تعبیر خواب وضو گرفتن 🌒 تعبیر خواب وضو گرفتن شخص دیگری امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ یک دیدگاه

تعبیر خواب وضو گرفتن 🌒 تعبیر خواب وضو گرفتن شخص دیگری امام صادق / تعبیر خواب وضو گرفتن با آب باران تمیز

تعبیر خواب وضو گرفتن, تعبیر خواب وضو گرفتن شخص دیگری امام صادق, تعبیر خواب وضو گرفتن نادرست, تعبیر خواب وضو گرفتن به سختی, تعبیر خواب وضو گرفتن شخص دیگری, تعبیر خواب وضو گرفتن مرده در خواب, تعبیر خواب وضو گرفتن برای نماز جماعت, تعبیر خواب دیدن وضو گرفتن دیگری, تعبیر خواب وضو گرفتن توپ تاپ, تعبیر خواب وضو گرفتن با آب باران, تعبیر خواب وضو امام صادق, تعبیر خواب وضو گرفتن ابن سیرین, تعبیر خواب وضو گرفتن حضرت یوسف

تعبیر خواب وضو گرفتن, تعبیر خواب وضو گرفتن شخص دیگری امام صادق, تعبیر خواب وضو گرفتن نادرست, تعبیر خواب وضو گرفتن به سختی, تعبیر خواب وضو گرفتن شخص دیگری, تعبیر خواب وضو گرفتن مرده در خواب, تعبیر خواب وضو گرفتن برای نماز جماعت, تعبیر خواب دیدن وضو گرفتن دیگری, تعبیر خواب وضو گرفتن توپ تاپ, تعبیر خواب وضو گرفتن با آب باران, تعبیر خواب وضو امام صادق, تعبیر خواب وضو گرفتن ابن سیرین, تعبیر خواب وضو گرفتن حضرت یوسف

تعبیر خواب وضو گرفتن, تعبیر خواب وضو گرفتن شخص دیگری امام صادق, تعبیر خواب وضو گرفتن نادرست, تعبیر خواب وضو گرفتن به سختی, تعبیر خواب وضو گرفتن شخص دیگری, تعبیر خواب وضو گرفتن مرده در خواب, تعبیر خواب وضو گرفتن برای نماز جماعت, تعبیر خواب دیدن وضو گرفتن دیگری, تعبیر خواب وضو گرفتن توپ تاپ, تعبیر خواب وضو گرفتن با آب باران, تعبیر خواب وضو امام صادق, تعبیر خواب وضو گرفتن ابن سیرین, تعبیر خواب وضو گرفتن حضرت یوسف

به طور کلی دیدن وضو ساختن در خواب نیکو است.

وضو گرفتن در خواب بسیار نیکو است به خصوص اگر در عالم خواب نیت اقامه نماز داشته باشید. معبران کهن نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند که در آب صاف و زلال وضو می سازد از غم و رنج رهایی می یابد.

منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

اگر در خواب ببینید که وضو می‌گیرید اما آب کدر و تاریک و گل آلود است خوب نیست چرا که خواب شما می‌گوید مشکلاتی برای شما پیش می‌آید و درمانده می‌شوید. به طور کلی دیدن وضو ساختن در خواب نیکو است.


تعبیر خواب وضو گرفتن از محمد ابن سیرین :

تعبیر گرفتن وضو با آب پاک و صاف بر این است که مقصودش حاصل شود.
تعبیر گرفتن وضو با آب ناپاک و پلید نشانه که از مقصودش دورتر می شود


جابر مغربی میگوید :

تعبیر خواب وضو اگر بیند که وضوی نماز ساخته بود و ناگاه او را حدث پدید آمد، دلیل که در کار خود بیچاره شود.
وضو گرفتن در خواب بسیار نیکو است به خصوص اگر در عالم خواب نیت اقامه نماز داشته باشید.
تعبیر دیدن آب صاف در خواب اگر کسی در خواب ببیند که در آب صاف و زلال وضو می سازد از غم و رنج رهایی می یابد.
گرفتن وضو در خواب اگر بیماری در خواب ببیند وضو به نیت نماز می گیرد، از بیماری شفا می یابد
تعبیر خواب وضو اگر وامداری ببیند از زیر بار دین بیرون می آید
اگر در خواب ببینید که وضو می گیرید اما آب کدر و تاریک و گل آلود است خوب نیست چرا که مشکلاتی برای شما پیش می آید و درمانده می شوی


ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺷﻌﺚ گوید :

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭی ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻭﺿﻮ ﺑﻪ ﻧﻴﺖ ﻧﻤﺎﺯ می ﮔﻴﺮﺩ، ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭی ﺷﻔﺎ می ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻭﺍﻣﺪﺍﺭی ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺍﺯ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﻦ ﺑﻴﺮﻭﻥ می ﺁﻳﺪ

ﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻭﺿﻮ می ﮔﻴﺮﻳﺪ ﺍﻣﺎ ﺁﺏ ﮐﺪﺭ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﮏ ﻭﮔﻞ ﺁﻟﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺏ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎ می ﮔﻮﻳﺪ ﻣﺸﮑﻼتی ﺑﺮﺍی ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺶ می ﺁﻳﺪ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﺪﻩ می ﺷﻮﻳﺪ


ابراهیم کرمانی گوید :

اگر فردی بدون وضو گرفتن نماز بخواند نشانه این است که دین و ایمان وی ضعیف است و مال و اموالی را که در اختیار او است از دست می رود.
اگر فردی در خواب ببیند که بعد از وضو گرفتن اتفاقی باعث باطل شدن وضوی او می شود نشانه این است که در کسب و کار خود ناتوان و عاجز خواهد شد.
اگر فردی در خواب ببیند که بعد از وضو گرفتن اتفاقی باعث ابطال وضوی وی شد و خواب بیننده دوباره وضو گرفت و نماز خواند ولی نمازش را به صورت کامل تمام نکرد نشانه این است که بزودی از دنیا می رود و اگر خواب بیننده در خواب ببیند که بعد از وضو گرفتن دوباره نماز نخواند تعبیر این خواب بهتر است.


تعبیر خواب وضو گرفتن به روایت امام صادق :

اگر فردی در خواب ببیند که وضو می گیرد و کسی به وضو گرفتن او نگاه می کند آن فرد به دست خواب بیننده توبه می کند.
اگر فردی در خواب ببیند در حالی که وضو می گیرد به صورت شخصی عالم نیز نگاه می کند خواب بیننده به دست آن شخص عالم توبه می کند.

 

 

 

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
1 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments