تعبیر خواب پشت بام🌒تعبیر خواب افتادن از روی پشت بام/تعبیر خواب پشت بام به روایت از جابرمغربی

تعبیر خواب 🔥 ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ ۲ دیدگاه

تعبیر خواب پشت بام🌒تعبیر خواب افتادن از روی پشت بام/تعبیر خواب پشت بام به روایت از جابرمغربی

تعبیر خواب پشت بام, تعبیر خواب پشت بام کاهگلی به روایت از حضرت یوسف, تعبیر خواب پشت بام مسجد, تعبیر خواب پشت بام حرم امام رضا, تعبیر خواب پشت بام ابن سیرین, تعبیر خواب شستن پشت بام, تعبیر خواب افتادن از پشت بام به روایت از امام صادق, تعبیر خواب تعمیر پشت بام, تعبیر خواب پشت بام کعبه 

تعبیر خواب پشت بام, تعبیر خواب پشت بام کاهگلی به روایت از حضرت یوسف, تعبیر خواب پشت بام مسجد, تعبیر خواب پشت بام حرم امام رضا, تعبیر خواب پشت بام ابن سیرین, تعبیر خواب شستن پشت بام, تعبیر خواب افتادن از پشت بام به روایت از امام صادق, تعبیر خواب تعمیر پشت بام, تعبیر خواب پشت بام کعبه 

تعبیر خواب پشت بام, تعبیر خواب پشت بام کاهگلی به روایت از حضرت یوسف, تعبیر خواب پشت بام مسجد, تعبیر خواب پشت بام حرم امام رضا, تعبیر خواب پشت بام ابن سیرین, تعبیر خواب شستن پشت بام, تعبیر خواب افتادن از پشت بام به روایت از امام صادق, تعبیر خواب تعمیر پشت بام, تعبیر خواب پشت بام کعبه


تعبیر خواب کلی پشت بام

دیدن پشت بام خانه در خواب به تعبیر خواسته ها و یا آرزوهای قلبی و بلند مدت بیننده ی رویا است که در ذهن او بیشمار است، پشت بام رفعت مقام و جاه و عظمت است وچنانچه خویشتن را بر بام دیدید به اندازه ارتفاع آن بام ترقی می کنید و محترم و معزز می شوید.


تعبیر خواب ایستادن روی پشت بام

اگر ببینی روی پشت بام بلندی ایستاده ای و فقط در همین حال است تعبیر این که افکار و یا برنامه های زیاد و پیچیده ای در ذهنت می پرورانی.


تعبیر خواب نشستن روی پشت بام

اگر ببینی روی پشت بام نشسته ای دلیل بر این بر این افکار تسلط پیدا خواهی کرد و خواسته ها یا برنامه های خودت را عملی میکنی.


تعبیر خواب دویدن روی پشت بام

اگر ببینی روی پشت بام در حال دویدن هستی بدلیل شتاب زدگی در کارهایت ممکن است یکی دو مرتبه با شکست مواجه شوی اما دوباره به کار خودت ادامه دهی.


تعبیر خواب ایستادن روی پشت بام با دیگران

اگر دیدی همراه با دیگران روی پشت بام خانه ات هستی دلیل بر اینکه رهبر و یا مدیر یک تیم برای انجام کار یا هدفی بزرگ میشوی و یا اینکه دوستان و دیکران از تو حمایت میکنند.


تعبیر خواب همراهی خانواده روی پشت بام

اگر ببینی همراه خانواده ماننده زن خواهر برادر مادر پدر اقوانم یا آشنایان روی پشت بام خانه ات هستی دلیل بر اینکه سفری بسیار مهیج و لذت بخش را به زودی در کنار جمعی از عزیزانت تجربه میکنی.


تعبیر خواب همراهی یک ذوست روی پشت بام

اگر ببینی به همراه دوست صمیمی ات روی پشت بام خانه ای دلیل بر یک دیدار غیر منتظرانه است که باعث شگفتی یا تعجبت می شود .


تعبیر خواب بودن در پشت بام یک فرد ناشناس

اگر خود را روی پشت بام خانه ناشناسی دیدید باید منتظر برخوردی باشید که در نتیجه آن ترقی می کنید و محترم و معزز می شوید.


تعبیر خواب خوابیدن روی پشت بام

معبران بام را در خواب زن تعبیر نکرده اند.

چنانچه که ببینید روی بام آسوده و بی خیال نشسته اید کار شما نظام آرام بخشی می یابد.

اگر روی بام بودید و آن جا رختخواب گسترده ای هم بود به وسیله زنی که با او ازدواج می کنید به ترقی و تعالی می رسید و بزرگ و مشهور می شوید.

