تعبیر خواب مسجد🌒 تعبیر خواب مسجد کوفه/ تعبیر مسجد از دیدگاه محمد ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۱۳ فروردین ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب مسجد🌒 تعبیر خواب مسجد کوفه/ تعبیر مسجد از دیدگاه محمد ابن سیرین

تعبیر خواب مسجد, تعبیر خواب مسجد ساختن, تعبیر خواب مسجد از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب مسجد خالی, تعبیر خواب مسجد از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب مسجد کوفه, تعبیر خواب خوابیدن در مسجد, تعبیر خواب خوابیدن در مسجد ابن سیرین, تعبیر خواب سخنرانی در مسجد, تعبیر خواب چراغ مسجد, تعبیر خواب مسجد از دیدگاه محمد ابن سیرین

تعبیر خواب مسجد, تعبیر خواب مسجد ساختن, تعبیر خواب مسجد از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب مسجد خالی, تعبیر خواب مسجد از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب مسجد کوفه, تعبیر خواب خوابیدن در مسجد, تعبیر خواب خوابیدن در مسجد ابن سیرین, تعبیر خواب سخنرانی در مسجد, تعبیر خواب چراغ مسجد, تعبیر خواب مسجد از دیدگاه محمد ابن سیرین

تعبیر خواب مسجد, تعبیر خواب مسجد ساختن, تعبیر خواب مسجد از دیدگاه حضرت یوسف, تعبیر خواب مسجد خالی, تعبیر خواب مسجد از دیدگاه امام صادق, تعبیر خواب مسجد کوفه, تعبیر خواب خوابیدن در مسجد, تعبیر خواب خوابیدن در مسجد ابن سیرین, تعبیر خواب سخنرانی در مسجد, تعبیر خواب چراغ مسجد, تعبیر خواب مسجد از دیدگاه محمد ابن سیرین


تعبیر درست کردن مسجد در خواب

اگر خواب ببینی جای خرابی (مثل مسجد و مدرسه و عبادتگاه و…) را درست می‌کنی، یـعـنـی عقل و دین و ایمان تو,درست خواهد بود و به ثواب آخرت می‌رسی.

اگر در خواب ببینی در مسجد هستی و در پای تو دو بند بسته شده است، یـعـنـی در نماز یا جنگ با دشمنان دین ,و یا هر کار دینی ثابت و استوار می‌باشی.

اگر پرده را بر درب خانه‌ای بزرگ یا درب مسجد یا در میان بازار در خواب ببینی، تعبیرش غم و اندوه و ترس شدید می‌باشد.


تعبیر به مسجد رفتن در خواب

دلیل که عالمی بمیرد از آنجا. اگر دید جایگاهی ملک او بود، مسجد شد، دلیل شرف و بزرگی است در دین اگر دید,با قومی به مسجد رفت، دلیل که زنی خواهد.


تعبیر خواب مسجد از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

مسجد خیر و صلاح و تقوی و پرهیزگاری است و تقرب به اهل علم و دانش. چنان چه در خواب ببینید در مسجد هستید و نماز می گذارید کاری بزرگ و خوب انجام می دهید.

اگر وامداری یا محبوسی یا بیماری در خواب ببیند که در مسجد نماز می گذارد و این مبنا بر مبنای صدق گذاشته می شود از سختی و بدبختی نجات می یابد.

اگر کسی ببیند در مسجد نماز می گذارد یا در وضو خانه وضو می گیرد که بعدا نماز را اقامه کند زن می گیرد و زن او پارسا و اهل دین خواهد بود.

اگر بیننده خواب رو به قبله در خواب نماز می گذارد کاری بر مبنای درست انجام می دهد و این کاری است خوب و خداپسندانه

و اگر ببیند در جهتی غیر از قبله نماز می خواند کاری خلاف انجام می دهد و این کاری است که او را خسران دنیا و عاقبت نصیب می کند.

اگر ببینید خانه شما مسجد شده به بزرگی و مجد و عظمت می رسید.

و اگر ببینید در مسجد خانه گزیده و اقامت کرده اید از بزرگی حمایت می طلبید و او شما را مورد عنایت و حمایت قرار می دهد.


تعبیر خواب مسجد از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر در مسجدی نماز کرد بی قبله، دلیل بر بی دینی است.

اگر دوست و روی خود را در مسجد می شست، دلیل که مال خود را در آن مسجد هزینه کند و مرادش حاصل شود.

اگر دید مسجدی خراب شد، دلیل که عالمی بمیرد از آنجا.

اگر دید جایگاهی ملک او بود، مسجد شد، دلیل شرف و بزرگی است در دین اگر دید با قومی به مسجد رفت، دلیل که زنی خواهد.


تعبیر خواب از دیدگاه محمد ابن سیرین

اگر در خواب ببینی از مسجد یا مناره اذان می‌گویی، تعبیرش این است که مردم را به دینداری و خداخواهی دعوت می‌کنی.

اگر ببینی در مسجد یا عبادتگاه عبادت می‌کنی خیرات زیادی انجام می‌دهی، ولی اگر ببینی در جای ناشایستی عبادت می‌کنی، تعبیرش بر عکس حالت قبلی می‌باشد.


تعبیر خواب مسجد از دیدگاه جابر مغربی

دیدن بنا نهادن مسجد، دلیل زن خواستن است. اگر مسجدی بنا کرد، دلیل که زنی دیندار خواهد.

اگر چراغ مسجد بیفروخت، دلیل که در کاری که دارد روشنی ظاهر شود.

اگر دید به مسجد یا مکه یامدینه رفت، دلیل که از همه ترس ها ایمن شود و مرادهای دنیوی و اخروی حاصل کند.


تعبیر خواب مسجد از دیدگاه امام صادق

اگر ببینی حضرت محمد (ص) در جائی قرار دارد که هیچ رنج و آفتی وجود ندارد، تعبیرش خیر و صلاح و درستی دین و ایمان می‌باشد (مخصوصاً اگر ایشان را در آنجا داخل مسجدی ببینی).

اگر ببینی مسجدی را ساخته‌ای، یـعـنـی عده‌ای را برای انجام کاری خوب و درست جمع می‌کنی.

اگر ببینی مسجد یا مدرسه یا عبادتگاهی را خراب کرده‌ای، یـعـنـی دین و دنیای تو دچار نقصان و اشکال می‌شود .

دیدن مسجد بر دوازده وجه است.

اول: پادشاه.

دوم: قاضی.

سوم: عالمی بزرگ.

چهارم: رئیس.

پنجم: امام.

ششم: مسجد.

هفتم: خطیب.

هشتم: موذن.

نهم: قیّم.

دهم: نام نیکو.

یازدهم: خیروبرکت.

دوازدهم: زن نیکو.


تعبیر خواب مسجد از دیدگاه حضرت یوسف

دیدن عمارت و مسجد دولت بود.


تعبیر خواب مسجد از دیدگاه حضرت دانیال

اگر ببینی در مسجد یا مدرسه‌ها شمع روشن کرده‌اند، یـعـنـی مردم شهر به طاعت و عبادت مشغول می‌شوند.

تعبیر دیدن هر درختی که در محل نماز خواندن یا مسجد سبز شده است (البته اگر نوع و گونۀ آن درخت برای تو آشنا نیست)، قوت در دین می‌باشد.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments