تعبیر خواب نماز 🌒 تعبیر خواب نماز خواندن / تعبیر خواب نماز خواندن مرده

تعبیر خواب 🔥 ۰۳ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب نماز 🌒 تعبیر خواب نماز خواندن / تعبیر خواب نماز خواندن مرده

تعبیر خواب نماز, تعبیر خواب نماز خواندن, تعبیر خواب نماز خواندن شخص دیگر, تعبیر خواب نماز خواندن مرده, تعبیر خواب نماز خواندن ابن سیرین, تعبیر خواب نماز خواندن امام صادق, تعبیر خواب نماز خواندن حضرت یوسف, تعبیر خواب نماز خواندن دیگزان, تعبیر خواب نماز حاجت, تعبیر خواب دیگران را در حال نماز خواندن دیدن, در خواب نماز خواندن تعبیرش چیست, تعبیر خواب نماز میت

تعبیر خواب نماز, تعبیر خواب نماز خواندن, تعبیر خواب نماز خواندن شخص دیگر, تعبیر خواب نماز خواندن مرده, تعبیر خواب نماز خواندن ابن سیرین, تعبیر خواب نماز خواندن امام صادق, تعبیر خواب نماز خواندن حضرت یوسف, تعبیر خواب نماز خواندن دیگزان, تعبیر خواب نماز حاجت, تعبیر خواب دیگران را در حال نماز خواندن دیدن, در خواب نماز خواندن تعبیرش چیست, تعبیر خواب نماز میت

تعبیر خواب نماز, تعبیر خواب نماز خواندن, تعبیر خواب نماز خواندن شخص دیگر, تعبیر خواب نماز خواندن مرده, تعبیر خواب نماز خواندن ابن سیرین, تعبیر خواب نماز خواندن امام صادق, تعبیر خواب نماز خواندن حضرت یوسف, تعبیر خواب نماز خواندن دیگزان, تعبیر خواب نماز حاجت, تعبیر خواب دیگران را در حال نماز خواندن دیدن, در خواب نماز خواندن تعبیرش چیست, تعبیر خواب نماز میت

تعبیر خواب نماز به روایت امام صادق(ع) :

نماز گذاشتن به خواب بر هفت وجه است.

اول: ایمنی.

دوم: شادی.

سوم: عز وجاه.

چهارم: مرتبت.

پنجم: رستگاری.

ششم: یافتن مراد.

هفتم: نقصان.

دیدن رکوع و سجود درخواب بر پنج وجه است.

اول: مراد یافتن.

دوم: جمعیت.

سوم: نصرت.

چهارم: ظفر.

پنجم: امر حق تعالی به جای آوردن است.

اگر نمازگزار بیند که نماز را تمام کرد، دلیل که دعای او مقبول بود.

اگر بیند تمام نکرد به خلاف این است.


تعبیر خواب نماز به روایت دانیال نبی(ع) :

دیدن نماز کردن سه نوع است.

اول: فریضه.

دوم: سنت.

سوم: تطوع.

اگر بیند که نماز فریضه مى‏گزارد، دلیل که حق تعالى وى را حج روزى‏ کند. قوله تعالى: »ان الصلاه تنهى عن الفحشآء و المنکر« (عنکبوت، ۴۵).

اگر بنید نماز سنت مى‏کند، دلیل که بر مردم شفقت کند.

اگر بیند نماز تطوع بگذاشت، دلیل که راستگو بود.

اگر به خواب دید در ستور نماز کرد، دلیل که حق تعالى در کسب او برکت کند.


تعبیر خواب نماز به روایت حضرت یوسف (ع) :

دیدن نماز کردن کار بالا گیرد دیدن نماز خواندن نزدیکی به خدا


اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی میگوید :

اگر بیند قومى را امامت کرد، دلیل که سرورى کند.

اگر بیند که نماز قطع کرد تا نماز نگذارد یا بى‏وضو نماز کرد دلیل که طالب چیزى بود و نیابد.

اگر در مدرسه یا مسجدى به امامت نماز کرد، دلیل که حاکم آن دیار مطیع او گردد.

اگر بیند که در نماز رکوع و سجود تمام کرد، دلیل که کار دنیایى او برآید.


جابر مغربی می گوید:

اگر دید به خواب که نماز فریضه پیشین می گذارد دلیل که به حق تعالی نزدیک گردد.

اگر بیند نماز پیشین می گذاشت، دلیل شادی بود.

اگر نماز خفتن بود، دلیل که حاجتش روا گردد.

اگر بیند که نماز صبح می کرد، دلیل که به سفر رود.

اگر بیند که نماز در باغ کرد، دلیل که توبه کند.

اگر بیند که درکعبه نماز گذارد، دلیل که از خلیفه مرداش حاصل گردد.

اگر در خواب بیند که به تشهد نشسته بود، دلیل که از غم برهد.

اگر بیند که سلام اول به دست چپ داد، دلیل که کارش شوریده گردد.

اگر بیند که نماز نشسته می کرد، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد و گناه کرده را مدد کند و از وی نپذیرد.

اگر بیند که درتاریکی نماز کرد، دلیل که از غم ها فرج یابد.

اگر بیند که به پهلو خفته نماز می کرد، دلیل که بیمار گردد.

اگر بیند که نماز جمعه کرد، دلیل که به سفر رود و مال حاصل کند.

اگر بیند که در بیت المقدس نماز کرد. دلیل که میراث یابد و روزی بر وی فراخ گردد.


لوک اویتنهاو میگوید :

نماز گزاردن : زندگی شیرین پیش نماز شدن : خوشبختی


آنلی بیتون میگوید :

اگر خواب ببینید نماز می خوانید ، یا دیگران را در حال نماز گذاردن ببینید ، علامت آن است که زندگی شما به نابودی کشیده خواهد شد ، برای نجات زندگی خود به تلاش و نیروی بسیار نیاز دارید .

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments