تعبیر خواب نبات 🌒 تعبیر خواب نبات از حضرت یوسف و ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۲۸ تیر ۱۳۹۹ یک دیدگاه

تعبیر خواب نبات 🌒 تعبیر خواب نبات از حضرت یوسف و ابن سیرین

تعبیر خواب نبات, تعبیر خواب نبات از حضرت یوسف, تعبیر خواب نبات از ابن سیرین, تعبیر خواب نبات از امام صادق, تعبیر خواب شاخه نبات, تعبیر خواب کاسه و ظرف پر از نبات, تعبیر خواب نبات خوردن, تعبیر خواب نبات دادن مرده به زنده, تعبیر خواب چای نبات دادن به مرده

تعبیر خواب نبات, تعبیر خواب نبات از حضرت یوسف, تعبیر خواب نبات از ابن سیرین, تعبیر خواب نبات از امام صادق, تعبیر خواب شاخه نبات, تعبیر خواب کاسه و ظرف پر از نبات, تعبیر خواب نبات خوردن, تعبیر خواب نبات دادن مرده به زنده, تعبیر خواب چای نبات دادن به مرده

تعبیر خواب نبات, تعبیر خواب نبات از حضرت یوسف, تعبیر خواب نبات از ابن سیرین, تعبیر خواب نبات از امام صادق, تعبیر خواب شاخه نبات, تعبیر خواب کاسه و ظرف پر از نبات, تعبیر خواب نبات خوردن, تعبیر خواب نبات دادن مرده به زنده, تعبیر خواب چای نبات دادن به مرده

نبات شیرین است و در تعبیر های مختلف از معبرین اسلامی و کهن از آن به پول و مال یاد شده است پس اگر در خواب شاخه نبات و یا کاسه ای از نبات دیدید امیدوار باشید که مال و ثروت بدستتان برسد.

در ادامه با تعبیر خواب نبات از وبسایت ویکی ویو همراه باشید.

تعبیر خواب نبات از  حضرت یوسف علیه السلام :

دیدن نبات و شکر و انگبین وگل و شکر , و مانند آن تعلق به ایمنی دارد.


جابر مغربی میگوید :

دیدن نبات جلاب به خواب پنج وجه است. سخن خوش، بوسه دادن، مال، فرزند، دوست


تعبیر خواب نبات به روایت امام جعفر صادق :

دیدن نباتات زمین درخواب چهار وجه است.

اول: مال و نعمت.

دوم: بزرگی و جاه.

سوم: منفعت خوش.

چهارم: زیادتی حرمت.


تعبیر خواب نبات به روایت محمد بن سیرین :

دیدن هر نباتی به وقت خود، چنانکه او را ساق و شاخ نباشد، دلیل منفعت است و آن را که ساق و شاخ بود، دلیل بر فزونی مال و جاه بود به قدر سطبری و باریکی و بلندی و کوتاهی.

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب زانو🌒 تعبیر خواب زانوی شکسته/ تعبیر خواب زانو از دیدگاه ابن سیرین

اگر بیند که بر چشم و دهان و گوش او نباتات رسته بود به غایت نیک بود.


منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :

نبات شیرین است و حکم قند را در تعبیر دارد و نعمت و معیشت است و مال و پول به خصوص اگر کاسه نبات در خواب ببیند و بلورهای نبات که روی هم انباشته و به هم چسبیده انباشتگی پول را نشان می دهد و در خواب دیدنش نیکو است

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
1 دیدگاه
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments