تعبیر خواب نقره 🌒 تعبیر خواب نقره از ابن سیرین و امام جعفر صادق

تعبیر خواب 🔥 ۰۱ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب نقره 🌒 تعبیر خواب نقره از ابن سیرین و امام جعفر صادق

تعبیر خواب نقره, تعبیر خواب نقره از ابن سیرین, تعبیر خواب نقره از امام جعفر صادق, تعبیر خواب معدن نقره, تعبیر خواب کلی نقره, تعبیر خواب سکه نقره, تعبیر خواب کاسه نقره, تعبیر خواب گرفتن نقره , تعبیر خواب دادن نقره, تعبیر خواب طلا و نقره

تعبیر خواب نقره, تعبیر خواب نقره از ابن سیرین, تعبیر خواب نقره از امام جعفر صادق, تعبیر خواب معدن نقره, تعبیر خواب کلی نقره, تعبیر خواب سکه نقره, تعبیر خواب کاسه نقره, تعبیر خواب گرفتن نقره , تعبیر خواب دادن نقره, تعبیر خواب طلا و نقره

تعبیر خواب نقره, تعبیر خواب نقره از ابن سیرین, تعبیر خواب نقره از امام جعفر صادق, تعبیر خواب معدن نقره, تعبیر خواب کلی نقره, تعبیر خواب سکه نقره, تعبیر خواب کاسه نقره, تعبیر خواب گرفتن نقره , تعبیر خواب دادن نقره, تعبیر خواب طلا و نقره

دیدن نقره در خواب نمادی از ماه ، شهود و جنبه های زنانه خودتان است. نقره در عین حال نشان دهنده آرامش و اعتماد به نفس کم است.

تعبیر خواب دیدن اعضای بدن به صورت نقره

اگر در خواب ببینی سر تو از نقره یا طلا می‌باشد، تعبیرش این است که مال و اموال به دست می‌آوری.

اگر ببینی پای تو از نقره و پاشنۀ آن هم از طلا می‌باشد مال و اموال تو زیاد می‌شود.


تعبیر خواب نقره به روایت ابن سیرین :

اگر ببینی معدن نقره پیدا کرده‌ای با زنی زیبا ازدواج می‌کنی.

اگر ببینی نقره از معدن به دست آورده‌ای به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.


ابراهیم کرمانی میگوید :

تعبیر خواب نقره سالم، خبری راست و درست می‌باشد، ولی تعبیر نقره شکسته، خبر دروغ است.
اگر در خواب ببینی در کیف تو نقره وجود دارد، تعبیرش این است که چیزی را برای امانت پیش تو می‌گذارند.
اگر ببینی نقره‌های بی‌اندازه‌ای به دست آورده‌ای گنج پیدا می‌کنی.
اگر ببینی کاسه یا آفتابه و یا طشت تو از نقره است، تعبیرش مال و اموال جمع آوری شده می‌باشد.
اگر ببینی طلا یا نقره می‌گدازی و ذوب می‌کنی بر سر زبان مردم خواهی افتاد.


جابر مغربی​​​​​​​ میگوید :

اگر ببینی طلا و نقره در یک جا کنار هم جمع شده است، یـعـنـی عزت و جاه به دست می‌آوری.

اگر در خواب معدن نقره ببینی، تعبیرش این است که با دختری بزرگ و با مقام و منزلت ازدواج می‌کنی، ولی اندوهگین و ناراحت خواهی شد.


تعبیر خواب نقره به روایت امام صادق (ع)​​​​​​​ :

زن
فرزند
مال
معاش و معیشت.


منوچهر مطیعی تهرانی​​​​​​​ میگوید :

اگر در سن ازدواج باشید و نقره در خواب ببینید ازدواج می‌کنید.
اگر نقره خام شکل نگرفته ببینید با دختری صاحب جمال ازدواج خواهید کرد و چنانچه ازدواج کرده باشید و نقره در خواب ببینید دارای فرزند دختر می‌شوید.

اگر ببینید باری از نقره دارید تکلیف و وظیفه ای سنگین بر عهده شما محول می‌گردد.
اگر کسی نقره به شما داد یا ظرفی از نقره به شما هدیه کرد، دوستی شما را راهنمایی و هدایت و دلالت می‌کند و او خیر شما را می‌خواهد.
اگر ببینید انگشتری از نقره دارید صاحب دختر می‌شوید و اگر ببینید دگمه‌های لباس شما از نقره است، همسرتان دختری می‌آورد که به او شباهت دارد.


لوک اویتنهاو می گوید :

نقره : تحت آزار قرار گرفتن

ظروف نقره : آسایش

دریافت کردن آن : به زحمات شما ارج گذاشته خواهد شد

فروختن آن : یک سرمایه گذاری به بار خواهد نشست

خریدن : تحولات بزرگ

پول نقره : دوره پر باری نزدیک است


تعبیر خواب نقره از حضرت دانیال :

اگر خواب ببینی پری به تو چیزی داده است که جنس آن از طلا و نقره و چیزهایی از این دست می‌باشد، یـعـنـی بخت و اقبال و بهره‌مندی تو بهتر می‌شود.


اچ میلر میگوید:

دیدن نقره در خواب، به معناى به دست آوردن ثروت است.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments