تعبیر خواب نردبان 🌒 تعبیر خواب بالا رفتن از نردبان ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب 🔥 ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب نردبان 🌒 تعبیر خواب بالا رفتن از نردبان ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب نردبان, تعبیر خواب بالا رفتن از نردبان, تعبیر خواب نردبان شکسته, تعبیر خواب نردبان از ابن سیرین, تعبیر خواب نردبان از امام صادق, تعبیر خواب پایین آمدن از نردبان, تعبیر خواب نردبان تنابی, تعبیر خواب نگه داشتن نردبان برای کسی دیگر

تعبیر خواب نردبان, تعبیر خواب بالا رفتن از نردبان, تعبیر خواب نردبان شکسته, تعبیر خواب نردبان از ابن سیرین, تعبیر خواب نردبان از امام صادق, تعبیر خواب پایین آمدن از نردبان, تعبیر خواب نردبان تنابی, تعبیر خواب نگه داشتن نردبان برای کسی دیگر

تعبیر خواب نردبان, تعبیر خواب بالا رفتن از نردبان, تعبیر خواب نردبان شکسته, تعبیر خواب نردبان از ابن سیرین, تعبیر خواب نردبان از امام صادق, تعبیر خواب پایین آمدن از نردبان, تعبیر خواب نردبان تنابی, تعبیر خواب نگه داشتن نردبان برای کسی دیگر

خواب دیدن صعود از نردبان نشان می دهد که شما به سطح جدیدی از موفقیت رسیده اید. این نمادی از سعادت ، کار سخت و تلاش شما است.

همچنین عبارت “بالا رفتن از نردبان اجتماعی” را در نظر بگیرید که در آن به ارتقاء ، موقعیت بالاتر ، قدرت بیشتر یا یک هدف مهم دست یافته اید. از طرف دیگر ، نشانگر پیشرفت معنوی است.

شما در مسیری معنوی و آگاهی بالاتر قدم برمی دارید. هر نردبان نمادی از مرحله در آگاهی معنوی شما است.

تعبیر خواب نگه داشتن نردبان توسط شخص دیگر

خواب دیدن اینکه شخصی نردبان را برای شما در دست دارد نشان می دهد اگر از حمایت دیگران برخوردار باشید ، موفقیت خواهید یافت. شما به سطح برجستگی می رسید.


تعبیر خواب سقوط از نردبان

خواب دیدن از سقوط از نردبان ، نشانگر سختی ها ، خطرات یا شکست هایی است که در تلاش های خود با آن روبرو هستید.


تعبیر خواب نردبان شکسته

دیدن نردبان شکسته در خواب نشانگر عدم موفقیت مداوم در تعهدات شما است. ممکن است احساس کنید که در پیگیری اهداف خود معلول هستید.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب شیشه🌒 تعبیر خواب شیشه شکسته/ تعبیرخواب شیشه از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب بالا رفتن از نردبان و فرار کردن

خواب دیدن اینکه با استفاده از نردبان فرار می کنید ، نشانگر این است که پس از تلاش و موانع زیادی موفق خواهید شد.


منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

اگر در خواب ببینید که از نردبان بالا می روید، خوب است و خواب شما می گوید در کار پیشرفت می کنید و ارتقاء می یابید.

اما پایین آمدن از نردبان خوب نیست چون تاویلی است از سقوط و نزول و تنزل شان و مقام.

اگر نردبان از آهن باشد نشان استحکام کارهای شماست و اگر نردبان از چوب باشد تزلزل و سستی را خبر می دهد.

اگر از نردبانی بالا می روید که تا بی نهایت ادامه دارد و در خواب ندانید سر آن کجاست خوب نیست چون همان طور که در پرواز هم گرفته شده رفتن بدون بازگشت تا اعماق آسمان به مرگ تعبیر شده است.


تعبیر خواب نردبان از محمد ابن سیرین :

اگر ببینی از نردبان چوبی بالا می‌روی، تعبیرش ضعف دین و ایمان تو می‌باشد.
اگر ببینی از نردبانی که از سنگ و آهن است بالا می‌روی، یـعـنـی قوت و نیرو به دست می‌آوری.
اگر ببینی از نردبانی که از گچ و سنگ است بالا می‌روی در دینداری تو ایراد و اشکالی وجود دارد ‌‌‌‌‌
بالا رفتن از نردبان خشتی تعبیرش صلاح و درستی کار تو می‌باشد.
اگر ببینی از نردبان خشتی پایین آمده‌ای دین و ایمان تو دچار اشکال و خلل می‌شود،‌‌‌‌‌ یا اگر نردبان از سنگ و گچ باشد دینداری تو ظاهری و با نفاق و دوروئی می‌باشد.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب زندان🌒 تعبیر خواب قدم زدن در زندان/ تعبیر خواب زندان از دیدگاه ابن سیرین

ابراهیم کرمانی میگوید :

اگر در خواب ببینی از نردبان بالا می‌روی، تعبیرش بزرگی و سود و منفعت می‌باشد،
اگر ببینی از نردبان خشتی بالا می‌روی، در دنیا قدر و منزلت و احترام به دست می‌آوری.
اگر در خواب ببینی از نردبان پایین آمده‌ای، تعبیرش از دست دادن جاه و بزرگی و ضرر و زیان می‌باشد.


جابر مغربی میگوید :

اگر ببینی نردبانی از جنس آهن درست کرده‌ای و با آن به سر کوه رفته‌ای، تعبیرش قوت و نیرو می‌باشد.
اگر ببینی نردبانی را با استفاده از گچ درست کرده‌ای و با آن به سر کوه رفته‌ای خیلی زود به خواسته‌ات می‌رسی.
اگر ببینی نردبانی از جنس مس و برنج درست کرده‌ای و با آن به سر کوه رفته‌ای، تعبیرش نرسیدن به خواسته و ناکامی می‌باشد.
اگر ببینی نردبانی از خشت درست کرده‌ای و با استفاده از آن به سر کوه رفته‌ای، تعبیرش بهتر از نردبان گچی است که گفته شد.


آنلی بیتون میگوید :

اگر خواب ببینید برایتان نردبانی آورده‌اند تا از آن به ارتقاعی صعود کنید، نشانه آن است که توان و نیروی شما را در هنگام کار امتیازی خواهد بود.
بالا رفتن از نردبان در خواب، نشانه سعادت و شادمانی بی حد است.
اگر خواب ببینید از بالای نردبان به زمین می افتید، نشانه آن است که در انجام معاملات زیان خواهید دید.
دیدن نردبان شکسته در خواب، علامت شکست و ناکامی در هر امری است.
از نردبان پایین آمدن در خواب، علامت نومیدی و به ثمر نرسیدن آرزوهاست.
اگر خواب ببینید بوسیله نردبانی فرار می‌کنید، علامت آن است که در زندگی پیروز و موفق خواهید شد. هر چند که باید با حوادثی خطرناک روبرو شوید.
اگر خواب ببینید به هنگام بالا رفتن از نردبان دچار سرگیجه شده‌اید، نشانه آن است که به راحتی نمی‌توانید امتیازات جدید را بپذیرید.
اگر در خواب مشاهده کنید که از نردبانی بالا می‌روید، بیانگر آن است که زندگی خوبی خواهید داشت. پایین آمدن و افتادن از نردبان در خواب، نشانه‌ی شکست و ناامیدی است.
اگر در خواب نردبان شکسته‌ای ببینید، به این معنا است که دچار دردسر و گرفتاری می‌شوید.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب آبشار 🌒تعبیر خواب آبشار یخ زده/ تعبیر خواب افتادن از بالای آبشار

لوک اویتنهاو میگوید :

دیدن نردبان: حرص و آز و نارضایتی
نردبان ایستاده: مراقب دزد باشید
پایین آمدن از نردبان: دارابودن مقامی والا
بالا رفتن از نردبان: بهتر شدن اوضاع مادی زندگیتان


تعبیر خواب نردبان از امام صادق :

دیدن نردبان به خواب مردم مصلح را، دلیل ظفر بود بر دشمن و فاسق را دلیل منافقی بود.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments