تعبیر خواب مکه 🌒 تعبیر خواب مکه از نظر امام صادق ، ابن سیرین و حضرت یوسف

تعبیر خواب 🔥 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۳ دیدگاه

تعبیر خواب مکه 🌒 تعبیر خواب مکه از نظر امام صادق ، ابن سیرین و حضرت یوسف

تعبیر خواب مکه, تعبیر خواب رفتن به مکه, تعبیر خواب مکه رفتن مرده, تعبیر خواب در راه مکه بودن, تعبیر خواب آماده شدن برای مکه رفتن, تعبیر خواب کعبه امام صادق, تعبیر خواب دیدن کعبه خانه خدا, تعبیر خواب مکه رفتن همسر, تعبیر خواب مکه رفتن پدر و مادر, تعبیر خواب مکه رفتن فرزند,تعبیر خواب رفتن به مکه با خانواده, خواب مکه رفتن مادر, تعبیر خواب برگشتن از حج, تعبیر خواب مکه رفتن دیگری, تعبیر خواب حج رفتن پدر, خواب مکه رفتن مادر, تعبیر خواب جا ماندن از سفر حج

تعبیر خواب مکه, تعبیر خواب رفتن به مکه, تعبیر خواب مکه رفتن مرده, تعبیر خواب در راه مکه بودن, تعبیر خواب آماده شدن برای مکه رفتن, تعبیر خواب کعبه امام صادق, تعبیر خواب دیدن کعبه خانه خدا, تعبیر خواب مکه رفتن همسر, تعبیر خواب مکه رفتن پدر و مادر, تعبیر خواب مکه رفتن فرزند,تعبیر خواب رفتن به مکه با خانواده, خواب مکه رفتن مادر, تعبیر خواب برگشتن از حج, تعبیر خواب مکه رفتن دیگری, تعبیر خواب حج رفتن پدر, خواب مکه رفتن مادر, تعبیر خواب جا ماندن از سفر حج

تعبیر خواب مکه, تعبیر خواب رفتن به مکه, تعبیر خواب مکه رفتن مرده, تعبیر خواب در راه مکه بودن, تعبیر خواب آماده شدن برای مکه رفتن, تعبیر خواب کعبه امام صادق, تعبیر خواب دیدن کعبه خانه خدا, تعبیر خواب مکه رفتن همسر, تعبیر خواب مکه رفتن پدر و مادر, تعبیر خواب مکه رفتن فرزند,تعبیر خواب رفتن به مکه با خانواده, خواب مکه رفتن مادر, تعبیر خواب برگشتن از حج, تعبیر خواب مکه رفتن دیگری, تعبیر خواب حج رفتن پدر, خواب مکه رفتن مادر, تعبیر خواب جا ماندن از سفر حج

تعبیر کلی خواب مکه و دیدن کعبه در خواب، مبارک و خوش یمن است.
به طور کلی میتوان تعبیر خواب کعبه را ایمنی و آسایش از مشکلات دانست و همچنین به طور واضح تر از مشرف شدن شخص خواب بیننده به حج خبر داد.
معبران بزرگ و پیامبران و امامان معصوم نیز تعبیر دیدن خانه کعبه در خواب را میمون و مبارک میدانند.

ابن سیرین گوید :

اگر فردی در خواب مشاهده کند که به سفر حج می رود بیانگر این است که از جانب خداوند متعال به وی حج روزی می شود.
اگر خواب بیننده بیمار باشد عافیت پیدا می کند و اگر وی قرض دار باشد بدهی او پرداخت خواهد شد.
اگر بیننده خواب از مسئله ای ترس داشته باشد آرامش پیدا می کند و اگر در سفری باشد به سلامت از آن سفر برمی گردد.

اگر فردی در خواب ببیند که به حج می رود و در این سفر فوت می کند بیانگر این است که عمر وی دراز می شود و کارش نیز درست خواهد شد.

اگر فردی در خواب ببیند که به مکه می رود نشانه این است که به خواست خداوند به سفر حج مشرف می شود.

تعبیر خواب کعبه برای کسی که مسلمان می‌باشد، خلیفه مسلمین است (خلیفه می‌تواند مصداق و نمونه‌ای از رهبر دینی جامعه باشد) و هر کم و زیادی که در کعبه ببیند به خلیفه مربوط می‌شود.

اگر در خواب ببینی احرام بسته‌ای و به طرف کعبه می‌روی، به این معنی است که درستکارتر می‌شوی.

اگر ببینی کعبه را طواف می‌کنی، نشانه آن درستی اعمال و ایمان توست و از رهبری دینی (خلیفه) به تو منفعت خواهد رسید.

اگر در خواب ببینی خانه تو کعبه می‌باشد و مردم آن را زیارت می‌کنند، تعبیرش این است که امانت‌دار مردم می‌شوی و حرمت و احترام به دست می‌آوری.


امام جعفر صادق میفرمایند :

دیدن خانه کعبه و رفتن به حج بر هفت وجه است : ازدواج کردن، کنیزک خریدن، زیارت کردن پادشاه، نیکویی بر مردم، تلاش کردن در کار خیر، مزد و ثواب کردن، صحبت و همنشینی با اهل علم

اگر کسی خواب ببیند که به حج واجب مشرف شده است و فرقی ندارد تنها و یا با همسر و خانواده دلیل بر اینکه خدای تعالی به او رزق و روزی فراوان دهد.
اگر پسر یا دختر جوانی در خانه دارد بخت ایشان باز شود و خوشبخت شوند.

مزد و ثواب زیادی در دیدن خواب سفر حج وجود دارد و دلالت بر این دارد که شما کار نیک و یا رفتار پسندیده ای داشتید.

کسی که در خواب ببیند داخل حرم کعبه شده ولی می‌ترسد، او ایمن خواهد بود که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید ” حَرَماً آمِنا” (القصص /آیه ۵۷).

اگر خواب ببینید که با ذوق و شادی به دیدن خانه کعبه مشغول هستید، خداوند به شما نظر خاص خود را نشان خواهد داد و در زندگی خوشبخت خواهید بود و به راه راست هدایت خواهید شد.


یوسف نبی میفرمایند :

تعبیر خواب رفتن به مکه بیانگر شادی و تزویج برای بیننده خواب است.


منوچهر مطیعی تهرانی :

اگر فردی در خواب ببیند که به سفر حج می رود و حاجی می شود بیانگر این است که از شر و بلا و ترس ایمن خواهد بود.

اگر خواب ببینید که کسی که مرده است به مکه رفته است، تقرب و نزدیکی روح او به خداوند به شما نشان داده شده و گناهان او آمرزیده و از مقربان درگاه خداوند متعال خواهد بود.

اگر خواب ببینید درراه مکه هستید، در حال انجام عمل خیری هستید که خیر و برکت دنیا و آخرت را برای شما به همراه خواهد داشت.


اسماعیل بن اشعث :

اگر فردی در خواب ببیند که به مکه رفته و کسی موی وی را در حرم مکه می تراشد بیانگر این است که اگر بیننده خواب بدهکار است بدهی وی پرداخت می شود و یا اگر بیننده خواب غمگین است خوشحال و شاد می شود.


ابراهیم کرمانی:

اگر فردی در خواب ببیند که رفتن به مکه بر او واجب است ولی آن را به جا نمی آورد بیانگر این است که بیننده خواب خیانت در امانت می کند.

اگر فردی در خواب ببیند که به مکه رفته و در آنجا نماز می خواند نشانه این است که روسا و بزرگان باعث می شوند تا کار وی بهتر شود.
اگر فردی در خواب ببیند که احرام گرفته و لبیک می گوید بیانگر این است که گرفتار بیم و ترس می شود.

اگر ببینی در کعبه هستی، نشانه این است که از شر دشمن ایمن می‌شوی.

اگر ببینی در کعبه نماز می‌خوانی، به این معنی است که بزرگان باعث می‌شوند که کار تو بهتر شود.

اگر ببینی روی بام کعبه هستی، یعنی اعتقادات مذهبی تو بد و نادرست خواهد بود.

اگر فردی در خواب ببیند که همسرش به مکه رفته و حاجیه می شود بیانگر این است که از همسرش صاحب فرزندی صالح می شود.


جابرمغربی گوید:

اگر دید به مسجد یا مکه یامدینه رفت، دلیل که از همه ترس‌ها ایمن شود و مرادهای دنیوی و اخروی حاصل کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
3 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments