تعبیر خواب موش 🌒 تعبیر خواب موش کوچولو / تعبیر خواب موش حضرت یوسف

تعبیر خواب 🔥 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

تعبیر خواب موش 🌒 تعبیر خواب موش کوچولو / تعبیر خواب موش حضرت یوسف

تعبیر خواب موش, تعبیر دیدن موش در خواب, تعبیر دیدن موش در خواب چیست, دیدن موش در خواب, تعبیر موش, تعبیر موش چیست, تعبیر موش سفید, تعبیر موش سیاه, تعبیر گرفتن موش, دیدن موش در رخت خواب, موش در خواب چه تعبیری دارد, تعبیر خواب موش سیاه حضرت یوسف, تعبیر خواب فضله موش, تعبیر خواب موش در خانه چیست, تعبیر خواب دیدن موش, تعبیر خواب موش چیست

تعبیر خواب موش, تعبیر دیدن موش در خواب, تعبیر دیدن موش در خواب چیست, دیدن موش در خواب, تعبیر موش, تعبیر موش چیست, تعبیر موش سفید, تعبیر موش سیاه, تعبیر گرفتن موش, دیدن موش در رخت خواب

تعبیر خواب موش, تعبیر دیدن موش در خواب, تعبیر دیدن موش در خواب چیست, دیدن موش در خواب, تعبیر موش, تعبیر موش چیست, تعبیر موش سفید, تعبیر موش سیاه, تعبیر گرفتن موش, دیدن موش در رخت خواب, عکس موش, موش

تعبیر خواب موش از نظر معبران تعبیر خواب حضور یک زن فاسد و نابکار است.

دیدن یک موش در رؤیای شما نشانگر ترس ، خونسردی ، ناچیز بودن و عدم اعتماد به نفس است.

تعبیر خواب موش مرده

دیدن یک موش مرده در خواب دلالت بر این دارد که اجازه نمی دهید مسائل جزئی شما را آزار دهد.

شما اجازه نمیدهید ترس به وجود شما رخنه کند.

از طرف دیگر ، یک موش مرده نشان می دهد که چیزی وجود دارد که مدت طولانی آن را نادیده گرفته یا از آن غفلت کرده اید.


تعبیر خواب کشتن موش

خواب دیدن اینکه موش را می کشید یا به دام می اندازید ، نشان می دهد که دیگران از برخی موارد جزئی در زندگی شما سود زیادی می برند.


تعبیر خواب خوردن موش

خواب دیدن اینکه شما یا کسی در حال خوردن موش هستید ، نشانگر این است که چیزی در وجدان شما مزاحم است. باید آن را از سینه خود دور کنید.


حضرت یوسف میفرمایند :

دیدن موش جنگ زن باشد. دیدن موش دزد است که از خانه او دزدی کرده.


ابراهیم کرمانی گوید :

دیدن موش دلیل زن بود که بظاهر مستوره نماید و در باطن فاسق بود.
اگر بیند موشی بگرفت دلیل که زنی چنین خواهد.
اگر دید موشان بسیار در خانه او جمع شدند و همه یکرنگ بودند دلیل که بقدر موشان زنان درخانه جمع گردند.
اگر در خواب دید از سوراخ بینی او یا از سوراخ گوش او موش بیرون آمد دلیل که او را دختری آید نابکار.
اگر از گلوی او موشی بیرون آمد دلیل که او را پسری آید.
اگر بیند از مقعد او موشی بیرون آمد دلیل که او را دختری آید نابکار.


جابر  مغربی می گوید :

تاویل موش دشتی و موش خانگی هر دو یکسان بود.
اگر دید موشی در بستر او بود دلیل که با زنی قصد فساد کند.
گوشت موش خوردن دلیل مال زن مفسده بخورد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments