تعبیر خواب نگهبان 🌒 تعبیر خواب نگهبان زندان و سگ نگهبان از ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۰۳ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب نگهبان 🌒 تعبیر خواب نگهبان زندان و سگ نگهبان از ابن سیرین

تعبیر خواب نگهبان, تعبیر خواب نگهبان از ابن سیرین, تعبیر خواب سگ نگهبان, تعبیر خواب نگهبان زندان, تعبیر خواب پاسبان, تعبیر خواب نگهبان دادن, تعبیر خواب, تعبیر خواب نگهبان داشتن, تعبیر خواب نگهبان قبرستان

تعبیر خواب نگهبان, تعبیر خواب نگهبان از ابن سیرین, تعبیر خواب سگ نگهبان, تعبیر خواب نگهبان زندان, تعبیر خواب پاسبان, تعبیر خواب نگهبان دادن, تعبیر خواب, تعبیر خواب نگهبان داشتن, تعبیر خواب نگهبان قبرستان

تعبیر خواب نگهبان, تعبیر خواب نگهبان از ابن سیرین, تعبیر خواب سگ نگهبان, تعبیر خواب نگهبان زندان, تعبیر خواب پاسبان, تعبیر خواب نگهبان دادن, تعبیر خواب, تعبیر خواب نگهبان داشتن, تعبیر خواب نگهبان قبرستان

دیدن نگهبان / پاسبان در خواب نیکو است و خداوند به قدر و منزلت بیننده خواب می افزاید. پاسبانی کردن و پاس دادن نیز نیکو است و گویای خیر و منفعت است…

نگهبان و یا محافظ در حفاظت و نگهداری جان و مال افراد کوشا است.

نگهبانی از زمان‌های گذشته معمول بوده و حتی قبایل ابتدایی که در داخل غارها و جنگل‌ها زندگی می‌کردند برای ایجاد امنیت خود با گماردن عناصر تأمین، قبیله خود را از خطر حیوانات و سایر انسان‌ها محفوظ می‌داشته‌اند.
دیدن نگهبان در خواب به معنی عزت و بزرگی و جاه می باشد. اگر کسی در خواب دید که نگهبان بود و نگهبانی می کرد یعنی پادشاه و حاکم شهر او را بسیار دوست می دارد.
دیدن نگهبان در خواب ، علامت آن است که زندگی شما به راحتی اداره میشود و همواره مدافعان مهربانی پشتیبان شما خواهند بود .

تعبیر خواب نگهبان مسلح

دیدن یک نگهبان مسلح در خواب نشانگر تفکر منطقی است. شما با احتیاط  عمل می کنید.


تعبیر خواب سگ نگهبان

اگر در خواب خود سگ نگهبان دیدید معنی خواب شما این است که باید از خود و دیگران در مقابل خطرات محافظت کنید.


تعبیر خواب نگهبان زندان

دیدن یک نگهبان زندان در خواب نشان می دهد که اعتقاد شما و یا روش تفکر شما باعث محدود شدن رشد خود شما می شود. ترس شما از اشتباه کردن مانع از زندگی می شود.


تعبیر خواب نگهبان به روایت محمد بن سیرین

اگر ببینی با نگهبان های شب که افراد درستکاری هستند گشت می‌زنی، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد، ولی اگر بدکار و مفسد بودند تعبیرش ضرر و زیان است.
تعبیر نگهبان، کسی است که قدر و منزلت و احترام و حاکمیت دارد و مراقب کارها و متوجه و نگران مردم می‌باشد.
اگر ببینی از اهل و نزدیکان به درستی نگهبانی و حراست می‌کنی، تعبیرش سود و منفعت در دنیا و آخرت می‌باشد.
اگر ببینی از افراد درستکار و پرهیزکار نگهبانی و حراست می‌کنی، یـعـنـی از آن‌ها به تو خیر و منفعت دینی می‌رسد.


ابراهیم کرمانی میگوید :

اگر ببینی پاسبان‌های شب، لباس تو را درآورده و تو را به زندان انداختند، یـعـنـی افراد «پادشاه» به تو بی‌حرمتی می‌کنند.


منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

دیدن پاسبان در خواب نیکو است و خداوند به قدر و منزلت بیننده خواب می افزاید.

پاسبانی کردن و پاس دادن نیز نیکو است و گویای خیر و منفعت است.

اگر در خواب دیدید که خودتان پاسبان شده اید و لباس پاسبانی پوشیده اید خواب شما می گوید که ناخود آگاه از چیزی و کسی بیمناک هستید و می ترسید لیکن خواب بدی نیست و نباید نگران باشید.
چنانچه در خواب ببینید که پاسبانی به شما نزدیک می شود امنیت و فراغت خیال می یابید و رفع نگرانی و تشویش شما می شود.
اگر دیدید که با پاسبانی همراه هستید و راه می روید و در یک مسیر سفر می کنید به سفر می روید و چنانچه پاسبان چیزی به شما داد زیان می کنید و پولی نه چندان زیاد را از دست می دهید.
اگر شما به پاسبان چیزی بدهید در آینده نزدیک سودی نصیب شما می شود و بهره ای می برید.
اگر در خواب با پاسبان صحبت می کردید در روزهای آینده مورد سئوال قرار می گیرید و لازم می شود که به پرسشی جواب بدهید. نه سئوال شما را خوشنود می کند و نه جواب را به رضایت می دهید.

اگر کسی را با لباس پاسبانی دیدید و او آشنای شما بود در روزهای آتی یکی از خویشاوندانتان به شما خیانت می کند و دروغ می گوید.


آنلی بیتون میگوید :

دیدن پاسبان در خواب ، علامت آن است که تغییراتی نامساعد در زندگی شما
روی خواهد داد که موجب می شود رنج عظیمی را تحمل کنید .
اگر خواب ببینید پاسبان شده اید یا علاقمندید که به این مقام گماشته شوید
نشانه آن است که در کاری شرکت می کنید که برای شما نه سودی دربر دارد و نه افتخاری .
اگر خواب ببینید از دست پاسبانی که می خواهد شما را دستگیر کند فرار میکنید ، نشانه آن است که به کارهای غیر قانونی دست خواهید زد .
دیدن نگهبان در خواب ، علامت آن است که زندگی شما به راحتی اداره می شود . و همواره مدافعان مهربانی پشتیبان شما خواهند بود .
اگر در خواب نگهبانى ببینید، علامت آن است که از زندگى خود راضى هستید.


لیلا برایت میگوید :

اگر خواب ببینید که نگهبان هستید، علامت آن است که درگیر مشکلات خواهید شد.

اگر خواب ببینید که با نگهبانى معاشرت دارید، نشانه‏ ى درگیرى و نزاع بین اعضاى خانواده است.


در کنتاب سرزمین رویاها میخوانیم

خواب نگهبان : امنیت در کار
با یک نگهبان حرف می زنید : ایام خوش در انتظار شماست
شما نگهبان هستید : از شما دزدی خواهد شد .
یک نگهبان به شما خوبی می کند : پولتان را به هدر می دهید .
برای یک نگهبان یک گرفتاری با زندانیان ایجاد شده : مرگ یکی از نزدیکان
شما در حال نگهبانی هستید : از بی نزاکتی و خشونت در حرف زدن بپرهیزید .
نگهبان شب هستید : غم
یک نگهبان را می زنید : یک زندگی موفق در پیش دارید .
یک نگهبان یک زندانی را با خود می برد : دوستان به شما توهین خواهندکرد .
یک نگهبان یا محافظ را می کشید : پول از دست می دهید .
محافظین رئیس جمهور : انتظار یک کمک بیهوده دارید .
یک نگهبان بانک : شما قلب بسیار رئوفی دارید .
یک نگهبان هتل : یک رقیب ، عشق شما را میرباید
یک نگهبان پارک : ناکامی
نگهبان باغ وحش : احترام
تعدادی نگهبان : یک رفاقت جدید در پیش دارید .
در روز نگهبانی می کنید : عذاب
نگهبان یک ولگرد را می گیرد : اشتباهاً مرتکب خطا می شوید .
نگهبان شما را می گیرد : علامت امنیت

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments