تعبیر خواب مدفوع 🌒 تعبیر خواب خوردن مدفوع / تعبیر خواب مدفوع ابن سیرین

تعبیر خواب 🔥 ۱۰ تیر ۱۳۹۹ یک دیدگاه

تعبیر خواب مدفوع 🌒 تعبیر خواب خوردن مدفوع / تعبیر خواب مدفوع مرده و سگ / تعبیر خواب مدفوع ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب مدفوع, تعبیر خواب مدفوع در دهان, تعبیر خواب مدفوع بچه, تعبیر خواب مدفوع از نظر حضرت یوسف, تعبیر خواب مدفوع دیگران, تعبیر خواب مدفوع مرده, تعبیر خواب مدفوع در دهان چیست, تعبیر خواب شستن مدفوع, تعبیر خواب شستن مدفوع در توالت, تعبیر خواب شستن مدفوع, تعبیر خواب شستن مدفوع نوزاد دختر, تعبیر خواب مستراح, تعبیر خواب شستن مدفوع در توالت

تعبیر خواب مدفوع در دهان, تعبیر خواب مدفوع بچه, تعبیر خواب مدفوع از نظر حضرت یوسف, تعبیر خواب مدفوع دیگران, تعبیر خواب مدفوع مرده, تعبیر خواب مدفوع در دهان چیست, تعبیر خواب شستن مدفوع, تعبیر خواب شستن مدفوع در توالت, تعبیر خواب شستن مدفوع, تعبیر خواب شستن مدفوع نوزاد دختر, تعبیر خواب مستراح, تعبیر خواب شستن مدفوع در توالت

تعبیر خواب مدفوع در دهان, تعبیر خواب مدفوع بچه, تعبیر خواب مدفوع از نظر حضرت یوسف, تعبیر خواب مدفوع دیگران, تعبیر خواب مدفوع مرده, تعبیر خواب مدفوع در دهان چیست, تعبیر خواب شستن مدفوع, تعبیر خواب شستن مدفوع در توالت, تعبیر خواب شستن مدفوع, تعبیر خواب شستن مدفوع نوزاد دختر, تعبیر خواب مستراح, تعبیر خواب شستن مدفوع در توالت


ابن سیرین می‌گوید :

تعبیر خواب مدفوع انسان مال حرام است.

اگر ببینی در مستراح ادرار و مدفوع می‌کنی مال و اموال خودت را خرج می‌کنی.
اگر ببینی در رختخواب خودت مدفوع کرده‌ای مقداری از مال خودت را به زنت می‌دهی.
اگر ببینی مدفوع کردی و آن را با خاک پوشانده‌ای مال خودت را در زمین پنهان می‌کنی.

تعبیر دیدن پهن و مدفوع اسب و گاو، مال و نعمت می‌باشد به طوری که اگر ببینی پهن‌های فراوانی داری، مال و نعمت فراوانی به دست می‌آوری.

اگر کسی ببیند در چاه توالت خودش افتاده باشد مال و اموال کسی را با غصب می‌گیرد.


‌‌‌حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند :

مدفوع در خواب مال حرام است.

تعبیر خواب پهن و مدفوع حیوانات چهارپا، مال حرام می‌باشد.
تعبیر خواب مدفوع جانوران درنده، مالی است که با ظلم و ستم به دست آمده باشد.


جابر مغربی می‌گوید:

تعبیر خواب مدفوع کردن انسان جدا شدن مال و اموال می‌باشد.

اگر در خواب ببینی در بین مدفوع می‌روی یا اینکه در جاده یا خانه در بین مدفوع غرق شده‌ای پادشاه باعث غم و اندوه تو می‌گردد.
اگر ببینی پایت را روی مدفوع قرار دادی به زمین افتادی و تمام بدنت آلوده شده است اگر در موقعیت و جایگاه پست و زشتی قرار داری حاکم برای تو مسئله ناخوشایندی بوجود می‌آورد.

اگر ببینی از مقعد تو مدفوع و نجاست بیرون آمده و بدنت به آن آلوده شده است مال و اموال حرام به دست می‌آوری.


ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی در جایی که تا به حال آن را ندیده‌ای مدفوع کردی مال خودت را جایی خرج می‌کنی که مزد و ثوابی ندارد.
اگر ببینی از شکم تو مثل سیل مدفوع بیرون می‌آید پادشاه (شخصی که در زندگی از نظر بیننده خواب دارای قدرت فراوان است) باعث غم و اندوه تو می‌شود.

اگر در خواب ببینی اسهال کرده‌ای، به این معنی است که در خرج کردن مال و اموال اسراف می‌کنی.

اگر در خواب ببینی که همه بدن خود را آلوده به مدفوع کرده‌ای دلیل بر این باشد که مرتکب گناهی خواهی شد.

اگر در خواب ببینی مدفوع انسان‌ها را می‌خوری، تعبیرش این است که مال حرام مصرف می‌کنی و از طریق حرام مال به دست می‌آوری.


امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای اسهال عبارت‌اند از با شرط اینکه اسهال در محل مخصوص خود انجام شود.
مال حرام, گشایش, خرج کردن مال برای عیال و زن خود, دور شدن غم و اندوه.

توجه: مطالب بخش پزشکی و سلامت سایت ویکی ویو فقط جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند. این مطالب توصیه پزشکی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کرد.
Subscribe
Notify of
1 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments