تعبیر خواب پارو🌒 تعبیر خواب پارو زدن در قایق/ تعبیر خواب پارو از دیدگاه آنلی بیتون

تعبیر خواب 🔥 ۲۷ مرداد ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب پارو🌒 تعبیر خواب پارو زدن در قایق/ تعبیر خواب پارو از دیدگاه آنلی بیتون

تعبیر خواب پارو, تعبیر خواب پارو زدن در قایق, تعبیر خواب پارو زدن برف, تعبیر خواب برف از نظر حضرت یوسف, تعبیر خواب قطب شمال, تعبیر خواب نمک و برف, تعبیر خواب برف و بهمن, تعبیر خواب سقوط در برف, تعبیر خواب سر خوردن روی برف, تعبیر خواب پارو حضرت صادق, تعبیر خواب پاروی ابن سیرین

تعبیر خواب پارو, تعبیر خواب پارو زدن در قایق, تعبیر خواب پارو زدن برف, تعبیر خواب برف از نظر حضرت یوسف, تعبیر خواب قطب شمال, تعبیر خواب نمک و برف, تعبیر خواب برف و بهمن, تعبیر خواب سقوط در برف, تعبیر خواب سر خوردن روی برف, تعبیر خواب پارو حضرت صادق, تعبیر خواب پاروی ابن سیرین

تعبیر خواب پارو, تعبیر خواب پارو زدن در قایق, تعبیر خواب پارو زدن برف, تعبیر خواب برف از نظر حضرت یوسف, تعبیر خواب قطب شمال, تعبیر خواب نمک و برف, تعبیر خواب برف و بهمن, تعبیر خواب سقوط در برف, تعبیر خواب سر خوردن روی برف, تعبیر خواب پارو حضرت صادق, تعبیر خواب پاروی ابن سیرین


تعبیر خواب پارو درحالت کلی

تعبیر پارو، کسی است که مردم از آن کمک می گیرند و در دفع ناراحتی و غم و اندوه از آن شخص یاری میجویند.


تعبیر خواب پارو زدن

تعبیر خواب اینکه در یک قایق بزرگ پارو می زنید، بدست آوردن پول هنگفت است.


تعبیر خواب پارو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

پارو مانند بیل خادم است و کسی است که به شما کمک می کند و در انجام کارها به یاری شما بر می خیزد.

اگر در خواب دیدید که برف پارو می کنید، به کمک کسی غم و اندوه را از خود می رانید.

چنانچه دیدید که با پارو جو و گندم روی هم انبار می کنید و می ریزید، آن طور که در انبار روستاها پارو می زنند، نعمت زیادی به وسیله کسی نصیب شما می شود.

پارو اگر از چوب بود، نیکو است و اگر از آهن بود خواب شما از یک دوست و همراه قدرتمند با شما سخن می گوید.

پاروی شکسته بیماری است و این که به وقت سختی هیچکس به کمک بیننده خواب نمی آید.

اگر بیننده خواب ببیند که در تابستان پارویی به دست دارد و برف جمع می کند و در جایی روی هم می ریزد، پولی به رایگان نصیب او می شود.

روی هم رفته پارو دوست و همراه و کمک است و نیکو است.


تعبیر خواب پارو از دیدگاه آنلی بیتون

تعبیر خواب پارو به دست داشتن، چشم پوشی از لذت های زندگی برای آسایش دیگران است.

تعبیر خواب گم کردن پارو، تلاش برای طرح های بیهوده است.

تعبیر خواب دیدن پاروی شکسته، چشم پوشی از تفریح موردعلاقه است.


تعبیر خواب پارو در کتاب سرزمین رویاها

خواب یک پارو: شما آدم سبک مغزی هستید.

پارو گم می کنید: نقشه های شما نقش بر آب خواهند شد.

یک پاروی شکسته: خوشی های شما همین جا قطع می شود.

به تنهایی پارو می زنید: زوج شما زرنگ و چابک است.

به اتفاق دیگران پارو می زنید: منتظرمشکلات فراوان باشید.

بچه ها پارو می زنند: موفقیت شما در زندگی حتمی است.

دیگران پارو می زنند: روابط عشقی شما در خطر است.

دشمنان پارو می زنند: اغتشاش و پیچیدگی در کارها.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments