تعبیر خواب پرواز 🌒 تعبیر خواب پرواز کردن با هواپیما / تعبیر خوب پریدن امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۱۴ دی ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب پرواز 🌒 تعبیر خواب پرواز کردن با هواپیما / تعبیر خوب پریدن امام صادق

تعبیر خواب پرواز, تعبیر خواب پرواز کردن با هواپیما, تعبیر خوب پریدن امام صادق,تعبیر خواب پرواز با هواپیما, خواب پرواز کردن بدون بال, تعبیر خواب پرواز انسان بدون بال, پرواز در خواب از نظر روانشناسی, دیدن پرواز کردن در خواب, تعبیر خواب بلند شدن از روی زمین, تعبیر خواب بال درآوردن, تعبیر خواب پرواز با بالن, تعبیر خواب پرواز با هیلیکوپتر, تعبیر خواب پرواز در آسمان, تعبیر خواب پرواز با چتر, تعبیر خواب پرواز با بادکنک, تعبیر خواب پرواز روی دریا, تعبیر خواب پرواز بدون بال

تعبیر خواب پرواز, تعبیر خواب پرواز کردن با هواپیما, تعبیر خوب پریدن امام صادق,تعبیر خواب پرواز با هواپیما, خواب پرواز کردن بدون بال, تعبیر خواب پرواز انسان بدون بال, پرواز در خواب از نظر روانشناسی, دیدن پرواز کردن در خواب, تعبیر خواب بلند شدن از روی زمین, تعبیر خواب بال درآوردن, تعبیر خواب پرواز با بالن, تعبیر خواب پرواز با هیلیکوپتر, تعبیر خواب پرواز در آسمان, تعبیر خواب پرواز با چتر, تعبیر خواب پرواز با بادکنک, تعبیر خواب پرواز روی دریا, تعبیر خواب پرواز بدون بال

تعبیر خواب پرواز, تعبیر خواب پرواز کردن با هواپیما, تعبیر خوب پریدن امام صادق,تعبیر خواب پرواز با هواپیما, خواب پرواز کردن بدون بال, تعبیر خواب پرواز انسان بدون بال, پرواز در خواب از نظر روانشناسی, دیدن پرواز کردن در خواب, تعبیر خواب بلند شدن از روی زمین, تعبیر خواب بال درآوردن, تعبیر خواب پرواز با بالن, تعبیر خواب پرواز با هیلیکوپتر, تعبیر خواب پرواز در آسمان, تعبیر خواب پرواز با چتر, تعبیر خواب پرواز با بادکنک, تعبیر خواب پرواز روی دریا, تعبیر خواب پرواز بدون بال

رویای پرواز نشانگر احساس آزادی جدید در جایی است که قبلاً احساس محدودیت و محدودیت کرده اید.

پرواز کردن یکی از آرزویهای دیرینه انسان است. انسان در رویا و خیال همیشه به فکر بال پرواز بوده و هست . به طوری که پرواز کردن در خواب نیز برای انسان لذت بخش است. تعبیر خواب پرواز به گفته معبران بستگی به جا و نوع پرواز دارد

پرواز کردن به سفر رفتن و یا به ازدواج کردن تعبیر شده است. اگر کسی ببیند که در حال پرواز است و بر جای پرواز دوباره فرود می آید، به سفری می رود که در بازگشت از سفر، منفعت بسیاری برایش خواهد بود. اما اگر دید که پرواز می کرد و به آرامی جای دیگر فرود می آمد، تحول و دگر گونی در زندگی او به وجود می آید که دل خواه است.

اگر جای سبز و خرمی فرود آمد، از این تحول و دگر گونی سود می برد. پرواز در شب تحولی است آمیخته به اندوه و غم، یا سفری همراه با خستگی و رنج که سود ندارد. گاه در خواب می بینید که پرواز می کنید اما می خواهید خود را به لبه دیوار یا بالای برج و یا نقطه دیگری برسانید و هر چه تلاش می کنید نمی توانید. این نشانه آن است که در تحولات آینده زندگی برای رسیدن به هدف های تعیین شده دچار مشکل و سختی می شوید و یا اصلا نمی رسید. سقوط در خواب نمایانگر سقوط حرفه ای و شغلی است و گویای این واقعیت که برای ایجاد تحول با ناکامی رو به رو می شوبد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب دستکش🌒تعبیر خواب دستکش طلا/ تعبیر خواب دستکش به روایت از ابن سیرین

محمد ابن سیرین گوید :

اگر ببینی در پهنۀ آسمان پرواز می‌کنی، یـعـنـی به سفری با خیر و برکت می‌روی.
اگر ببینی از طرف قبله پرواز کردی و دوباره به جای خودت برگشتی، یـعـنـی به مسافرت می‌روی و به زودی با سود و منفعت زیادی بازمی‌گردی، خصوصاً اگر ببینی پر داشته‌ای.
اگر ببینی به آسمان رفته‌ای، به قصد اینکه دیگر به زمین برنگردی، یـعـنـی مقام و بزرگی و «پادشاهی» به دست می‌آوری و کار بزرگ موفقیت آمیزی انجام خواهی داد.
اگر ببینی سوار اسب شده‌ای و پرواز می‌کنی، یا اسب مثل پرنده‌ها بالدار می‌باشد و پرواز می‌کند، یـعـنـی در دین و دنیا به عزت و شرافت و بزرگی می‌رسی یا شاید صاحب اسب به مسافرت برود.
اگر ببینی از بام خودت به بام دیگری میپری، یـعـنـی زن خود را طلاق داده و زن دیگری را می‌گیری و یا «کنیزکی» به دست می‌آوری.
اگر ببینی روی پشت بام خانه‌ای پریدی و خانۀ زیر پای تو فرو ریخت، ولی زنده مانده‌ای، یـعـنـی زنت از تو جدا شده، ولی دوباره برمی‌گردد.


امام صادق(ع)میفرمایند :

پریدن در خواب بر پنج وجه است. سفر، حج، بزرگی، تغییر حال، بیماری و مرگ


ابراهیم عبدالله کرمانی گوید :

اگر دید به آسمان بپرید، دلیل که حج کند. اگر دید از سرای خود به سرای مجهول بپرید، دلیل که اجل او نزدیک باشد و باید از گناه توبه کند.
اگر ببینی روی بدن خودت پرهایی داری که با پرهای پرندگان فرق می‌کند، یـعـنـی تا حد مرگ دچار بیماری می‌شوی ولی سرانجام بهبود پیدا می‌کنی.
اگر ببینی با فرشته‌ها به آسمان رفتی، ولی دوباره به زمین برگشته‌ای، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی و در جهان به نیکی و خیر مشهور می‌شوی.
اگر ببینی فرشته شده‌ای و با فرشته‌ها به آسمان رفته‌ای، یـعـنـی زاهد و پرهیزکار شده و دست از مسائل مادی و دنیوی برمی‌داری و راه آخرت را ادامه خواهی داد.
اگر فردی در خواب ببیند که پر داشت و می پرید، دلیل کند که به سفر رود و کارش بد شود؛ و اگر ببیند با خودش پر مرغ داشت، دلیل کند که به قدر آن، وی را خیر و منفعت رسد؛ و اگر مشاهده کند که پرهایش بیفتاد، دلیل کند که از بزرگی، جاه و مقام بیفتد و مالش نقصان گردد؛ و اگر ببیند که پر پهن داشت، دلیل بر اندیشه بُود و غم خوردنش دلیل بر مضرت می باشد.

همچنین بخوانید:  تعبیرخواب آب بازی🌒تعبیرخواب خیس شدن با آب/ تعبیرخواب آب پاشیدن روی مرده

جابر مغربی گوید :

اگر ببینی فرشته‌ها تو را به آسمان برده‌اند، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی.


دانیال نبی میفرمایند :

اگر بیند چون مرغ از جائی به جائی می پرید، دلیل که به سفر رود و به قدر بلندی و پریدن وی از زمین بلندی و شرف یابد.
اگر بیند راست به آسمان می رفت، دلیل که او مضرت رسد.
اگر بیند چندان پرواز کرد در هوا که به آسمان رسید و در آسمان ناپدید شد و زمین نیامد، دلیل که زود از دنیا رحلت کند.


اسماعیل اشعث گوید :

اگر ببینی با اسب پرواز کردی و بعد فرود آمدی، یـعـنـی به دست پادشاه هلاک و نابود می‌شوی.


علامه اسدی میگویند :

اگر دیدی در میان آسمان ها بدون بال در حال رها شدن و یا پرواز کردن هستی به این تعبیر است که خداوند بزرگ در تقدیر شما روزهای خوب آرام و بسیار روشنی را قرار داده است حتی اگر در حال حاضر در شرایط بدی به سر ببری.


منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

پرواز در خواب نیکو است مگر این که مستقیم تا اعماق آسمان بالا بروید که دیگر زیر پای خود را نبینید. این را معبران بد دانسته اند و معتقدند که حیات بیننده خواب را خطری حتمی تهدید می کند. پریدن بیشتر سفرکردن تعبیر شده یا زن گرفتن. اما اگر دیدید که پرواز می کنید و از جایی برمی خیزید و به آرامی جای دیگر فرود می آیید تحول و دگر گونی در زندگی شما به وجود می آید که دل خواه است. اگر جای سبز و خرمی فرو آمدید از این تحول و دگر گونی سود می برید. پرواز در شب تحولی است آمیخته به اندوه و غم یا سفری است که خستگی و رنج دارد و و سود ندارد. گاه در خواب می بینید که پرواز می کنید اما می خواهید خود را به لبه دیوار یا بالای برج و یا نقطه دیگری برسانید و هر چه تلاش می کنید نمی توانید. این نشانه آن است که در تحولات آینده زندگی برای رسیدن به هدف های تعیین شده دچار مشکل و سختی می شوید و یا اصلا نمی رسید. مجلسی نوشته اگر کسی ببیند که حین پرواز به زمین می افتد زن خود را طلاق می دهد و زنی دیگر می گیرد اما سقوط در خواب نمایانگر سقوط حرفه ای و شغلی است و گویای این واقعیت که برای ایجاد تحول با ناکامی رو به رو می شوبد. مجموعا دیدن پرواز در خواب بد نیست و بهبود امور را نوید می دهد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب پرتقال 🌒 تعبیر خواب درخت پرتقال / تعبیر خواب پرتقال از ابن سرین

دیدگاه آنلی بیتون میگوید :

اگر خواب ببینید با بال‌هایی سیاه پرواز می‌کنید، نشانه نومیدی است.
اگر در حین پرواز سقوط کنید، علامت آن است که در زندگی فردی منحط و پست می‌شوید.
اگر در حین پرواز از خواب بیدار شوید، علامت آن است که دیگر بار مقام و منزلت خود را بدست می‌آورید.


لیلا برایت میگوید :

اگر در خواب ببینید که بال و پر دارید و پرواز می‌کنید، بیانگر گرفتاری و دردسر است.
تعبیر خواب پرواز با هواپیما: نشانه‌ی ناامیدی و یأس است.
تعبیر خواب پرواز با بالن نشانه‌ی آن است که به یکی از اهدافتان می‌رسید.
اگر در خواب ببینید که هنگام پرواز سقوط می‌کنید، یعنی روزهای سختی پیش رو دارید.


تعبیر خواب پرواز در کتاب فرهنگ تفسیر رویا

رویای پرواز می تواند بیانگر مفاهیمی همچون اراده، تلاش و آموزش بسیار باشد. این جنبه از تصویر پرواز بیانگر کسب استقلال و ابراز توانایی‌های بالقوه فرد است. آلفرد ادلر (نخستین پیشگام گروه روانشناسی اجتماعی در روانکاوی) بر آن بود که رویاهای پرواز نشان دهنده اعتماد به نفس و توانایی حل مسائل زندگی فرد هستند. آن‌ها نشان دهنده غلبه بر موانع، غلبه بر جاذبه زندگی و غلبه بر هر آنچه با سنگینی‌اش شور زندگی فرد را فرود می‌آورد هستند.
انسان‌هایی که چنین رویاهایی می‌بینند معمولا به خوبی از عهده اداره کردن زندگی خود برمی‌آیند. تصویر پرواز در رویا همچنین فشارهای درونی دیگری که ما را به پایین می‌کشند از قبیل نداشتن اعتماد به نفس، اضطراب و افسردگی را نشان می‌دهد. این جنبه منفی رویای پرواز است که نشان می‌دهد چگونه ما از ترس‌ها و آسیب‌های روحی درونی به وسیله جدا کردن احساسات و ذهن خود از واقعیت فرار می‌کنیم.
در اغلب موارد فرد به تنهایی پرواز می‌کند که این امر جنبه مستقل بودن را در پرواز نشان می‌دهد. اما به علت اینکه پرواز احساسات مثبت و مسرت بخش را نیز در بر دارد، شاید شامل تمایلات جسمانی نیز بشود. رویای پرواز همچنین رهایی از هنجارها و محدودیت‌های جامعه را نیز به تصویر می‌کشد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments