تعبیر خواب نعل 🌒 تعبیر خواب پیدا کردن نعل اسب و قاطر از نظر ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب نعل 🌒 تعبیر خواب پیدا کردن نعل اسب و قاطر از نظر ابن سیرین

تعبیر خواب نعل, تعبیر خواب نعل اسب, تعبیر خواب نعل خر, تعبیر خواب نعل قاطر, تعبیر خواب نعل کردن حیوان, تعبیر خواب پیدا کردن نعل, تعبیر خواب گم کردن نعل, تعبیر خواب نعل شکسته

تعبیر خواب نعل, تعبیر خواب نعل اسب, تعبیر خواب نعل خر, تعبیر خواب نعل قاطر, تعبیر خواب نعل کردن حیوان, تعبیر خواب پیدا کردن نعل, تعبیر خواب گم کردن نعل, تعبیر خواب نعل شکسته

تعبیر خواب نعل, تعبیر خواب نعل اسب, تعبیر خواب نعل خر, تعبیر خواب نعل قاطر, تعبیر خواب نعل کردن حیوان, تعبیر خواب پیدا کردن نعل, تعبیر خواب گم کردن نعل, تعبیر خواب نعل شکسته

از دیرباز نعل اسب نماد شانس و اقبال بوده و اگر کسی نعل اسبی را پیدا میکرد خود را آماده اتفاقات خوب میکرد.

در تعابر معبرین اسلامی و غربی نیز نعل یک نشان از بروز اتفاقات خوشایند است.

تعبیر خواب تعل به روایت ابن سیرین :

اگر ببینی نعل اسب داری، یـعـنـی از «پادشاه» به تو سود و منفعت می‌رسد .
اگر ببینی نعل قاطر داری، یـعـنـی شخص بزرگی باعث آسایش و راحتی تو می‌شود.
اگر ببینی نعل خر داری، یـعـنـی از طریق مسافرت مال و اموال به دست می‌آوری.
اگر ببینی نعلبندی حیوانات چهارپا را انجام می‌دهی، یـعـنـی به مسافرت می‌روی.


خالد اصفهانی می گوید:

اگر به خواب ببینید که نعل اسبان داشت، دلیل که از پادشاه منفعت یابد.

اگر نعل استران داشت، دلیل که از بزرگى راحت یابد.

اگر بیند نعل خران داشت، دلیل که از سفر مال حاصل کند.

اگر نعل بندى چهارپایان مى‏کرد، دلیل است به‏ سفر رود.


منوچهر مطیعی میگوید :

نعل، از قدیم ترین ایام، نشان روی آوردن شانس و بخت و اقبال بوده است.

بسیاری از اقوام، نعل را به سر در خانه خود می کوبند و آن را خوش و خوب می دانند و نشان اقبال و بخت بیدار.

در مورد کوبیدن نعل به سر در خانه افسانه هایی نیز هست که چون از ما نیست در می گذریم و تعریف نمی کنیم.

اگر نعل اسبی را در راه بیابید، شانس به شما روی می آورد و اگر نعل خر و استر بیابید به سفر می روید.


آنلی بیتون می گوید :

دیدن نعل اسب در خواب ، علامت پیش رفتن در زندگی است .

دیدن نعل اسبی آویخته از دیوار ، علامت آن است که بیش از حد انتظار ، در زندگی پیشرفت خواهید کرد .

دیدن نعل شکسته اسب در خواب ، علامت مبتلا شدن به بیماری و بدبختی است .

اگر در خواب نعل اسبی را کنار جاده ای پیدا کنید ، نشانه آن است که از جایی به شما ثروتی خواهد رسید .

اگر در خواب نعل اسب ببینید، بیانگر آن است که در زندگى موفق خواهید بود. مشاهده‏ى نعل اسب شکسته در خواب، نشان دهنده‏ى آن است که سلامتى شما در خطر است.


در کتاب سر زمین رویاها آمده:

یک نعل اسب پیدا می کنید : ثروت

یک اسب را از نو نعل می کنید : بدشانسی در عشق

یک نعل اسب گم می کنید : مشاجره در فامیل


لیلا برایت می گوید :

اگر خواب ببینید که نعل اسبى پیدا کرده ‏اید، به این معنا است که بر مشکلات خود غلبه مى‏کنید.

اگر خواب ببینید که اسبى را نعل مى‏کنید، بیانگر آن است که روزهاى خوشى خواهید داشت.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments