تعبیر خواب نقشه 🌒 تعبیر خواب نقشه جغرافیا و گنج / تعبیر پیدا کردن نقشه

تعبیر خواب 🔥 ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب نقشه 🌒 تعبیر خواب نقشه جغرافیا و گنج / تعبیر پیدا کردن نقشه

تعبیر خواب نقشه, تعبیر خواب نقشه جغرافیا, تعبیر خواب نقشه گنج, تعبیر خواب پیدا کردن نقشه, تعبیر خواب گم کردن نقشه, تعبیر خواب نشان دادن موقعیت روی نقشه

تعبیر خواب نقشه, تعبیر خواب نقشه جغرافیا, تعبیر خواب نقشه گنج, تعبیر خواب پیدا کردن نقشه, تعبیر خواب گم کردن نقشه, تعبیر خواب نشان دادن موقعیت روی نقشه

تعبیر خواب نقشه, تعبیر خواب نقشه جغرافیا, تعبیر خواب نقشه گنج, تعبیر خواب پیدا کردن نقشه, تعبیر خواب گم کردن نقشه, تعبیر خواب نشان دادن موقعیت روی نقشه

نقشه در خواب به چه معنایی است؟

خواب نقشه دیدن یعنی شما مسکنی خواهید داشت یا مسکن خود را درست می کنید.

نقشه در خواب دیدن بسیار خوب است و به معنی این است که فکر ها و خیالهای خوبی در ذهن می پرورانید.

حتی اگر در خواب نقشه ای خاص ببینید یعنی ممکن است سفری در پیش داشته باشید.

تعبیر خواب نقشه بزرگ

اگر نقشه ای بزرگ در خواب دیدید و این نقشه مثلا نقشه ی جهان بود یعنی در کارها و در زندگی توجه بیشتری داشته باشید.


تعبیر خواب مطالعه نقشه

علامت آن است که امور مأیوس کننده ای گریبانتان را خواهد گرفت . اما به دنبال این امور ، سود کلانی نیز به دست خواهید آورد .

اگر در خواب مشاهده کنید نقشه‏ اى را مطالعه مى‏کنید، بیانگر آن است که در کارتان پیشرفت می ‏کنید.


تعبیر خواب گشتن به دنبال نقشه

علامت آن است که در اثر نارضایتی از محیط پیرامون انرژی تازه ای کسب می کنید و به موقعیتهایی بهتر در زندگی دست می یابید .

اگر چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که با آرزوی پاک خود به حوزه برتری در زندگی قدم می گذارد .


تعبیر خواب نقشه جهان

دیدن نقشه ‏ى جهان در خواب، بیانگر آن است که باید در انجام کارهاى خود دقت بیشترى داشته باشید.


تعبیر خواب نقشه جغرافیا

اگر در خواب نقشه جغرافیا را دیدید به معنی تغییر مسکن است.

اگر در خواب شما یک نقشه جغرافیا دارید، یعنی فعالیتهای اجتماعی عالی و سودمند در پیش دارید .

اگر در خواب دیدید که از نقشه جغرافیای جهان استفاده می کنید یعنی پول فراوان نصیبتان خواهد شد.

اگر در خواب دیدید که یک نقشه جغرافیای جهان می خرید یعنی یک سفر طولانی به خارج از کشور دارید .


تعبیر خواب نشان دادن مکان روی نقشه

اگر در خواب دیدید محلی را روی نقشه نشان می دهید یعنی به موفقیت نزدیک می شوید .

اگر در خواب دیدید محلی را روی نقشه گم می کنید به معنای اضطراب می باشد.


آنلی بیتون میگوید :

اگر خواب ببینید نقشه ای را مطالعه می کنید ، علامت آن است که امور مأیوس کننده ای گریبانتان را خواهد گرفت اما به دنبال این امور ، سود کلانی نیز به دست خواهید آورد .

اگر خواب ببینید به دنبال نقشه ای می گردید ، علامت آن است که در اثر نارضایتی از محیط پیرامون انرژی تازه ای کسب می کنید و به موقعیتهایی بهتر در زندگی دست می یابید .

اگر چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که با آرزوی پاک خود به حوزه برتری در زندگی قدم می گذارد .

اگر در خواب مشاهده کنید نقشه‏اى را مطالعه مى‏کنید، بیانگر آن است که در کارتان پیشرفت مى‏کنید.

دیدن نقشه‏ ى جهان در خواب، بیانگر آن است که باید در انجام کارهاى خود دقت بیشترى داشته باشید.


لوک اویتنهاو میگوید :

نقشه : شما خانه ای بنا خواهید کرد و یا خانه خودتان را بنا خواهید نهاد

نقشه ای را ترسیم کردن : فکرهای خوب در سر دارید

نقشه کارتوگرافی : سفر


لیلا برایت میگوید :

دیدن نقشه در خواب علامت رفتن به سفرهاى لذتبخش است. اگر خواب ببینید که مشغول کشیدن نقشه‏اى هستید، علامت آن است که در انجام کارى دچار شکست مى‏شوید.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments