در مقابل حملات موذیانه دشمنان خود ایستادگی کنید.

اگر خواب ببینید پشه ها را می کشید ، نشانه آن است که خانواده ای تشکیل خواهید داد و به ثروت و سعادت دست خواهید یافت.


تعبیر خواب پشه از دیدگاه لیلا برایت

دیدن پشه در خواب، بیانگر آن است موضوعى موجب ناراحتى شما مى ‏گردد.

اگر خواب ببینید که پشه شما را گزیده، یعنى دشمنى به شما آسیب مى ‏رساند.


توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of