اگر در خواب ببینید که روی بام مرتفعی طاقباز خوابیده اید به طوری که آسمان را می توانید ببینید نشانی از گشادگی کارهاست و فرح و سرور و شادمانی و چنانچه روی سینه خوابیده باشید ابتلا و گرفتاری است.


تعبیر خواب پایین آمدن از روی پشت بام

اگر از بام به پائین بیائید تنزل مقام می یابید و چنانچه از آن بالابیفتید کاری مهم یا نتیجه بزرگی را که با زحمت و تلاش به دست آورده اید از دست می دهید و چنانچه کاسب و بازرگان باشید زیان مالی خواهید دید.


تعبیر خواب پرت شدن از روی پشت بام

حال اگر کسی شما را از بالای بام به پائین پرت کند به وسیله کسی از مقام خود ساقط می شوید و با توطئه ای آسیب می بینید.


تعبیر خواب نگاه کردن زمین از پشت بام

اگر از پائین به بالای بام مرتفعی نگاه کنید ندانسته از ضعف و زبونی خویش بیمناکید و چنانچه از روی بام به پائین نگاه کنید از پایداری موقعیتی که دارید متوحش و نگران می شوید.


تعبیر خواب پشت بام به روایت جابر مغربی

اگر کسی بینید که خودش از روی پشت بام سقوط میکند نحسی و ضرر این خواب سهم دیگران یا آشنایان او میشود اما اگر دید دیگران دچار چنین حادثه ای می شوند جان خودش در اثر حادثه ای تهدید می شود.


تعبیر خواب پشت بام به روایت شیخ طوسی

گر مردی خواب ببینید از پشت بام خانه ی خودش می افتد و بخاطر این حادثه ضربه ای به او وارد میشود این نشانه ی این است که خسران یا ضرر بزرگی متوجه یکی از هماسیگان نزدیک او میشود.

اگر ببینید که دیگران از روی پشت بام می افتند و خبرش به گوش او می رسد یا خودش شاهد این صحنه است تعبیر این است که برای خود صاحب رویا اتفاق یا حادثه ای روی می دهد که باعث می شود سایر مردم به عیادت او بروند و حالش را جویا شوند.


تعبیر خواب پشت بام از دیدگاه آنلی بیتون

اگر خواب ببینید بر پشت بام خانه ای ایستاده اید ، علامت آن است که به سعادتی بی کران دست خواهید یافت.

اما اگر احساس کنید از پشت بام سقوط می کنید ، نشانه آن است که در زندگی هیچ تکیه گاه محکمی نخواهید داشت.

اگر خواب ببینید بام خانه ای در حال فروریختن است ، علامت آن است که با مصیبتی ناگهانی مواجه خواهید شد.

اگر خواب ببینید سقف خانه ای را تعمیر می کنید ، نشانه آن است که به سرعت بر ثروت شما افزوده خواهد شد.

خوابیدن بر پشت بام در خواب ، علامت آن است که از گزند دشمنان همواره محفوظ خواهید ماند.


تعبیر خواب پشت بام از دیدگاه هانس کورت

دیدن پشت بام در خواب، بیانگر رسیدن به خوشبختی است.

سقوط از پشت بام در خواب، نشان دهنده آن است که دچار مشکلی می شوید.

اگر خواب ببینید که در پشت بامی خوابیده اید، به این معنا است که دشمنانتان نمی ‏توانند به شما آسیب برسانند.


تعبیر خواب پشت بام در کتاب سرزمین رویاها نوشته تونی کریسپ

پشت بام نمادی از فلسفه، باورها و استراتژی‌هایی برای از پس زندگی برآمدن که از آن‌ها برای حفاظت از خودمان در برابر استرس استفاده می‌کنیم.

ایستادن روی پشت بام: اوج گیری هشیاری

تعمیر پشت بام: خلق استراتژی‌هایی جدید برای از پس زندگی برآمدن، احساس آسیب پذیری

چکه کردن پشت بام یا سقف: نیاز به استراتژی‌هایی جدید برای از پس زندگی برآمدن

اگر خانه یا ساختمان پشت بامی نداشت: اگر رویا تهدید آمیز نبود، به نبود مرز میان شخصیت و ماورا طبیعت یا آگاهی متعالی اشاره می‌کند؛ حس ارتباط با حیات

یا آگاهی گسترده تر. اگر رویا تهدید آمیز بود، احساس اینکه نیروهایی از خارج به فرد هجوم آورده اند.

باغچه روی پشت بام: رشد ذهنی روانی و شکوفا شدن ایده‌ها، بصیرت و توانایی‌های نو

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
2 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments